Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä

08.01.2018 00:01

Kategoria: Kuulutukset

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

KUULUTUS

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten
arviointi

Tausta

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022-2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista   ja toteuttamista.

Kuulutusaika ja asiakirjat

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018-9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin> vesienhoito. Sivuilta löytyy mm. linkki kuulemiseen liittyvään Vaikuta vesiin -karttapalveluun sekä taustatietoa vesienhoidosta. Keski-Suomen aluetta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Keski-Suomen ELV-keskuksessa (käyntiosoite, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä). Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä.

Vesienhoitoalueet eivät määräydy hallinnollisten vaan vesistöalueiden rajojen mukaan. Valtaosa Keski­ Suomen kunnista kuuluu kokonaan Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueeseen . Osa kunnista kuuluu myös Kokemäenjoen - Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja pieni osa Pihtiputaan kunnasta kuuluu myös Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueeseen (Liite  1).

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä.

Edellä mainitulla Verkkosivulla on ohjeet sähköisen palautteen antamiseksi.

Palautteen voi toimittaa myös kirjalli sena . Vesienhoitoalueesta riippuen palaute toimitetaan joko Uudenmaan ELY- keskuksen, Etelä -Pohjanmaan ELY- keskuksen tai Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen kirjaamoon seuraavasti:

Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalue: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fitai postitse Uudenmaan elinkeino -, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki

Kokemäen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 156, 60101 Seinäjoki.

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue: kiriaamo.pohjois-pohianmaa@ely-keskus.fi tai postitse Pohjois - Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, 90101 Oulu 

Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja  "Suomen  meriympäristöntila 2018"

Tausta
Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. "Suomen meriympäristön tila 2018 " on ensimmäinen osa päivitettävää Suomen merenhoitosuunnitelmaa, ja siihen sisältyvät hyvän tilan määritelmät, nykytilan arvio ja yleiset ympäristötavoitteet. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmanpäivitys valmistuu v. 2020 ja toimenpideohjelmanpäivitys v. 2021.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo
Merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan kuulemisaineisto muodostuu kuulemisasiakirjasta "Suomen meriympäristön tila 2018" sekä kolmesta tausta-asiakirjasta (Hyvän meriympäristön tilan määritelmät, Merenhoidon yleisten ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattorien tarkistaminen, Meren hyvän tilan saavuttamisen taloudelliset hyödyt). Lisäksi tausta· aineist oon kuuluu Itämeren suojelukomission (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsitelevän englanninkielisen raportin "State of the Baltic Sea" ensimmäinen versio. Palautetta voi antaa myös SOVA-lain mukaisesta merenhoitosuunnitelman tarkistamisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 8.1. - 16.2.2018 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > merenhoito.

Palautteen  antaminen
Kaikilta on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 16.2.2018 klo 16 mennessä. Palautetta voi antaa joko sähköisellä lomakkeella, joka löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > merenhoito, tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELV-keskukseen.

Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku; Käyntiosoite: ltsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

 

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:

Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi

Pekka Paavilainen p. 0295 022 921pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

 

Jyväskylässä 8. päivänä tammikuuta 2018

Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus