Vireillä olevat kaavat

Kaavan vaiheesta tiedotetaan  nettisivuilla ja Muuramelaisessa.

www.muurame.fi/kuulutukset

Asemakaavat

Hautalahden asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen kunnan keskustasta noin 2, 5 km etelään ja se rajautuu Päijänteen rantaan. Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Päijänteen rantamaisemiin monipuolista asumista, josta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet keskustaan ja Niittyahon koulun suuntaan sekä Muuratharjulle.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 3.6.2015
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 3.6–16.6.2015
Kaavaluonnos nähtävillä 9.2.–10.3.2017
Kaavaluonnos II nähtävillä 8.6.-21.6.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 8.3.-10.4.2018

Seuraava työvaihe
Asemakaava on hyväväksymiskäsittelyvaiheessa. Seuraavaksi kaava menee kunnanhallituksen käsittelyyn 21.5.2018.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (8.5.2018 § 46)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (2.5.2018)
Asemakaavaselostus (2.5.2018)
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (22.1.2018)
Liite 2. Seurantalomake (8.5.2018)
Liite 3. Hautalahden luontoselvitys (FCG 2014, 2017)
Liite 4. Ehdotusvaiheen palauteraportti (8.3.-10.4.2018)
Havainnekuva

___________________

Kuusanmäentien asemakaava

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta etelään, valtatie 9 länsipuolelle, Kuusanmäentien molemmin puolin. Alueelle laaditaan kaavarunko, jossa kartoitetaan kaavoitettavan alueen laajuutta. Varsinaisen asemakaavoitettavan alueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin edetessä. 

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.3.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.3.– 13.4.2018

Seuraava työvaihe
Alueelle laadittu kaavarunko lähetetään alueen maanomistajille kommentointia varten. Varsinaisen asemakaavoitettavan alueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin edetessä. 

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta  (8.5.2018 § 43)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (13.3.2018)
Kaavarunko (28.3.2018)

___________________

Sillanniityn asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen eritasoliittymän pohjoispuolella, 9-tien länsi-puolella.  Asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikkatoiminnoille. Suunnittelualueen koko on 22 hehtaaria.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 26.10.-24.11.2017

Seuraava työvaihe
Laaditaan kaavaehdotus.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (10.10.2017 § 33)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (18.9.2017)
Kaavaselostus LUONNOS (10.10.2017)
Kaavakartta LUONNOS (9.10.2017)

______________

Peltolammen asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km. Alue rajautuu Ahvenlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on 8 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 24.8.–22.9.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 11.1.-9.2.2018

Seuraava työvaihe
Asemakaava on hyväväksymiskäsittelyvaiheessa. Seuraavaksi kaava menee kunnanhallituksen käsittelyyn 21.5.2018.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (8.5.2018 § 44)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (8.5.2018)
Asemakaavaselostus (8.5.2018)
Liite 1. Osallistumis - ja arviointisuunnitelma (OAS) (11.4.2018)
Liite 2. Seurantalomake (8.5.2018)
Liite 3. Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistuksiin (8.5.2018)
Liite 4. Peltolammen luontoselvitys (FCG 2015)

______________

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus

Suunnittelualue sijoittuu noin 4 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta, Niittyahon taajamaan.  Suunnittelualue rajautuu idässä valtatiehen 9 sekä lännessä rautatiehen ja Havutiehen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 21.9.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9.– 4.10.2017

Seuraava työvaihe
Laaditaan kaavaluonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (12.9.2017 § 19)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (1.9.2017)

_______________

Kinkomaan VItapolis alueen asemakaavan muutos koskien korttelia 1202 ja 1203 (Päärakennuksen alue)

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018

Seuraava työvaihe
Laaditaan kaavaluonnos

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (10.4.2018 § 34)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)

________________

Hinkanlammen asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylästä noin 12 km.  Alue rajautuu alavarantaiseen Hinkanlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Teknisten palveluiden lautakunta (11.4.2017 § 40)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (11.4.2017)

____________

Kirkonmäen asemakaavan muutos

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (15.5.2014)

____________


Muuramen Eteläportin asemakaava

Muuramen Eteläportin asemakaava sijoittuu Muuramen ja Jyväskylän rajalle 9-tien länsipuolelle. Suunnittelualue on osa laajempaa Eteläportin aluekokonaisuutta, joka sijoittuu pääosin Jyväskylän puolelle. Kunnanhallitus on käsitellyt kaavaehdotusta jo vuonna 2008, mutta maankäyttösopimusta ei ole tehty.

____________


Yleiskaavat

Keskustaajaman osayleiskaava eteläosa

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. I-vaiheessa kaavoitettiin keskustaajaman pohjoispuoli. Osayleiskaavan II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.5.–6.6.2016.

Kaava on tarkoitus saada luonnoksena nähtäville  2017/2018.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2015/päivitetty 7.4.2016)

 

Niittyahon yleissijainti

Hautalahti yleissijainti

Hautalahti ilmakuva

Hinkanlammen ja Peltolammen yleissijainti

Sillanniityn yleisijainti

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi