Vireillä olevat kaavat

Kaavan vaiheesta tiedotetaan  nettisivuilla ja Muuramelaisessa.

www.muurame.fi/kuulutukset

Asemakaavat

Hautalahden asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen kunnan keskustasta noin 2, 5 km etelään ja se rajautuu Päijänteen rantaan. Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Päijänteen rantamaisemiin monipuolista asumista, josta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet keskustaan ja Niittyahon koulun suuntaan sekä Muuratharjulle.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 3.6.2015
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 3.6–16.6.2015
Kaavaluonnos nähtävillä 9.2.–10.3.2017
Kaavaluonnos II nähtävillä 8.6.-21.6.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 8.3.-10.4.2018
Valtuusto hyväksyi asemakaavan 28.6.2018

Kuulutus

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, että Muuramen valtuusto on hyväksynyt Muuramen kunnan Hautalahden asemakaavaehdotuksen 28.5.2018 § 29. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Asiakirjat ovat nähtävänä Muuramen kunnan hallinto-osastossa 19.6. – 16.8.2018 (sulkuaika 2.7. – 22.7.2018) sekä www.muurame.fi/kuulutukset valitusajan päättymiseen 16.8.2018 saakka.

Muuramessa 19.6.2018
KUNNANHALLITUS

Kokouspöytäkirja
Valtuusto (28.5.2018 § 29)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta 
Asemakaavaselostus
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (22.1.2018)
Liite 2. Seurantalomake (12.6.2018)
Liite 3. Hautalahden luontoselvitys (FCG 2014, 2017)
Liite 4. Ehdotusvaiheen palauteraportti (8.3.-10.4.2018)
Havainnekuva

___________________

Kuusanmäentien asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta etelään, valtatie 9 länsipuolelle, Kuusanmäentien molemmin puolin. Alueelle laaditaan kaavarunko, jossa kartoitetaan kaavoitettavan alueen laajuutta. Varsinaisen asemakaavoitettavan alueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin edetessä. 

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.3.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.3.– 13.4.2018

Seuraava työvaihe
Alueelle laadittu kaavarunko lähetetään alueen maanomistajille kommentointia varten. Varsinaisen asemakaavoitettavan alueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin edetessä. 

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta  (8.5.2018 § 43)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (13.3.2018)
Kaavarunko (28.3.2018)

___________________

Sillanniityn asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen eritasoliittymän pohjoispuolella, 9-tien länsi-puolella.  Asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikkatoiminnoille. Suunnittelualueen koko on 22 hehtaaria.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 26.10.-24.11.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 1.7. – 20.8.2018.

Kuulutus

Sillanniityn asemakaavaehdotus on virallisesti nähtävillä kunnanvirastossa elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla (os. Virastotie 8) 1.7. – 20.8.2018 (viraston sulkuaika 2.–22.7.2018). Suunnittelualue sijaitsee valtatie 9 ja Pyyppöläntien välisellä alueella. Aineistoon voi tutustua myös kaavoituksen sivulla osoitteessa www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame.

Kaavaehdotuksesta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 7.8.2018 klo 17.30 virastotalon valtuustosalissa. Tilaisuudessa on esillä myös Saunakylän kosteikkopuistosuunnitelma.

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi.

Muuramessa 1. heinäkuuta 2018

MUURAMEN KUNTA
Kunnanhallitus

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (19.6.2018 § 113)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (19.6.2018)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (19.6.2018)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (18.9.2017)
Liite 3. Luontoselvitys 2012
Liite 4. Vesienhallinnan yleissuunnitelma 2016
Liite 5. Vesihuollon yleissuunnitelma 2018
Liite 6. Havainnekuva maisemamuuri
Liite 7. Rakennettavuus-, tasaus- ja hulevesien alustava suunnitelma 2018
Liite 8. Seurantalomake

______________

Peltolammen asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km. Alue rajautuu Ahvenlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on 8 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 24.8.–22.9.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 11.1.-9.2.2018
Valtuusto hyväksyi asemakaavan 28.6.2018

Kuulutus

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, että Muuramen valtuusto on hyväksynyt Muuramen kunnan Peltolammen asemakaavaehdotuksen 28.5.2018 § 30. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Asiakirjat ovat nähtävänä Muuramen kunnan hallinto-osastossa 19.6. – 16.8.2018 (sulkuaika 2.7. – 22.7.2018) sekä www.muurame.fi/kuulutukset valitusajan päättymiseen 16.8.2018 saakka.

Muuramessa 19.6.2018
KUNNANHALLITUS

Kokouspöytäkirja
Valtuusto (28.5.2018 § 30)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta
Asemakaavaselostus
Liite 1. Osallistumis - ja arviointisuunnitelma (OAS) (11.4.2018)
Liite 2. Seurantalomake (12.6.2018)
Liite 3. Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistuksiin (8.5.2018)
Liite 4. Peltolammen luontoselvitys (FCG 2015)

______________

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 4 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta, Niittyahon taajamaan.  Suunnittelualue rajautuu idässä valtatiehen 9 sekä lännessä rautatiehen ja Havutiehen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 21.9.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9.– 4.10.2017
Kaavaluonnos nähtävillä xx.xx.–xx.xx.2018

Seuraava työvaihe
Elinvoiman ja kesävän kasvun lautakunta käsittelee kaavaluonnosta kokouksessaan 14.8.2018.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (12.9.2017 § 19)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta LUONNOS (14.8.2018)
Asemakaavaselostus LUONNOS (14.8.2018)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (1.9.2017)

_______________

Kinkomaan VItapolis alueen asemakaavan muutos koskien korttelia 1202 ja 1203 (Päärakennuksen alue)

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018

Seuraava työvaihe
Laaditaan kaavaluonnos

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (10.4.2018 § 34)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)

________________

Velkapohjan asemakaavan muutos koskien kortteleita 63 - 65
(Viikatetie-Nurkkapolku)

> Sijainti kartalla <

Asemakaavamuutos sijoittuu valtatien länsipuolelle Velkapohjan alueelle Muuramen keskustan tuntumaan. Alue on kooltaan noin 1,4 hehtaaria. Muutos koskee Viikatetien ja Nurkkapolun alueita kortteleissa 63-65.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo xx.xx.2018
Kaavaluonnos nähtävillä xx.xx.–xx.xx.2018

Seuraava työvaihe
Elinvoiman ja kesävän kasvun lautakunta käsittelee kaavaluonnosta kokouksessaan 14.8.2018.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kesävän kasvun lautakunta (14.11.2017 § 40)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta LUONNOS (14.8.2010)
Asemakaavaselostus LUONNOS (14.8.2010)
Liite 1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys sekä liito-oravaselvitys (Sitowice 2018)

____________

Hinkanlammen asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylästä noin 12 km.  Alue rajautuu alavarantaiseen Hinkanlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Teknisten palveluiden lautakunta (11.4.2017 § 40)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (11.4.2017)

____________

Kirkonmäen asemakaavan muutos

> Sijainti kartalla <

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (15.5.2014)

____________


Muuramen Eteläportin asemakaava

Muuramen Eteläportin asemakaava sijoittuu Muuramen ja Jyväskylän rajalle 9-tien länsipuolelle. Suunnittelualue on osa laajempaa Eteläportin aluekokonaisuutta, joka sijoittuu pääosin Jyväskylän puolelle. Kunnanhallitus on käsitellyt kaavaehdotusta jo vuonna 2008, mutta maankäyttösopimusta ei ole tehty.

____________


Yleiskaavat

Keskustaajaman osayleiskaava eteläosa

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. I-vaiheessa kaavoitettiin keskustaajaman pohjoispuoli. Osayleiskaavan II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.5.–6.6.2016.

Kaava on tarkoitus saada luonnoksena nähtäville  2017/2018.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2015/päivitetty 7.4.2016)

 

Niittyahon yleissijainti

Hautalahti yleissijainti

Hautalahti ilmakuva

Hinkanlammen ja Peltolammen yleissijainti

Sillanniityn yleisijainti

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi