Asemakaavoitus

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla sekä mitä säilytetään. Kaavassa osoitetaan mm. rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Muuramen kunnan asemakaavayhdistelmä 2018 (selainpalvelu)

Kaavayhdistelmä sisältää ajantasaiset tiedot voimassa olevista asemakaavoista keskustaajaman ja Kinkomaan alueella. Kartta ei ole virallinen asemakaava, koska osa tiedoista on koottu vahvistamattomasta asemakaavayhdistelmästä.

Palvelun kautta voi tulostaa kaavaotteita, mutta asemakaavamerkinnät ja – määräykset löytyvät tällä hetkellä vain uusimmista kaavoista.

Voimassa olevia asemakaavoja

Velkapohjan asemakaavan muutos koskien kortteleita 63 - 65
-Viikatetie-Nurkkapolku
(valt 28.1.2019 § 4)

> Sijainti kartalla <

Asemakaavamuutos sijoittuu valtatien länsipuolelle Velkapohjan alueelle Muuramen keskustan tuntumaan. Alue on kooltaan noin 1,4 hehtaaria. Muutos koskee Viikatetien ja Nurkkapolun alueita kortteleissa 63-65.

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (28.1.2019)
Asemakaavaselostus (28.1.2019)

Liite 1. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys sekä liito-oravaselvitys (Sitowice 2018)

-------------------------------------

Sillanniityn asemakaava
(valt 12.11.2018 § 55)

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen eritasoliittymän pohjoispuolella, 9-tien länsi-puolella.  Asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikkatoiminnoille. Suunnittelualueen koko on 22 hehtaaria.

Asemakaava hyväksytiin valtuustossa 12.11.2018.
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kokouspöytäkirjat
Valtuusto (12.11.2018 § 55)
Kunnanhallitus (14.1.2019 § 15)

SILLANNIITYN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN VOIMAANTULO

Valtuusto on 12.11.2018 § 55 hyväksynyt Sillanniityn asemakaavan. Asemakaavalla muodostuu korttelit 1400–1402 sekä niihin liittyvät katu-, tie- ja virkistysalueet. Kaavasta on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus on 14.1.2019 § 15 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Sillanniityn asemakaavan tulemaan osin voimaan. Valtuuston hyväksymästä asemakaavasta jäävät tulematta voimaan muutoksenhaun kohteena olevat osat eli korttelit 1401 ja 1402 sekä niihin liittyvät tie-, katu- ja virkistysalueet (kaava-alueen pohjoisosa).

Kaava-aineisto
Osittain voimaantullut asemakaavakartta (28.2.2019)
Asemakaavakartta  (22.10.2018)
Asemakaavaselostus (22.10.2018)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (18.9.2017)
Liite 3. Luontoselvitys (2012)
Liite 4. Vesienhallinnan yleissuunnitelma (2016)
Liite 5. Vesihuollon yleissuunnitelma (2018)
Liite 6. Havainnekuvia (2018)
Liite 7. Rakennettavuus-, tasaus- ja hulevesien alustava suunnitelma (2018)
Liite 8. Seurantalomake (28.11.2018)

-------------------------------

Hautalahden asemakaava
(valt 28.5.2018 § 29)

> Sijainti kartalla <

Alue sijaitsee Muuramen kunnan keskustasta noin 2, 5 km etelään ja se rajautuu Päijänteen rantaan. Asemakaava mahdollistaa Päijänteen rantamaisemiin monipuolista asumista, josta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet keskustaan ja Niittyahon koulun suuntaan sekä Muuratharjulle.

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta 
Asemakaavaselostus
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (22.1.2018)
Liite 2. Seurantalomake (12.6.2018)
Liite 3. Hautalahden luontoselvitys (FCG 2014, 2017)
Liite 4. Ehdotusvaiheen palauteraportti (8.3.-10.4.2018)
Havainnekuva

-----------------------------

Peltolammen asemakaava
(valt 28.5.2018 § 30)

> Sijainti kartalla <

Alue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km. Alue rajautuu Ahvenlampeen. Alueen pinta-ala on 8 ha.

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta
Asemakaavaselostus
Liite 1. Osallistumis - ja arviointisuunnitelma (OAS) (11.4.2018)
Liite 2. Seurantalomake (12.6.2018)
Liite 3. Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistuksiin (8.5.2018)
Liite 4. Peltolammen luontoselvitys (FCG 2015)

--------------------------------

Kinkomaan VItapolis alueen asemakaavan muutos koskien korttelia 1209
(valt 29.1.2018 § 3)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta
Asemakaavaselostus

---------------------------

Vuorenlahden asemakaavan muutos ja laajennus
(valt 25.4.2016 § 15)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta
Asemakaavaselostus

----------------------------------

Liisalan asemakaava
(valt 31.3.2014 § 14)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta
Asemakaavaselostus

--------------------------------

Seunavuoren asemakaavan laajennus
(valt 26.5.2014 § 32)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta
Asemak
aavaselostus

-----------------------------------

   Asemakaavayhdistelmä 2018
    - toimintoja -ohje (pdf)

Lisää tietoa asemakaavoituksesta löytyy:
www.ympäristö.fi

Kuulutukset
http://www.muurame.fi/kuulutukset

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Toimistojen sulkuajat 2019
Kunnanviraston toimistot pidetään suljettuina 1.7 – 19.7.2019 ja 23.12.2019 – 1.1.2020.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi