Asettamisvaiheen kuuleminen

06.03.2019 14:37

Kategoria: Kuulutukset

Kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen mahdollisesti johtavassa asiassa. Kiinteistötunnus 500- 402-3 81, osoitteessa Hollipolku, 40950 Muurame sijaitsevan kiinteistön omistajaa on kehotettu yleistiedoksiantona Muuramelaisessa 13.12.2018 ja Virallisessa lehdessä 10.12.2018 purkamaan huonokuntoinen rakennus ja siistimään kiinteistönsä. Kiinteistöllä 4.3.2019 suoritetussa katselmuksessa havaittiin, että kyseiset toimenpiteet ovat edelleen suorittamatta.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Edellä mainitun johdosta rakennusvalvontaviranomaiselle tullaan esittämään, että kiinteistönomistaja velvoitetaan siistimään kiinteistö MRL 182 §:ssä säädetyllä tavalla uhalla, että purkaminen ja alueen siistiminen teetetään kiinteistön omistajan kustannuksella.

Ennen asian saattamista rakennusvalvontaviranomaisen käsittelyyn varataan Teille tilaisuus antaa asiassa kirjallinen selitys velvoitteen asettamista koskien. Mikäli selitystä ei anneta, asia voidaan käsitellä ilman sitä. Selitys tulee toimittaa 1.4.2019 mennessä osoitteeseen: Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, PL1, 40951 Muurame. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsämäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jukka Kalliola, puhelin; 014 659 640, sähköposti; jukka.kalliola@muurame.fi