Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus hyvään ja asianmukaiseen hoitoon potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla.

Potilaalla on oikeus:

 • Hyvään hoitoon. Hoito ei saa loukata ihmisarvoa, vakaumusta eikä yksityisyyttä.
 • Asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan.
 • Hyvään kohteluun. Potilaan äidinkieli, henkilökohtaiset tarpeet ja kulttuuri on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan.
 • Tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan. Tarvittaessa järjestettävä tulkkaus.
 • Saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto.
 • Tutustua potilasasiakirjoihin ja oikaista väärät tiedot.
 • Sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.
 • Tulla kuulluksi alaikäisenäkin.
 • Potilasasiamies avustaa terveydenhuollon asiakasta tarvittaessa.


Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä potilaalla tai hänen omaisellaan/läheisellään on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksessa tästä vastaa liikelaitosjohtaja, ylilääkäri.

Yritä selvittää asiaasi suoraan hoitoyksikössä Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa harkita myös muita, usein nopeampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitajiensa välillä saman tien.

Linkit: 

Muistutus:

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta:

Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Kantelu:

-  Sosiaalihuollon kanteluun: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/muistutus_tai_kantelu

 - Terveydenhuollon kanteluun: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/tyytymattomyys_hoitoon

Muistutuksen tekeminen Muistutus on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtumasta.  Vaivattomin ja suositeltavin tapa on käyttää  tämän ohjesivun oikeasta laidasta löytyvä tulostettava muistutuslomake, mutta myös vapaamuotoinen muistutus on mahdollinen. Huolellisesti täytetty lomake, jossa on kaikki tarvittavat tiedot oikein, nopeuttaa asian käsittelyä. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että ilmoitat mahdollisimman tarkasti, missä yksikössä ja milloin ongelmat ilmenivät. Mikäli muistutuksen tekee muu kuin potilas itse, tulee muistutukseen liittää potilaan valtakirja tai muu valtuutus. Alaikäisen potilaan hoitoa koskevan muistutuksen tekee joko potilas itse tai hänen huoltajansa. Kuolleen potilaan hoidosta muistutuksen voivat tehdä omaiset tai läheiset.  Potilasasiamies ja sosiaalityöntekijät auttavat tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Potilasasiamiehen tavoittaa numerosta 014 269 2600
• Maanantaisin klo 12 - 15
• Tiistaisin klo 12 - 15
• Torstaisin klo 8 - 11

Muina aikoina on käytössä puhelinvastaaja, johon voit jättää soittopyynnön ja puhelinnumerosi yhteydenottoa varten. Tapaamisista sovitaan aina erikseen.

Muistutukseen annettava vastaus Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen ylilääkäri antaa asiasta kirjallisen vastauksen, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta tehdyt toimenpiteet. Henkilökohtainen vastauskirje lähetetään potilaalle tai muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, viimeistään 1–2 kuukauden sisällä. Käyty kirjeenvaihto on täysin luottamuksellista ja se säilytetään erillään potilaskertomuksesta Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen ylilääkärin arkistossa. Muistutuksen tekeminen ei vaaranna millään tapaa muistutuksen tehneen potilaan hoitoa jatkossa.

Kantelu valvontaviranomaisille Muistutuksen lisäksi potilaalla on mahdollisuus tehdä kantelu  saamastaan hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta terveydenhuollon valvontaviranomaisille. Löydät tarkemmat ohjeet Aluehallintoviraston, Valviran ja Eduskunnan oikeusasiamiehen omilta verkkosivuilta.

Tavoitteenamme on pitää potilashoito sekä siihen liittyvät toiminnot ja palvelut korkeatasoisina liikelaitok-sen toimintayksiköissä. Terveydenhuoltohenkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta ja -tyytyväisyydestä, mutta potilailla ja heidän läheisillään on tässä myös keskeinen rooli. Katso myös: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785 10 §). Muistutus pyydetään lähettämään osoitteella: Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos, liikelaitosjohtaja, ylilääkäri, Virastotie 10, 40950 Muurame.

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) mukaan asiakkaalla on oikeus

 • saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
 • tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta

Sosiaaliasiamies

 • neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
 • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut Muuramen kuntaan. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on luonteeltaan neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut, mutta eivät KELA:n, työvoimatoimen, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (aik. holhoustoimi) palvelut. Sosiaaliasiamies Eija Hiekka, p. 044 265 1080 (puhelinaika ma-to klo 9 - 11) tai eija.hiekka@koske.fi

Potilasasiamies, p. 014 269 2600
• Maanantaisin klo 12 - 15
• Tiistaisin klo 12 - 15
• Torstaisin klo 8 - 11

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus -lomake

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Finlex - Valtion säädöstietopankki)

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka, p. 044 265 1080 (puhelinaika ma-to klo 9 - 11) tai eija.hiekka@koske.fi

Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista -lomake

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Finlex - Valtion säädöstietopankki)

Tietosuojaseloste

Katso myös