Kuulutuskanava

Päätös         Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Antopäivä 24.9.2021
                    DNro 20945/03.04.04.04.10/2021

Asia             Muu kunnallisasia

Valittajat      Pentti Haukimäki, Maarit Jakobsson ja Karita Salopino

Päätös, johon on haettu muutosta

                   Muuramen kunnanvaltuuston päätös 17.5.2021 § 42               

Valitusviranomainen

                   Korkein hallinto-oikeus

 Valitusaika

                   Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Viimeistään 1.11.2021 mennessä.

                   Päätös on nähtävänä Muuramen kunnan infopisteessä viraston aukioloaikoina.

  

Muuramessa 1. päivänä lokakuuta 2021

Muuramen kunnanhallitus