Meluntorjunta

Kunta valvoo, ohjaa ja edistää meluntorjuntaa. Meluasioita käsittelevät sekä ympäristönsuojelu- että terveysvalvontaviranomaiset. He selvittävät asuntoihin kohdistuva meluhaittoja ja ympäristömeluhaittoja sekä ryhtyvät mahdollisiin toimenpiteisiin joko terveydensuojelulain ja -asetuksen tai ympäristönsuojelulain ja -asetuksen nojalla. 

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle ympäristöviranomaiselle. Erityisen häiritsevänä melua on pidettävä silloin, kun se ylittää melulle alttiin alueen tavanomaisen taustamelun. Tällaisia toimenpiteitä tai tapahtumia voivat olla mm.

  • rakennustyöt
  • murskaus- ja louhintatyöt
  • tilapäiset ulkona järjestettävät huvitilaisuudet
  • moottoriurheilutapahtumat sekä
  • muut erityisen meluiset toiminnot.

Päätöksessä voidaan antaa toiminnalle määräyksiä melunhaittojen torjumiseksi.

Melu- ja tärinäilmoituslomake

Lisätietoa: ymparisto.fi

Yhteyshenkilö Muuramen kunnassa:

Kari Saari
Ympäristöpäällikkö
0400 515 630
kari.saari@muurame.fi
Ympäristö- ja maa-ainesluvat, meluilmoitukset, kunnan metsienhoito.
Jonna Heinänen
Vt. ympäristöpäällikkö
040 650 1594
jonna.heinanen@muurame.fi
Ympäristö- ja maa-ainesluvat, meluilmoitukset, kunnan metsienhoito