Valitse sivu

Henkilökohtainen apu

Avaa ja lue tästä toimintaohje koronaepidemian aikana (pdf).

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Päätös henkilökohtaisen avun myöntämisestä, tuntimääristä ja toteuttamistavoista tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan.

Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa. Näihin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla. Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalveluista hakemuslomakkeella (pdf). Liitteeksi hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto.

Vammaispalvelulain 8 c § mukaan henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä laissa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

1) päivittäisissä toimissa;

2) työssä ja opiskelussa;

3) harrastuksissa;

4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai

5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen 1 momentissa tarkoitetuista toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

Edellä 1 momentin 3–5 kohdissa tarkoitettuja toimintoja varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua:

1) korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut;

2) hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa.

Henkilökohtainen apu järjestetään yleensä työnantajamallilla, jolloin avustettava palkkaa itselleen avustajan ja toimii hänen työnantajana. Työnantaja ja työntekijä laativat työsopimuksen kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. Kopio työsopimuksesta ja työntekijän verokortti toimitetaan vammaispalveluihin. Kunta korvaa avustajan palkkauksesta aiheutuvat lakisääteiset, kohtuulliset kustannukset.

Avustajan tekemät työtunnit ilmoitetaan vammaispalveluihin aina seuraavan kuun toiseen arkipäivään mennessä täyttämällä Henkilökohtaisen avustajan työtuntilista. Vammaispalveluista korvataan työtunnit vammaispalvelun ohjaajan päätöksen mukaan. Työnantaja on vastuussa siitä, että työtunnit eivät ylitä myönnettyä määrää. Mahdolliset ylimenevät tunnit työnantaja maksaa itse.

Lue lisää Henkilökohtaisen avun oppaasta (pdf).