Valitse sivu

Kotiin annettavat palvelut

Kotona asumisen tukeminen

Kotiin annettavien palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten henkilöiden kotona selviytymistä. Kotiin annettavia palveluita ovat tukipalvelut, kotihoito sekä tuettu asuminen.

Usein kotihoito ja muu kotiin annettava tuki koostuu julkisten ja yksityisten tahojen sekä järjestöjen tuottamista palveluista. Ammattilaisten, läheisten ja vapaaehtoisten muodostama verkosto voi mahdollistaa sen, että henkilö voi toimintakyvyn rajoitteista huolimatta asua omassa kodissaan. Avun tarpeen ilmetessä keskeistä on tuoda esiin henkilön voimavaroja, tukea toimintakykyä monipuolisesti sekä vahvistaa uskoa kotona pärjäämiseen.

Lisätietoa ikäihmisten palveluista antavat:

Ikäihmisten palveluohjaaja Suvi Kainulainen p. 040 670 0118

Lisätietoja vammaisten palveluista antaa:

Vammaispalveluohjaaja Taru Pulkkinen, p. 040 564 8900

Tukipalvelut

Tukipalveluilla voidaan tukea asiakkaan kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä. Tukipalvelut ovat ensisijainen vaihtoehto kotona asumisen tukemiseksi, ja niiden avulla voidaan vähentää ja siirtää säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta. Tukipalveluilla voidaan myös täydentää asiakkaan kotiin tuotettavien palvelujen kokonaisuutta. Tukipalveluita ovat ateria- ja turvapuhelinpalvelu ja päiväkeskustoiminta palvelukoti Koskikodilla.

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu tukee osaltaan asiakkaan toimintakykyä, sillä hyvällä ravitsemustilalla on kiinteä yhteys esimerkiksi aivoterveyteen, toimintakykyyn ja sairauksista toipumiseen. Ikääntyneellä henkilöllä saattaa ilmetä hankaluuksia ruoan valmistamisessa tai itsenäinen kulkeminen paikallisiin ruokailupisteisiin ei onnistu. Tällöin kotiin toimitettujen kylmien aterioiden vaihtoehtona voivat olla esimerkiksi Menumat- ruokapalvelu tai kaupasta ostettavat valmisateriat

Kotiin kuljetettu ateriapalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itse valmistamaan aterioitaan eivätkä pysty liikkumaan itsenäisesti kodin ulkopuolelle ruokailemaan. Annospakatut ateriat toimitetaan asiakkaan kotiin sovittuina päivinä.

Turvapuhelin

Turvapalvelu mahdollistaa avunsaannin kotiin ympäri vuorokauden. Asiakkaalle voidaan myöntää turvapuhelin, jos hän kaatuilee tai saattaa muuten tarvita hälytysluonteista apua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Turvapuhelinpalvelulla voidaan lisätä asiakkaan turvallisuutta kotona, ja turvapuhelinpalveluun voidaan tarpeen mukaan lisätä esimerkiksi ovihälytin, palovaroitin tai paikantava ranneke. Asiakkaan painettua turvaranneketta, tiedustellaan asiakkaan vointia ensin turvapuhelimesta, ja tarvittaessa turva-auttaja tulee tarkastamaan asiakkaan terveydentilan tämän kotiin. Hälytys voidaan ohjata joko asiakkaan läheiselle tai omaiselle, tai kotihoidolle.

Turvapalvelun edellytyksenä on, että asiakas osaa käyttää turvapuhelinta ja ymmärtää avun tarpeen. Asiakkaan tulee luovuttaa yksi avain turvapuhelinkäyntejä varten, jos hälytys ohjataan kotihoidolle. Asiakas voi myös itse ostaa turvapuhelimen ja sopia hälytyksen ohjaamisesta esimerkiksi omaiselle tai läheiselle. AddSecure Smart Care Oy:stä hankittava turvapuhelinpaketti sisältää GSM-turvapuhelinlaitteen, jossa on valmiina gsm-liittymä, yhden turvarannekkeen sekä turvapuhelinhälytyksen vastaanottopalvelun. Turvapuhelin toimii vain asiakkaan asunnossa.

Päiväkeskus

Päivätoiminta on tarkoitettu ikääntyneille, omassa kodissaan asuville muuramelaisille, joiden toimintakyky on alentunut. Päivätoiminta on ensisijainen keino tukea ja edistää asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia, mikäli osallistuminen muihin kodin ulkopuolisiin toimintoihin (esimerkiksi kunnan tai yhdistysten järjestämät ryhmätoiminnat) ei ole mahdollista. Kotoa poistuminen, sosiaaliset kontaktit ja seurassa ruokaileminen edistävät monipuolisesti aivoterveyttä ja fyysistä kuntoa. Päivätoiminnalla voidaan tukea myös omaishoitajan jaksamista, ja päivätoimintapäivät voivat toimia omaishoitajan lakisääteisinä vapaapäivinä.

Päiväkeskus toimii palvelutalo Koskikodin tiloissa neljänä päivänä viikossa. Ohjattua ryhmätoimintaa on kokopäiväryhmät klo 9.00 -15.00 ja puolipäiväryhmä 11.30 -15. Tarvittaessa järjestetään sovittu taksikuljetus. Päiväkeskuspäivään sisältyy aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi.

Kotihoito

Kotihoidon tarkoituksena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palvelut toteutetaan asiakkaan palveluntarpeen mukaisesti. Kotihoito voi auttaa esimerkiksi pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, syömisessä tai lääkehoidon toteuttamisessa. Kotihoito sisältää sairaanhoitoa tarpeen mukaisesti. Kotihoito vahvistaa asiakkaan uskoa kotona asumiseen ja tukee asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, terveyttä sekä osallisuutta.

Mikäli asiakkaan kohdalla täyttyvät Muuramen kunnallisen kotihoidon kriteerit, voidaan asiakkaalle aloittaa kotihoidon käynnit. Kotihoidon käynnit aloitetaan pääsääntöisesti kuntouttavan arviointijakson kautta. Kuntouttavan arviointijakson tarkoituksena on arvioida asiakkaan toimintakykyä ja arkitoiminnoissa suoriutumista, sekä tukea asiakkaan omatoimisuutta omassa elämässään. Kuntouttavan arviointijakson kesto on 4-6 viikkoa. Mikäli kuntouttavan arviointijakson myötä havaitaan säännöllisen kotihoidon tarvetta, voidaan asiakkaalle aloittaa säännöllisen kotihoidon käynnit.

Muuramen kotihoidon hoitotyön ammattilaiset, kaksi vastuusairaanhoitajaa sekä lähi- ja perushoitajat, huolehtivat asiakkaiden hoidosta ympärivuorokautisesti.

Tuettu asuminen

Nilatupa (Nilatie 6 B 9, 40950 Muurame) tarjoaa kotiin annettavaa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelun erityishuoltolain mukaista asumisen tukipalvelua. Tukipalvelu on tarkoitettu itsenäisesti asuville, erityistä tukea tarvitseville mielenterveys- ja päihdeasiakkaille ja sitä toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Tuetun asumisen avulla voidaan tukea asiakkaan toimintakykyä ja ehkäistä raskaampien palveluiden tarvetta.

Nilatupa kuuluu kotihoidon vastuualueeseen. Tuetusta asumisesta peritään normaali kotihoidon maksu.

Lisätietoja vammaisasiakkaiden kohdalla vammaispalvelun ohjaaja Marjut Tapiola-Harju, p. 040 564 8900

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kohdalla aikuissosiaalityöntekijä Katriina Hautala, p. 040 748 1658, puhelinaika ma, ke, pe klo 12-13

Nilatuvan ohjaajat, p. 040 554 3167