Valitse sivu

Meluntorjunta

Kunnan tehtävänä on valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa alueellaan. Meluasioita käsittelevät sekä ympäristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomaiset. Tehtävät käsittävät sekä asuntoihin kohdistuvien meluhaittojen, että ympäristömeluhaittojen selvittämistä sekä mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä joko terveydensuojelulain ja -asetuksen tai ympäristönsuojelulain ja -asetuksen nojalla.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevänä melua on pidettävä silloin, kun se ylittää melulle alttiin alueen tavanomaisen taustamelun. Tällaisia toimenpiteitä tai tapahtumia voivat olla mm.

  • rakennustyöt
  • murskaus- ja louhintatyöt
  • tilapäiset ulkona järjestettävät huvitilaisuudet
  • moottoriurheilutapahtumat sekä
  • muut erityisen meluiset toiminnot.

Päätöksessä voidaan antaa toiminnalle määräyksiä melunhaittojen torjumiseksi.

Melu- ja tärinäilmoituslomake www.ymparisto.fi sivustolta