Valitse sivu

Palvelut kehitysvammaisille

Erityishuoltona myönnettävien palveluiden tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, edistää hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan, sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Kehitysvammaisuus rajoittaa vain osaa ihmisen toiminnoista. Jokaisella on erilaisia vahvuuksia ja kykyjä. Kehitysvammaisuuden aste vaihtelee hyvin paljon.

Erityisiä, tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää mm. sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos nämä eivät ole riittäviä kattamaan kehitysvammaisen henkilön palveluntarvetta, asiakkaalle voidaan myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona.

Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään heidän tarpeidensa mukaisia asumispalveluita, työ- ja päivätoimintaa, tilapäishoitoa, kehitysvammaneuvolakäyntejä.

Asumisvaihtoehtoa valittaessa huomioidaan henkilön arjessaan tarvitsema apu, hoito ja ohjaus. Asumista voidaan järjestää tukiasumisena, ohjattuna tai autettuna asumisena. Tilapäistä asumista järjestetään vanhempien jaksamisen tueksi ja nuoren itsenäistymisen harjoitteluun.

Työ- ja päivätoiminta lisää kehitysvammaisten osallisuutta ja tuo arkeen mielekkyyttä ja sisältöä. Päivätoiminnassa tuetaan henkilön itsenäisyyttä, kasvua ja kehitystä. Työelämäosallisuuteen suuntaava toiminta tukee sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Tavoitteena on työelämään tutustuminen ja siinä tarvittavien taitojen kehittäminen ja valmentaminen.

Kehitysvammaneuvolan keskeisiä tehtäviä on laatia kuntoutussuunnitelma kehitysvammaiselle henkilölle. Kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakas, hänen lähihenkilönsä ja lääkäri, palveluohjaaja ja tarvittaessa myös puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja psykologi ja päiväkodin työntekijä. Katso tiedote kehitysvammaneuvolasta

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminnalla tuetaan vammaisen henkilön itsenäistymistä, osallistumista ja omatoimisuutta. Tukihenkilö tukee kodin ulkopuolisissa asioissa, esimerkiksi harrastuksissa ja virkistäytymisessä. Tukihenkilösopimus tehdään puoleksi vuodeksi kerrallaan ja tapaamisia on noin 10 tuntia kuukaudessa. Tukihenkilölle maksetaan palkkio ja kulukorvaus. Olet etsimämme henkilö, mikäli olet vähintään 16-vuotias ja olet kiinnostunut sekä valmis toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Tukihenkilöksi haluava voi täyttää hakemuksen ja toimittaa sen vammaispalvelun ohjaajalle.

Perhehoito

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa voidaan järjestää vammaisille lapsille ja aikuisille.

Perhehoidossa oleva henkilö saa tarpeittensa mukaisen hoidon ja huolenpidon perheessä ja osallistuu perheen toimintoihin perheyhteisön jäsenenä. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista perustuen yksilöllisiin tarpeisiin. Lyhytaikaisella perhehoidolla voidaan järjestää muun muassa erityishuollon tilapäishoitoa ja omaishoitajan vapaita.

Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoito voi olla läheisen henkilön epävirallista hoitoa, hoivaa ja avustamista tai omaishoidon tuen piiriin kuuluvaa sopimusomaishoitoa. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat muut palvelut.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen palvelu, mitä kunta järjestää tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Tukea haetaan omaishoidon tuenhakemuksella. Yhteyshenkilö omaishoidon tukiasioissa Sirpa Lahtinen, p. 040 705 0671.