Valitse sivu

Vaikeavammaisten palvelut

Palveluita haetaan vammaispalveluista kirjallisella hakemuksella, johon liitetään lääkärintodistus tai muu asiantuntijan lausunto. Ks. Vanhus- ja vammaispalveluiden lomakkeet.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Päätös henkilökohtaisen avun myöntämisestä, tuntimääristä ja toteuttamistavoista tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan. Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa. Lue lisää Henkilökohtaisen avun sivuilta.

Kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun on oikeutettu vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelujen avulla järjestetään vaikeavammaisen henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, kuten työssä käyminen, opiskelu, asiointi, yhteiskunnallisen osallistuminen ja virkistys.

Päivätoiminta

Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävää ryhmätoimintaa. Päivätoimintaan voi sisältyä ruoanlaittoa, liikuntaa, sosiaalista vuorovaikutusta, kädentaitoja ja luovaa toimintaa. Päivätoimintaan liittyvän kuljetuksen omavastuuosuuden ja ateriat asiakas maksaa itse.

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöihin myönnetään kohtuulliset korvaukset vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa ovat vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa. Tavoitteena on, että asiakas pystyy toimimaan omassa kodissaan mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman kannalta välttämättömät muutostyöt asunnossa, esimerkiksi:

• ovien leventäminen ja kynnysten poistaminen
• luiskien ja tukikaiteiden rakentaminen ja kiinnittäminen, wc:n muutostyöt
• keittiön muutostyöt
• valaistuksen parantaminen
• muutostyöt asunnon välittömässä läheisyydessä 

Palveluasuminen

Palveluasuminen järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua vuorokauden eri aikoina jatkuvasti tai erityisen runsaasti.

Vaikeavammaisten palveluasumiseen kuuluu esteetön asunto sekä välttämätön apu asumisessa. Palvelu voidaan järjestää yksittäisessä asunnossa, palveluasumisryhmässä tai palvelutalossa asukkaan palvelutarpeista riippuen.

Palveluasuminen yksittäiseen asuntoon voidaan järjestää esimerkiksi henkilökohtaisen avun turvin, omaishoidon tukena, kotihoidon palveluilla, asunnon muutostöinä ja turvapuhelinpalveluilla. Yleensä palveluasuminen toteutetaan eri tukimuotoja yhdistelemällä.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen palvelu, jota kunta järjestää määrärahojen puitteissa. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoito voi olla läheisen henkilön epävirallista hoitoa, hoivaa ja avustamista tai omaishoidon tuen piiriin kuuluvaa sopimusomaishoitoa. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat muut palvelut. Lisätiedot: Sirpa Lahtinen, p. 040 705 0671.

Muut palvelut ja tukitoimet

Osa vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista on määrärahasidonnaisia. Näiden palveluiden saaminen on harkinnanvaraista ja riippuu tarpeesta, kohtuullisista kustannuksista ja käytössä olevista määrärahoista.

Määrärahasidonnaisia palveluja ovat esimerkiksi:

• päivittäisessä suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
• tuki auton hankintaan
• auton välineet ja muutostyöt
• sopeutumisvalmennus
• ylimääräiset vaatekustannukset