Valitse sivu

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Muuramen kunnassa ympäristönsuojelu- ja maa-aineslupaviranomaisena toimii elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta. Osassa päätöksistä ja ilmoituksista päätäntävalta on delegoitu viranhaltijalle.

Ympäristöluvan tarve määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaan.

Ympäristölupaa voidaan hakea ympäristöhallinnon sivuilta löytyvällä lomakkeella.
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan käsittelemät ympäristölupa-asiat löytyvät lautakunnan pöytäkirjoista.

Ympäristölupamaksut on määrätty Muuramen kunnan ympäristölupaviranomaisen taksassa.
Ympäristösuojelulain 168 §:n mukainen valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset – lomakkeet

Muut luvat ja ilmoitukset

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.
Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille alueelliselle ympäristökeskukselle, jonka toiminta-alueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.
Terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen käsittelee kunnan terveydensuojeluviranomainen.
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä, kuitenkin vähintään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Lataa meluilmoituslomake pdf-muodossa.

Koeluontoinen toiminta

Koeluonteisesta toiminnasta tehdään ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista sille lupaviranomaiselle, jonka toimivaltaan luvan käsittely kuuluu. Koeluonteinen toiminta voi liittyä esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Kokeilutoimintaa voi siten olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena (YSL 30 ja 6 1§).

Poikkeukselliset tilanteet

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle. Luvanvaraisen toiminnan osalta tarvittavat määräykset antaa asianomainen lupaviranomainen (YSL 62 §).

Kilpailut ja harjoitukset maastossa ja vesialueella

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajettavaan kilpailuun tai harjoitukseen maastossa on maastoliikennelain mukaan saatava ympäristölautakunnalta maastoliikennelupa.
Maastolla tarkoitetaan tien ulkopuolista maa-aluetta tai jääpeitteistä vesialuetta.
Samoin moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla ajettavaan kilpailuun tai harjoitukseen on vesiliikennelain mukaan saatava teknisten palveluiden lautakunnan lupa.