Työllistäminen

TYÖLLISTÄMINEN

Työllistämistä ohjaa vuonna 2015 hyväksytty Muuramen työllistämisohjelma, joka on osa koko kunnan strategiaa. Työllistämisohjelmaan on kirjattu konkreettiset toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi Muuramessa. Lisäksi kunta työllistää vuosittain kesätyöhön 15-17-vuotiaita muuramelaisia nuoria.

Työllisyyden hoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä julkisten palveluiden, yhdistysten ja järjestöjen sekä oppilaitosten ja yrittäjien kanssa.

Kuntalisä

Kuntalisä on Muuramen kunnan myöntämä tuki työnantajalle, joka työllistää muuramelaisen pitkäaikaistyöttömän. Kuntalisä voidaan maksaa työpaikan paikkakunnasta riippumatta

  • yrityksille
  • yhteisöille 
  • rekisteröidyille yhdistyksille

Kuntalisää maksetaan kuuden kuukauden ajan 400 €/kk. Harkinnanvaraisesti voidaan maksaa seuraavat kuusi kuukautta 200 €/kk. Palkkatuen ja kuntalisän yhteismäärä ei saa ylittää palkkauksen kokonaiskuluja.

Kuntalisä myöntämisen edellytyksenä on TE-palveluiden myönteinen palkkatukipäätös.  Päätös tulee toimittaa kuntalisähakemuksen liitteeksi yhdessä työsopimuksen kanssa. Palkkasumman on oltava vähintään 1300 €/kk/brutto.

Kuntalisä haetaan ennen työsuhteen alkamista, kuitenkin viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin työsuhde on alkanut. Hakemus liitteineen toimitetaan palveluohjaajalle.

Maksatusta varten työnantajan tulee toimittaa palveluohjaajalle kopio työntekijän palkkalaskelmasta ja TE-palveluiden palkkatuen maksatushakemuksesta. Maksatus haetaan jälkikäteen kuukausi kerrallaan.

Kuntalisähakemus-lomake

Palkkatuettu työ

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää kunnalle ja muille työnantajille työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Tukea haetaan TE-toimistosta.

Kunta voi työllistää pitkään työttömänä olleita henkilöitä palkkatuella kunnan omiin yksiköihin TE-toimiston voimassa olevien palkkatukisäädösten mukaisesti. Kunnalla palkkatuetussa työssä työsuhde on kestoltaan pääsääntöisesti työssäoloehdon täyttävä määräaika ja päivittäinen työaika on 85 % kokonaistyöajasta.   

Jos olet kiinnostunut Muuramen kunnan palkkatukipaikoista, toimi seuraavasti:

  •  selvitä itse TE-toimistosta mahdollisuutesi saada palkkatukea
  •  ota yhteys sosiaalitoimiston palveluohjaajaan, joka keskistetysti hoitaa kunnan palkkatukityöllistämisen.

Jos olet kiinnostunut palkkatukityöllistymisestä muulle työnantajalle kuin kunnalle, niin ota yhteys Keski-Suomen TE-palveluihin.

Velvoitetyöllistäminen

Kunta on velvollinen tarjoamaan työtä sellaiselle 57–59 vuotiaalle työttömälle työnhakijalle, jonka ansiopäivärahan/peruspäivärahan enimmäisaika päättyy. Työsuhteen kesto velvoitetyössä on pääsääntöisesti 6 kuukautta. TE-toimisto ilmoittaa velvoitetyöllistettävistä kunnalle.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Tavoitteena on tukea henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä edistää työllistymistä. Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollista osallistua kunnan omissa yksiköissä, seurakunnan, säätiöiden tai yhdistysten erilaisissa työtehtävissä.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Siitä sovitaan TE-toimiston, kunnan palveluohjaajan ja asiakkaan kanssa yhdessä laaditussa aktivointisuunnitelmassa. Työtoiminta ei tapahdu työsuhteessa eikä se korvaa virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Työtoiminnan jakso on kerrallaan vähintään kolme kuukautta ja enintään 24 kuukautta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistutaan sopimuksen mukaan 1 - 4 päivänä viikossa 4 - 8 tuntia päivässä. Työtoiminnan aikana asiakkaalle maksetaan työttömyysetuus ja kulukorvaus.

Ota yhteyttä:

Mika Partanen
Yrityskoordinaattori
014 659 598, 050 304 8425
mika.partanen@muurame.fi
Elinkeinoasiat, toimitilat, yritystontit
Satu Huhtakangas
Työttömien palveluohjaaja
014 659 625, 050 401 5820
satu.huhtakangas@muurame.fi
Soittoaika ma, ke, pe klo 12-13
Neeariina Luukas
Työttömien palveluohjaaja
014 659 590, 050 341 7559
neeariina.luukas@muurame.fi
Soittoaika ma, ke, pe klo 12-13