Vireillä olevat kaavat

Kaavan vaiheesta tiedotetaan kaavoituksen nettisivuilla ja Muuramelaisessa.

www.muurame.fi/kuulutukset

Asemakaavat

Kuusanmäentien asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta etelään, valtatie 9 länsipuolelle, Kuusanmäentien molemmin puolin.Alueen koko on noin 38 ha sisältäen myös yksityisten omistamia maita. Alueelle on muodostunut teollisuusalue, jossa toimii monen eri alan yrityksiä. 

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.3.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.3.– 13.4.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 18.10-16.11.2018.

Seuraava työvaihe
Kaava menee kunnanhallituksen käsittelyyn 18.3.2019.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (12.3.2019 § 34)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (12.3.2019)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (12.3.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (12.3.2019)
Liite 2. Valmisteluvaiheen palaute sekä vastineet (12.3.2019)
Liite 3. Hulevesiselvitys (29.1.2019) Sitowise Oy
Liite 4. Liikenneselvitystä koskeva kartta (2019)
Liite 5. Asemakaavan seurantalomake (6.3.2019)

-----------------------------------

Sillanniityn asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen eritasoliittymän pohjoispuolella, 9-tien länsi-puolella.  Asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikkatoiminnoille. Suunnittelualueen koko on 22 hehtaaria.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 26.10.-24.11.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 1.7. – 20.8.2018.

Asemakaava hyväksytiin valtuustossa 12.11.2018.
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kokouspöytäkirjat
Valtuusto (12.11.2018 § 55)
Kunnanhallitus (14.1.2019 § 15)

SILLANNIITYN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN VOIMAANTULO

Valtuusto on 12.11.2018 § 55 hyväksynyt Sillanniityn asemakaavan. Asemakaavalla muodostuu korttelit 1400–1402 sekä niihin liittyvät katu-, tie- ja virkistysalueet. Kaavasta on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus on 14.1.2019 § 15 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Sillanniityn asemakaavan tulemaan osin voimaan. Valtuuston hyväksymästä asemakaavasta jäävät tulematta voimaan muutoksenhaun kohteena olevat osat eli korttelit 1401 ja 1402 sekä niihin liittyvät tie-, katu- ja virkistysalueet (kaava-alueen pohjoisosa).

Kaava-aineisto
Osittain voimaantullut asemakaavakartta (28.2.2019)
Asemakaavakartta  (22.10.2018)
Asemakaavaselostus (22.10.2018)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (18.9.2017)
Liite 3. Luontoselvitys (2012)
Liite 4. Vesienhallinnan yleissuunnitelma (2016)
Liite 5. Vesihuollon yleissuunnitelma (2018)
Liite 6. Havainnekuvia (2018)
Liite 7. Rakennettavuus-, tasaus- ja hulevesien alustava suunnitelma (2018)
Liite 8. Seurantalomake (28.11.2018)

______________

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 4 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta, Niittyahon taajamaan.  Suunnittelualue rajautuu idässä valtatiehen 9 sekä lännessä rautatiehen ja Havutiehen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 21.9.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9.– 4.10.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 30.8.–28.9.2018
Kaavaehdotus nähtävillä 28.2. – 29.3.2019 

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus ehdotus on virallisesti nähtävillä kunnanvirastossa 28.2. – 29.3.2019 elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla (os. Virastotie 8). Asemakaava koskee kortteleita 301, 310 ja 313 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita sekä valtatie 9 liikennealuetta. Korttelissa 310 sijaitsee Niittyahon koulu.     

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame.

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (18.2.2019 § 42)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (18.2.2019)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (18.2.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.2.2019)
Liite 2. Valmisteluvaihe lausunnot
Liite 3. Valmisteluvaihe vastineet (8.2.2019)
Liite 4. Seurantalomake (12.2.2019)

_______________

Kinkomaan VItapolis alueen asemakaavan muutos koskien kortteleita 1202 ja 1203 (Päärakennuksen alue)

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018
Kaavaluonnos nähtävillä on 18.10-16.11.2018.

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään ja kaavasta laaditaan ehdotus. Nämä viedään ensin elivoiman ja kestävän kasvun lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallituksen käsittelyyn.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (9.10.2018 § 84)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)
Asemakaavakartta LUONNOS (9.10.2018)
Asemakaavaselostus LUONNOS (9.10.2018)

________________

Velkapohjan asemakaavan muutos koskien kortteleita 63 - 65
(Viikatetie-Nurkkapolku)

> Sijainti kartalla <

Asemakaavamuutos sijoittuu valtatien länsipuolelle Velkapohjan alueelle Muuramen keskustan tuntumaan. Alue on kooltaan noin 1,4 hehtaaria. Muutos koskee Viikatetien ja Nurkkapolun alueita kortteleissa 63-65.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 30.8.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 30.8.–12.9.2018
Kaavaehdotus nähtävillä 1.11-30.11.2018

Asemakaava hyväksytiin valtuustossa 28.1.2019. Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitusajan päättymiseen 15.3.2019 saakka.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Valtuusto (28.1.2019 § 4)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (28.1.2019)
Asemakaavaselostus (28.1.2019)

Liite 1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys sekä liito-oravaselvitys (Sitowice 2018)

____________


Muuramen Eteläportin asemakaava

> Sijainti kartalla <

Muuramen Eteläportin asemakaava sijoittuu Muuramen ja Jyväskylän rajalle 9-tien länsipuolelle. Suunnittelualue on osa laajempaa Eteläportin aluekokonaisuutta, joka sijoittuu pääosin Jyväskylän puolelle.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 9.4.2008
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 9.4.– 23.4.2008
Kaavaluonnos nähtävillä 30.4.–14.5.2008
Kaavaehdotus nähtävillä 1.10.-30.10.2008
Kaavaehdotus II nähtävillä 29.11. 2018–7.1.2019

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään ja kaava menee ensin elivoiman ja kestävän kasvun lautakunnan hyväksymiskäsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallitukseen.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus  (19.11.2018 § 192)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS II (9.11.2018)
Asemakaavaselostus EHDOTUS II (9.11.2018)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (3.4.2008)
Liite 2. Hulevesiselvitys, FCG (2018)
Liite 3. Liikenteellisten vaikutusten arviointi, FCG Planeko Oy (22.4.2008)
Liite 4. Eteläportin kehittämissuunnitelma, WPS Finland Oy (16.2.2018)
Liite 5. Seurantalomake (2.9.2008)

-----------------------

Hinkanlammen asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylästä noin 12 km.  Alue rajautuu alavarantaiseen Hinkanlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Teknisten palveluiden lautakunta (11.4.2017 § 40)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (11.4.2017)

---------------------------

Kirkonmäen asemakaavan muutos

> Sijainti kartalla <

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (15.5.2014)

------------------------------


Yleiskaavat

Keskustaajaman osayleiskaava eteläosa

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. I-vaiheessa kaavoitettiin keskustaajaman pohjoispuoli. Osayleiskaavan II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.5.–6.6.2016.

Kaava on tarkoitus saada luonnoksena nähtäville  2017/2018.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2015/päivitetty 7.4.2016)

Kuusanmäentien asemakaavan sijainti.

Sillanniityn asemakaavan sijainti.

Niittyahon asemakaavan sijainti.

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Toimistojen sulkuajat 2019-2020
Kunnanviraston toimistot pidetään suljettuina 1.7 – 19.7.2019 ja 23.12.2019 – 1.1.2020.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi