Vireillä olevat kaavat

www.muurame.fi/kuulutukset
www.muurame.fi/paatoksenteko

Asemakaavat

Punasillan asemakaavan muutos ja laajennus

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramessa valtatien 9 varrella, Punasillan teollisuusalueen yhteydessä. Suunnittelualueen koko on noin 2 hehtaaria. Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 854 (Kiinteistö Oy Suuntamerkin tontti).  

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 6.6.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 6.6.– 19.6.2019
Kaavaluonnos nähtävillä......

Seuraava työvaihe
Asemakaavan luonnosta käsitellään elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnassa 10.6.2019.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (9.4.2019 § 42)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta LUONNOS (10.6.2019)
Asemakaavaselostus LUONNOS (10.6.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (23.5.2019)
Liite 2. Luontoselvitys
Liite 3. Hulevesiselvitys
Liite 4. Havainnekuva
Liite 5. Asemakaavan seurantalomake

Kuusanmäentien asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta etelään, valtatie 9 länsipuolelle, Kuusanmäentien molemmin puolin.Alueen koko on noin 38 ha sisältäen myös yksityisten omistamia maita. Alueelle on muodostunut teollisuusalue, jossa toimii monen eri alan yrityksiä. 

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.3.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.3.– 13.4.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 18.10-16.11.2018.
Kaavaehdotus nähtävillä 28.3.-26.4.2019.

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään ja kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. Kaava viedään ensin elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallitukseen. Kaavan hyväksyy valtuusto.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (18.3.2019 § 58)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (12.3.2019)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (12.3.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (12.3.2019)
Liite 2. Valmisteluvaiheen palaute sekä vastineet (12.3.2019)
Liite 3. Hulevesiselvitys (29.1.2019) Sitowise Oy
Liite 4. Liikenneselvitystä koskeva kartta (2019)
Liite 5. Asemakaavan seurantalomake (6.3.2019)

-----------------------------------

Sillanniityn asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen eritasoliittymän pohjoispuolella, 9-tien länsi-puolella.  Asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikkatoiminnoille. Suunnittelualueen koko on 22 hehtaaria.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 26.10.-24.11.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 1.7. – 20.8.2018.

Asemakaava hyväksytiin valtuustossa 12.11.2018.
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kokouspöytäkirjat
Valtuusto (12.11.2018 § 55)
Kunnanhallitus (14.1.2019 § 15)

SILLANNIITYN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN VOIMAANTULO

Valtuusto on 12.11.2018 § 55 hyväksynyt Sillanniityn asemakaavan. Asemakaavalla muodostuu korttelit 1400–1402 sekä niihin liittyvät katu-, tie- ja virkistysalueet. Kaavasta on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus on 14.1.2019 § 15 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Sillanniityn asemakaavan tulemaan osin voimaan. Valtuuston hyväksymästä asemakaavasta jäävät tulematta voimaan muutoksenhaun kohteena olevat osat eli korttelit 1401 ja 1402 sekä niihin liittyvät tie-, katu- ja virkistysalueet (kaava-alueen pohjoisosa).

Kaava-aineisto
Osittain voimaantullut asemakaavakartta (28.2.2019)
Asemakaavakartta  (22.10.2018)
Asemakaavaselostus (22.10.2018)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (18.9.2017)
Liite 3. Luontoselvitys (2012)
Liite 4. Vesienhallinnan yleissuunnitelma (2016)
Liite 5. Vesihuollon yleissuunnitelma (2018)
Liite 6. Havainnekuvia (2018)
Liite 7. Rakennettavuus-, tasaus- ja hulevesien alustava suunnitelma (2018)
Liite 8. Seurantalomake (28.11.2018)

______________

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 4 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta, Niittyahon taajamaan.  Suunnittelualue rajautuu idässä valtatiehen 9 sekä lännessä rautatiehen ja Havutiehen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 21.9.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9.– 4.10.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 30.8.–28.9.2018
Kaavaehdotus nähtävillä 28.2. – 29.3.2019 

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään ja kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. Kaava viedään ensin elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallitukseen. Kaavan hyväksyy valtuusto.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (18.2.2019 § 42)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (18.2.2019)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (18.2.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.2.2019)
Liite 2. Valmisteluvaihe lausunnot
Liite 3. Valmisteluvaihe vastineet (8.2.2019)
Liite 4. Seurantalomake (12.2.2019)

_______________

Kinkomaan VItapolis kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos (Päärakennuksen alue)

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018
Kaavaluonnos nähtävillä on 18.10-16.11.2018.
Kaavaehdotus nähtävillä....

Seuraava työvaihe
Asemakaavaehdotusta käsitellään elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnassa 10.6. ja 11.6.2019 kunnanhallituksessa.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (9.10.2018 § 84)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (10.6.2019)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (10.6.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)
Liite 4. Maisema-analyysi (FCG 2019)
Liite 5. Havainnekuvia
Liite 6. Asemakaavan seurantalomake (7.6.2019)

________________


Muuramen Eteläportin asemakaava

> Sijainti kartalla <

Muuramen Eteläportin asemakaava sijoittuu Muuramen ja Jyväskylän rajalle 9-tien länsipuolelle. Suunnittelualue on osa laajempaa Eteläportin aluekokonaisuutta, joka sijoittuu pääosin Jyväskylän puolelle.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 9.4.2008
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 9.4.– 23.4.2008
Kaavaluonnos nähtävillä 30.4.–14.5.2008
Kaavaehdotus nähtävillä 1.10.-30.10.2008
Kaavaehdotus II nähtävillä 29.11. 2018–7.1.2019

Asemakaava hyväksytiin valtuustossa 27.5.2019.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Valtuusto (27.5.2019 § 40)

Kaava-aineisto
Kaavakartta (27.5.2019 § 40)
Kaavaselostus (27.5.2019 § 40)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (3.4.2008)
Liite 2. Hulevesiselvitys, FCG (2018)
Liite 3. Liikenteellisten vaikutusten arviointi, FCG Planeko Oy (22.4.2008)
Liite 4. Eteläportin kehittämissuunnitelma, WPS Finland Oy (16.2.2018)
Liite 5. Seurantalomake (3.6.2019)
Liite 6. Palaute ja vastineet ehdotusvaihe (6.5.2019)

-----------------------

Hinkanlammen asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylästä noin 12 km.  Alue rajautuu alavarantaiseen Hinkanlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Teknisten palveluiden lautakunta (11.4.2017 § 40)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (11.4.2017)

---------------------------

Kirkonmäen asemakaavan muutos

> Sijainti kartalla <

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (15.5.2014)

------------------------------


Yleiskaavat

Keskustaajaman osayleiskaava eteläosa

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. I-vaiheessa kaavoitettiin keskustaajaman pohjoispuoli. Osayleiskaavan II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.5.–6.6.2016.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2015/päivitetty 7.4.2016)

Punasillan asemakaavan muutos ja laajennus sijainti

Kuusanmäentien asemakaavan sijainti.

Sillanniityn asemakaavan sijainti.

Niittyahon asemakaavan sijainti.

Kinkomaan Vitapolis kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos yleissijainti

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Toimistojen sulkuajat 2019
Kunnanviraston toimistot pidetään suljettuina 1.7 – 19.7.2019 ja 23.12.2019 – 1.1.2020.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi