Vireillä olevat kaavat

www.muurame.fi/kuulutukset
www.muurame.fi/paatoksenteko

Asemakaavat

Eerolan asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaalla Päijänteen rannalla Kinkomaantien varrella. Alue on pääosin peltoa. Yhden pihapiirin lisäksi on kapealti lehtipuuvaltaista ranta-puustoa sekä ruovikkorantaa. Alueen koko on 4,9 hehtaaria.

Seuraava työvaihe
Asemakaava tulee vireille 26.9.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee viralliseti nähtäville 26.9. – 9.10.2019.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (10.9.2019 § 85 )

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (30.8.2019)
Luontoselvitys (2019)

Kaavan tavoitteet
Alueen maanomistajat ovat hakeneet lupaa aloittaa asemakaavoitus omistamilleen maille. Kaavan tavoitteena on tarkastella Päijänteen rannan ja Kinkomaantien välistä aluetta ja kaavoittaa alueelle pientaloja. Kunnan vesi- ja viemäriverkosto ulottuu jo nyt osittain alueelle. Kaavoituksen kohteena olevat tilat muodostavat yhtenäisen alueen ja kaavoitettavien tilojen molemmin puolin on pysyvää asutusta.

Koska kaava koskee yksityisten maanomistajien kiinteistöjä, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.

---------------------------

Peltolantien asemakaavan muutos

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa noin 1, 7 km keskustasta lounaaseen. Kaavamuutos koskee korttelia 77 ja siihen liittyvää puistoaluetta sekä rakentamatonta osaa Peltolantiestä. Korttelin 77 kaavanmukaiset omakotitalotontit yhtä tonttia lukuun ottamatta on rakennettu.

Seuraava työvaihe
Asemakaavan muutos vireille 29.8.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.8. – 11.9.2019.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (13.8.2019 § 78 )

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (13.8.2019)

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella Peltolantien asemakaavan mukaista katulinjausta sekä katuun rajoittuvan pienen puistoalueen (VP) maankäyttöä. Alueen yksityisiltä maanomistajilta on tullut toiveita koskien alueen ajoyhteyksistä, joten kaavamuutoksella tarkastellaan myös korttelin 77 tonttijakoa ja niiden ajoneuvoliittymiä.

Koska kaava-aluerajaukseen on otettu mukaan kunnan omistamien maiden lisäksi myös yksityisten maanomistajien kiinteistöjä, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.

---------------------------

Punasillan asemakaavan muutos ja laajennus

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramessa valtatien 9 varrella, Punasillan teollisuusalueen yhteydessä. Suunnittelualueen koko on noin 2 hehtaaria. Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 854 (Kiinteistö Oy Suuntamerkin tontti).  

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 6.6.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 6.6.– 19.6.2019
Kaavaluonnos nähtävillä 24.6.–13.8.2019.

Seuraava työvaihe
Asemakaavan luonnosta käsitellään elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnassa 10.6.2019.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (10.6.2019 § 66 )

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta LUONNOS (10.6.2019)
Asemakaavaselostus LUONNOS (10.6.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (23.5.2019)
Liite 2. Luontoselvitys
Liite 3. Hulevesiselvitys
Liite 4. Havainnekuva
Liite 5. Asemakaavan seurantalomake

------------------------------

Kuusanmäentien asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta etelään, valtatie 9 länsipuolelle, Kuusanmäentien molemmin puolin.Alueen koko on noin 38 ha sisältäen myös yksityisten omistamia maita. Alueelle on muodostunut teollisuusalue, jossa toimii monen eri alan yrityksiä. 

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.3.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.3.– 13.4.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 18.10-16.11.2018.
Kaavaehdotus nähtävillä 28.3.-26.4.2019.

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään ja kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. Kaava viedään ensin elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallitukseen. Kaavan hyväksyy valtuusto.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (18.3.2019 § 58)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (12.3.2019)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (12.3.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (12.3.2019)
Liite 2. Valmisteluvaiheen palaute sekä vastineet (12.3.2019)
Liite 3. Hulevesiselvitys (29.1.2019) Sitowise Oy
Liite 4. Liikenneselvitystä koskeva kartta (2019)
Liite 5. Asemakaavan seurantalomake (6.3.2019)

-----------------------------------

Sillanniityn asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen eritasoliittymän pohjoispuolella, 9-tien länsi-puolella.  Asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikkatoiminnoille. Suunnittelualueen koko on 22 hehtaaria.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 26.10.-24.11.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 1.7. – 20.8.2018.

Asemakaava hyväksytiin valtuustossa 12.11.2018.
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kokouspöytäkirjat
Valtuusto (12.11.2018 § 55)
Kunnanhallitus (14.1.2019 § 15)

SILLANNIITYN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN VOIMAANTULO

Valtuusto on 12.11.2018 § 55 hyväksynyt Sillanniityn asemakaavan. Asemakaavalla muodostuu korttelit 1400–1402 sekä niihin liittyvät katu-, tie- ja virkistysalueet. Kaavasta on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus on 14.1.2019 § 15 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Sillanniityn asemakaavan tulemaan osin voimaan. Valtuuston hyväksymästä asemakaavasta jäävät tulematta voimaan muutoksenhaun kohteena olevat osat eli korttelit 1401 ja 1402 sekä niihin liittyvät tie-, katu- ja virkistysalueet (kaava-alueen pohjoisosa).

Kaava-aineisto
Osittain voimaantullut asemakaavakartta (28.2.2019)
Asemakaavakartta  (22.10.2018)
Asemakaavaselostus (22.10.2018)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (18.9.2017)
Liite 3. Luontoselvitys (2012)
Liite 4. Vesienhallinnan yleissuunnitelma (2016)
Liite 5. Vesihuollon yleissuunnitelma (2018)
Liite 6. Havainnekuvia (2018)
Liite 7. Rakennettavuus-, tasaus- ja hulevesien alustava suunnitelma (2018)
Liite 8. Seurantalomake (28.11.2018)

______________

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 4 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta, Niittyahon taajamaan.  Suunnittelualue rajautuu idässä valtatiehen 9 sekä lännessä rautatiehen ja Havutiehen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 21.9.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9.– 4.10.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 30.8.–28.9.2018
Kaavaehdotus nähtävillä 28.2. – 29.3.2019 

Seuraava työvaihe
Kaava on hyväksymiskäsittelyssä elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan kokouksessa 10.9.2019, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallitukseen. Kaavan hyväksyy valtuusto.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (18.2.2019 § 42)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (10.9.2019)
Asemakaavaselostus  (10.9.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.2.2019)
Liite 2. Valmisteluvaihe lausunnot
Liite 3. Valmisteluvaihe vastineet (8.2.2019)
Liite 4. Ehdostuspalaute
Litte 5. Ehdotusvastineet (26.8.2019)
Liite 6. Seurantalomake (11.2.2019)

_______________

Kinkomaan VItapolis kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos (Päärakennuksen alue)

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018
Kaavaluonnos nähtävillä on 18.10-16.11.2018.
Kaavaehdotus nähtävillä 24.6.–13.8.2019.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (11.6.2019 § 122)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (10.6.2019)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (10.6.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)
Liite 4. Maisema-analyysi (FCG 2019)
Liite 5. Havainnekuvia
Liite 6. Asemakaavan seurantalomake (7.6.2019)

-----------------------

Hinkanlammen asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylästä noin 12 km.  Alue rajautuu alavarantaiseen Hinkanlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Teknisten palveluiden lautakunta (11.4.2017 § 40)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (11.4.2017)

---------------------------

Kirkonmäen asemakaavan muutos

> Sijainti kartalla <

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (15.5.2014)

------------------------------


Yleiskaavat

Keskustaajaman osayleiskaava eteläosa

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. I-vaiheessa kaavoitettiin keskustaajaman pohjoispuoli. Osayleiskaavan II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.5.–6.6.2016.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2015/päivitetty 7.4.2016)

Eerolan asemakaava - yleissijainti

Peltolantien asemakaavan muutos - yleissijainti

Punasillan asemakaavan muutos ja laajennus - yleissijainti

Kuusanmäentien asemakaavan - yleissijainti.

Sillanniityn asemakaavan - yleissijainti.

Niittyahon asemakaavan - yleissijainti.

Kinkomaan Vitapolis kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos - yleisyleissijainti

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi