Vireillä olevat kaavat

www.muurame.fi/kuulutukset
www.muurame.fi/paatoksenteko

Asemakaavat

Kinkoriutantien asemakaavan muutos

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaalla ja koskee korttelin 68 rivitalotonttia sekä korttelin 70 rakentamattomia omakotitalotontteja ja näille johtavaa rakentamatonta Rinnetietä. Lisäksi asemakaavan alustavaan rajaukseen on otettu mukaan jo rakennettu kortteli 72 sekä näihin liittyviä lähivirkistys- ja katualueita. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 28.11.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.11. – 11.12.2019.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (12.11.2019 § 109)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (12.11.2019)

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella rakentamattoman Rinnetien omakotitalotonttien kulkuyhteyksiä sekä Rinnetiehen rajoittuvan lähivirkistysalueen (VL) maankäyttöä.

---------------------------

Eerolan asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaalla Päijänteen rannalla Kinkomaantien varrella. Alue on pääosin peltoa. Yhden pihapiirin lisäksi on kapealti lehtipuuvaltaista ranta-puustoa sekä ruovikkorantaa. Suunnittelualueen koko on noin 5,5 hehtaaria.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 26.9.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.9. – 9.10.2019.

Seuraava työvaihe
Kaavasta on valmistunut luonnos, joka laitetaan luonnoksena nähtäville.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (11.2.2020 § 16)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta LUONNOS 11.2.2020
Asemakaavaselostus LUONNOS 11.2.2020
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (30.8.2019)
Liite 2 Luontoselvitys (2019)
Liite 3 Havainnekuva
Liite 4 Seurantalomake

Kaavan tavoitteet
Alueen maanomistajat ovat hakeneet lupaa aloittaa asemakaavoitus omistamilleen maille. Kaavan tavoitteena on tarkastella Päijänteen rannan ja Kinkomaantien välistä aluetta ja kaavoittaa alueelle pientaloja. Kunnan vesi- ja viemäriverkosto ulottuu jo nyt osittain alueelle. Kaavoituksen kohteena olevat tilat muodostavat yhtenäisen alueen ja kaavoitettavien tilojen molemmin puolin on pysyvää asutusta.

Koska kaava koskee yksityisten maanomistajien kiinteistöjä, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.

---------------------------

Peltolantien asemakaavan muutos

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa noin 1, 7 km keskustasta lounaaseen. Kaavamuutos koskee korttelia 77 ja siihen liittyvää puistoaluetta sekä rakentamatonta osaa Peltolantiestä. Korttelin 77 kaavanmukaiset omakotitalotontit yhtä tonttia lukuun ottamatta on rakennettu.

Kaavoituksen kulku
Asemakaavan muutos vireille 29.8.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.8. – 11.9.2019.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (13.8.2019 § 78 )

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (13.8.2019)

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella Peltolantien asemakaavan mukaista katulinjausta sekä katuun rajoittuvan pienen puistoalueen (VP) maankäyttöä. Alueen yksityisiltä maanomistajilta on tullut toiveita koskien alueen ajoyhteyksistä, joten kaavamuutoksella tarkastellaan myös korttelin 77 tonttijakoa ja niiden ajoneuvoliittymiä.

Koska kaava-aluerajaukseen on otettu mukaan kunnan omistamien maiden lisäksi myös yksityisten maanomistajien kiinteistöjä, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.

---------------------------

Punasillan asemakaavan muutos ja laajennus

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramessa valtatien 9 varrella, Punasillan teollisuusalueen yhteydessä. Suunnittelualueen koko on noin 2 hehtaaria. Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 854 (Kiinteistö Oy Suuntamerkin tontti).  

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 6.6.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 6.6.– 19.6.2019
Kaavaluonnos nähtävillä 24.6.–13.8.2019.

Kaavaehdotus nähtävillä 13.2.-13.3.2020.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (3.2.2020 § 20)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (21.1.2020)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (21.1.2020)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (23.5.2019)
Liite 2. Hulevesiselvitys
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake

------------------------------

Kuusanmäentien asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta etelään, valtatie 9 länsipuolelle, Kuusanmäentien molemmin puolin.Alueen koko on noin 38 ha sisältäen myös yksityisten omistamia maita. Alueelle on muodostunut teollisuusalue, jossa toimii monen eri alan yrityksiä. 

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.3.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.3.– 13.4.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 18.10-16.11.2018.
Kaavaehdotus nähtävillä 28.3.-26.4.2019.

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään ja kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. Kaava viedään ensin elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallitukseen. Kaavan hyväksyy valtuusto.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (18.3.2019 § 58)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (12.3.2019)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (12.3.2019)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (12.3.2019)
Liite 2. Valmisteluvaiheen palaute sekä vastineet (12.3.2019)
Liite 3. Hulevesiselvitys (29.1.2019) Sitowise Oy
Liite 4. Liikenneselvitystä koskeva kartta (2019)
Liite 5. Asemakaavan seurantalomake (6.3.2019)

-----------------------------------

Kinkomaan VItapolis alueen kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos (Päärakennuksen alue)

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018
Kaavaluonnos nähtävillä on 18.10-16.11.2018.
Kaavaehdotus nähtävillä 24.6.–13.8.2019.

Seuraava työvaihe
Asemakaava menee hyväksymiskäsittelyyn kunnanhallitukseen 17.2.2020.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (11.2.2020 § 17)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (11.2.2020)
Asemakaavaselostus (11.2.2020)

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)
Liite 2 Lausunto päärakennuksen kunnosta, (Sirate Oy 15.9.2017)
Liite 3 Maisemaselvitys (FCG 2019)
Liite 4 Havainnekuvat 
Liite 5 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet
Liite 6 Viranomaisneuvottelun 18.12.2019 muistio
Liite 7 Asemakaavan seurantalomake 

-----------------------

Hinkanlammen asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylästä noin 12 km.  Alue rajautuu alavarantaiseen Hinkanlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Teknisten palveluiden lautakunta (11.4.2017 § 40)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (11.4.2017)

---------------------------

Kirkonmäen asemakaavan muutos

> Sijainti kartalla <

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (15.5.2014)

------------------------------


Yleiskaavat

Keskustaajaman osayleiskaava eteläosa

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. I-vaiheessa kaavoitettiin keskustaajaman pohjoispuoli. Osayleiskaavan II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.5.–6.6.2016.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2015/päivitetty 7.4.2016)

KAAVOITUSKATSAUS 2020

--------------------------------------------

Suunnittelualueiden sijaintikarttoja:

Kinkoriutantien asemakaavan muutos - yleissijainti

Eerolan asemakaava - yleissijainti

Peltolantien asemakaavan muutos - yleissijainti

Punasillan asemakaavan muutos ja laajennus - yleissijainti

Kuusanmäentien asemakaavan - yleissijainti.

Kinkomaan Vitapolis kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos - yleisyleissijainti

____________________

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. 

Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi