Vireillä olevat kaavat

Kaavan vaiheesta tiedotetaan  nettisivuilla ja Muuramelaisessa.

www.muurame.fi/kuulutukset

Asemakaavat

Kuusanmäentien asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta etelään, valtatie 9 länsipuolelle, Kuusanmäentien molemmin puolin.Alueen koko on noin 7,3 ha sisältäen myös yksityisten omistamia maita. Alueelle on muodostunut teollisuusalue, jossa toimii monen eri alan yrityksiä. 

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.3.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.3.– 13.4.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 18.10-16.11.2018.

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään ja kaavasta laaditaan ehdotus. Nämä viedään ensin elivoiman ja kestävän kasvun lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallituksen käsittelyyn

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta  (9.10.2018 § 85)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (13.3.2018)
Kaavarunko (28.3.2018)
Asemakaavakartta LUONNOS (9.10.2018)
Asemakaavaselostus LUONNOS (9.10.2018)

-----------------------------------

Sillanniityn asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen eritasoliittymän pohjoispuolella, 9-tien länsi-puolella.  Asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikkatoiminnoille. Suunnittelualueen koko on 22 hehtaaria.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 26.10.-24.11.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 1.7. – 20.8.2018.

Asemakaava hyväksytiin valtuustossa 12.11.2018.
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan Häneenlinnan hallinto-oikeuteen tehtyä valitusta.
Kokouspöytäkirja 14.1.2019 § 15 Liite: Sillanniityn kaavakartta voimaansaatettava osa

Kokouspöytäkirja
Valtuusto (12.11.2018 § 55)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta  (22.10.2018)
Asemakaavaselostus (22.10.2018)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (18.9.2017)
Liite 3. Luontoselvitys (2012)
Liite 4. Vesienhallinnan yleissuunnitelma (2016)
Liite 5. Vesihuollon yleissuunnitelma (2018)
Liite 6. Havainnekuvia (2018)
Liite 7. Rakennettavuus-, tasaus- ja hulevesien alustava suunnitelma (2018)
Liite 8. Seurantalomake (28.11.2018)

______________

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 4 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta, Niittyahon taajamaan.  Suunnittelualue rajautuu idässä valtatiehen 9 sekä lännessä rautatiehen ja Havutiehen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 21.9.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9.– 4.10.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 30.8.–28.9.2018

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään ja kaavasta laaditaan ehdotus. Nämä viedään ensin elivoiman ja kestävän kasvun lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallituksen käsittelyyn.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.8.2017 § 62)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta LUONNOS (14.8.2018)
Asemakaavaselostus LUONNOS (14.8.2018)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (1.9.2017)

_______________

Kinkomaan VItapolis alueen asemakaavan muutos koskien kortteleita 1202 ja 1203 (Päärakennuksen alue)

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018
Kaavaluonnos nähtävillä on 18.10-16.11.2018.

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään ja kaavasta laaditaan ehdotus. Nämä viedään ensin elivoiman ja kestävän kasvun lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallituksen käsittelyyn.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (9.10.2018 § 84)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)
Asemakaavakartta LUONNOS (9.10.2018)
Asemakaavaselostus LUONNOS (9.10.2018)

________________

Velkapohjan asemakaavan muutos koskien kortteleita 63 - 65
(Viikatetie-Nurkkapolku)

> Sijainti kartalla <

Asemakaavamuutos sijoittuu valtatien länsipuolelle Velkapohjan alueelle Muuramen keskustan tuntumaan. Alue on kooltaan noin 1,4 hehtaaria. Muutos koskee Viikatetien ja Nurkkapolun alueita kortteleissa 63-65.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 30.8.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 30.8.–12.9.2018
Kaavaehdotus nähtävillä 1.11-30.11.2018

Seuraava työvaihe
Kaava menee valtuustoon hyväksymiskäsittelyyn 28.1.2019.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (17.12.2018 § 213)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (11.12.2018)
Asemakaavaselostus (11.12.2018)

Liite 1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys sekä liito-oravaselvitys (Sitowice 2018)

____________

Hinkanlammen asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylästä noin 12 km.  Alue rajautuu alavarantaiseen Hinkanlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Teknisten palveluiden lautakunta (11.4.2017 § 40)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (11.4.2017)

____________

Kirkonmäen asemakaavan muutos

> Sijainti kartalla <

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (15.5.2014)

____________


Muuramen Eteläportin asemakaava

> Sijainti kartalla <

Muuramen Eteläportin asemakaava sijoittuu Muuramen ja Jyväskylän rajalle 9-tien länsipuolelle. Suunnittelualue on osa laajempaa Eteläportin aluekokonaisuutta, joka sijoittuu pääosin Jyväskylän puolelle.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 9.4.2008
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 9.4.– 23.4.2008
Kaavaluonnos nähtävillä 30.4.–14.5.2008
Kaavaehdotus nähtävillä 1.10.-30.10.2008
Kaavaehdotus II nähtävillä 29.11. 2018–7.1.2019

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään ja kaava menee ensin elivoiman ja kestävän kasvun lautakunnan hyväksymiskäsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallitukseen.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus  (19.11.2018 § 192)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS II (9.11.2018)
Asemakaavaselostus EHDOTUS II (9.11.2018)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (3.4.2008)
Liite 2. Hulevesiselvitys, FCG (2018)
Liite 3. Liikenteellisten vaikutusten arviointi, FCG Planeko Oy (22.4.2008)
Liite 4. Eteläportin kehittämissuunnitelma, WPS Finland Oy (16.2.2018)
Liite 5. Seurantalomake (2.9.2008)

____________


Yleiskaavat

Keskustaajaman osayleiskaava eteläosa

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. I-vaiheessa kaavoitettiin keskustaajaman pohjoispuoli. Osayleiskaavan II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.5.–6.6.2016.

Kaava on tarkoitus saada luonnoksena nähtäville  2017/2018.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2015/päivitetty 7.4.2016)

 

Niittyahon yleissijainti

Sillanniityn yleisijainti

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi