Vireillä olevat kaavat

www.muurame.fi/kuulutukset
www.muurame.fi/paatoksenteko


Yleiskaavat

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA ETELÄOSA

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. Osayleiskaavan eteläosan, II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.5.–6.6.2016. 
Osayleiskaava luonnoksena nähtävillä 4.6.–28.8.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavaluonnokseen saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään ja kaava valmistellaan ehdotukseksi. Kaavaehdotus käsitellään ensin elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnassa, jonka jälkeen se menee kunnanhallituksen käsittelyyn. Tavoitteena on saa kaavaehdotus nähtäville loppuvuonna 2020 tai aluvuodesta 2021.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (12.5.2020 § 47)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (12.5.2020)
Kaavakartta, merkinnät ja määräykset  LUONNOS (6.5.2020)
Kaavaselostus LUONNOS (6.5.2020)
Luontoselvitys (30.1.2018 FCG)

Kaavan tavoitteet
Työssä laaditaan aluevarausosayleiskaava, joka ohjaa alueen asemakaavoitusta ja asemakaavamuutoksia. Yleiskaavatyössä pohditaan suunnittelualueen maankäyttöä yleispiirteisellä tasolla seuraavan noin 20 vuoden aikana tapahtuvalle kunnan kehitykselle, tavoitevuotena 2035.

Osayleiskaavan pääpainona ovat kunnan strategiset pitkän aikavälin linjaukset erityisesti asumisen, työpaikka-alueiden sekä liikenteen suunnittelun osalta. Osayleiskaavan merkinnöissä painottuvat suuret linjat, minkä takia osayleiskaavassa on pyritty välttämään yksityiskohtaisia merkintöjä. Tarkempi, yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutetaan asemakaavoin.

---------------------------

Asemakaavat

HARJUNHERIN ASEMAKAAVA

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa Kappelintien varrella. Alueella on rakennettuja olemassa olevia rakennuspaikkoja sekä vanhaa peltoa ja metsikköä.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 24.9.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.9. – 7.10.2020.

Seuraava työvaihe
Kaava kuulutetaan vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laitetaan nähtäville.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (8.9.2020 § 86)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Kappelintien alueelle tontteja pientaloille.

Koska suunnittelualue on yksityisten maanomistajien omistamia kiinteistöjä, asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.

-------------------------

PAULANNON ASEMAKAAVA

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa valtatien 9, Renkelintien – Peltolantien ja Verkkoniementien rajaamalla alueella. Alueella on vanhaa peltoa, metsikkö ja pensaikkoa.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 30.4.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 30.4. – 13.5.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.4.2020 § 42)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (14.4.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Peltolantien varteen tontteja erillispientaloille ja/tai rivitaloille asuinkäyttöön. Valtatien puoleinen osa merkittäisiin suojaviheralueeksi.

Koska suunnittelualue on yksityisten maanomistajan kiinteistö, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajan välisellä maankäyttösopimuksella.

-------------------------

KINKORIUTANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaalla ja koskee korttelin 68 rivitalotonttia sekä korttelin 70 rakentamattomia omakotitalotontteja ja näille johtavaa rakentamatonta Rinnetietä. Lisäksi asemakaavan alustavaan rajaukseen on otettu mukaan jo rakennettu kortteli 72 sekä näihin liittyviä lähivirkistys- ja katualueita. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 28.11.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.11. – 11.12.2019.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (12.11.2019 § 109)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (12.11.2019)

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella rakentamattoman Rinnetien omakotitalotonttien kulkuyhteyksiä sekä Rinnetiehen rajoittuvan lähivirkistysalueen (VL) maankäyttöä.

---------------------------

EEROLAN ASEMAKAAVA

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaalla Päijänteen rannalla Kinkomaantien varrella. Alue on pääosin peltoa. Yhden pihapiirin lisäksi on kapealti lehtipuuvaltaista ranta-puustoa sekä ruovikkorantaa. Suunnittelualueen koko on noin 5,5 hehtaaria.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 26.9.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.9. – 9.10.2019.
Kaavaluonnos nähtävillä 27.2.-11.3.2020.
Kaavaehdotus nähtävillä 30.4.-12.6.2020

Seuraava työvaihe
Seuraavaksi kaava menee hyväksymiskäsittelyyn valtuustoon.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (21.9.2020 § 167)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (8.9.2020)
Asemakaavaselostus (8.9.2020)
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (30.8.2019)
Liite 2 Luontoselvitys (2019)
Liite 3 Havainnekuva
Liite 4 Seurantalomake (14.4.2020)
Liite 5 Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet
Liite 6 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

Kaavan tavoitteet
Alueen maanomistajat ovat hakeneet lupaa aloittaa asemakaavoitus omistamilleen maille. Kaavan tavoitteena on tarkastella Päijänteen rannan ja Kinkomaantien välistä aluetta ja kaavoittaa alueelle pientaloja. Kunnan vesi- ja viemäriverkosto ulottuu jo nyt osittain alueelle. Kaavoituksen kohteena olevat tilat muodostavat yhtenäisen alueen ja kaavoitettavien tilojen molemmin puolin on pysyvää asutusta.

Koska kaava koskee yksityisten maanomistajien kiinteistöjä, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.

---------------------------

PELTOLANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa noin 1, 7 km keskustasta lounaaseen. Kaavamuutos koskee korttelia 77 ja siihen liittyvää puistoaluetta sekä rakentamatonta osaa Peltolantiestä. Korttelin 77 kaavanmukaiset omakotitalotontit yhtä tonttia lukuun ottamatta on rakennettu.

Kaavoituksen kulku
Asemakaavan muutos vireille 29.8.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.8. – 11.9.2019.
Kaavaluonnos nähtävillä 30.4.-13.5.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan ehdotus.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.4.2020 § 41)

Kaava-aineisto
Asemakaavaavakartta LUONNOS (14.4.2020)
Asemakaavaselostus LUONNOS (14.4.2020)
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (13.8.2019)
Liite 3 Asemakaavan seurantalomake

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella Peltolantien asemakaavan mukaista katulinjausta sekä katuun rajoittuvan pienen puistoalueen (VP) maankäyttöä. Alueen yksityisiltä maanomistajilta on tullut toiveita koskien alueen ajoyhteyksistä, joten kaavamuutoksella tarkastellaan myös korttelin 77 tonttijakoa ja niiden ajoneuvoliittymiä.

Koska kaava-aluerajaukseen on otettu mukaan kunnan omistamien maiden lisäksi myös yksityisten maanomistajien kiinteistöjä, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.

---------------------------

KINKOMAAN VITAPOLIS ALUEEN KORTTELIDEN 1202 JA 1203 ASEMAKAAVAN MUUTOS (Päärakennuksen alue)

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018
Kaavaluonnos nähtävillä on 18.10-16.11.2018.
Kaavaehdotus nähtävillä 24.6.–13.8.2019.

Asemakaava hyväksyksytiin valtuustossa 27.4.2020. Kaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Valtuusto (27.4.2020 § 8)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (11.2.2020)
Asemakaavaselostus (11.2.2020)

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)
Liite 2 Lausunto päärakennuksen kunnosta, (Sirate Oy 15.9.2017)
Liite 3 Maisemaselvitys (FCG 2019)
Liite 4 Havainnekuvat 
Liite 5 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet
Liite 6 Viranomaisneuvottelun 18.12.2019 muistio
Liite 7 Asemakaavan seurantalomake 

-----------------------

HINKANLAMMEN ASEMAKAAVA

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylästä noin 12 km.  Alue rajautuu alavarantaiseen Hinkanlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Teknisten palveluiden lautakunta (11.4.2017 § 40)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (11.4.2017)

---------------------------

KIRKONMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

> Sijainti kartalla <

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (15.5.2014)

-----------------------

KAAVOITUSKATSAUS 2020

---------------------------------------------------

Suunnittelualueiden sijaintikarttoja:

Kartta jossa näkyy Muuramen keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa.

Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosan -yleissijainti

Harjunherin asemakaava -yleissijainti

Kartta jossa näkyy Paulannon asemakaava.

Paulannon asemakaava -yleissijainti

Kartta jossa näkyy Kinkoriutantien asemakaavan muutos.

Kinkoriutantien asemakaavan muutos - yleissijainti

Kartta jossa näkyy Eerolan asemakaava.

Eerolan asemakaava - yleissijainti

Kartta jossa näkyy Peltolantien asemakaavan muutos ja laajennus

Peltolantien asemakaavan muutos ja laajennus - yleissijainti

 

Kartta jossa näkyy Kinkomaan Vitapolis kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos.

Kinkomaan Vitapolis kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos - yleisyleissijainti

____________________

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. 

Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi