Vireillä olevat kaavat

Kaavan vaiheesta tiedotetaan  nettisivuilla ja Muuramelaisessa.

www.muurame.fi/kuulutukset

Asemakaavat

Kuusanmäentien asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta etelään, valtatie 9 länsipuolelle, Kuusanmäentien molemmin puolin. Alueelle laaditaan kaavarunko, jossa kartoitetaan kaavoitettavan alueen laajuutta. Varsinaisen asemakaavoitettavan alueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin edetessä. 

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.3.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.3.– 13.4.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 18.10-18.11.2018

Seuraava työvaihe
Asemakaava laitetaan nähtäville 18.10.2018.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta  (9.10.2018 § 85)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (13.3.2018)
Kaavarunko (28.3.2018)
Asemakaavakartta LUONNOS (9.10.2018)
Asemakaavaselostus LUONNOS (9.10.2018)

-----------------------------------

Sillanniityn asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen eritasoliittymän pohjoispuolella, 9-tien länsi-puolella.  Asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikkatoiminnoille. Suunnittelualueen koko on 22 hehtaaria.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 26.10.-24.11.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 1.7. – 20.8.2018.

Seuraava työvaihe
Kaavaehdotus on hyväksymiskäsittelyssä kunnanhallituksessa 22.10.2018.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (9.10.2018 § 86)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (9.10.2018)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (9.10.2018)

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (18.9.2017)
Liite 3. Luontoselvitys 2012
Liite 4. Vesienhallinnan yleissuunnitelma 2016
Liite 5. Vesihuollon yleissuunnitelma 2018
Liite 6. Havainnekuva maisemamuuri
Liite 7. Rakennettavuus-, tasaus- ja hulevesien alustava suunnitelma 2018
Liite 8. Seurantalomake

______________

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijoittuu noin 4 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta, Niittyahon taajamaan.  Suunnittelualue rajautuu idässä valtatiehen 9 sekä lännessä rautatiehen ja Havutiehen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 21.9.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9.– 4.10.2017
Kaavaluonnos nähtävillä 30.8.–28.9.2018

Seuraava työvaihe
Kaavasta saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään ja kaavasta laaditaan ehdotus. Nämä viedään syksyn aikana ensin elivoiman ja kestävän kasvun lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen kaava menee kunnanhallituksen käsittelyyn.


Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.8.2017 § 62)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta LUONNOS (14.8.2018)
Asemakaavaselostus LUONNOS (14.8.2018)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (1.9.2017)

_______________

Kinkomaan VItapolis alueen asemakaavan muutos koskien kortteleita 1202 ja 1203 (Päärakennuksen alue)

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 18.10-18.11.2018

Seuraava työvaihe
Asemakaava laitetaan nähtäville 18.10.2018.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (9.10.2018 § 84)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)
Asemakaavakartta LUONNOS (9.10.2018)
Asemakaavaselostus LUONNOS (9.10.2018)

________________

Velkapohjan asemakaavan muutos koskien kortteleita 63 - 65
(Viikatetie-Nurkkapolku)

> Sijainti kartalla <

Asemakaavamuutos sijoittuu valtatien länsipuolelle Velkapohjan alueelle Muuramen keskustan tuntumaan. Alue on kooltaan noin 1,4 hehtaaria. Muutos koskee Viikatetien ja Nurkkapolun alueita kortteleissa 63-65.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 30.8.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 30.8.–12.9.2018

Seuraava työvaihe
Kaava menee ehdotuksena kunnanhallitukseen 22.10.2018.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kesävän kasvun lautakunta  (9.10.2018 § 83)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta EHDOTUS (9.10.2018)
Asemakaavaselostus EHDOTUS (9.10.2018)

Liite 1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys sekä liito-oravaselvitys (Sitowice 2018)

____________

Hinkanlammen asemakaava

> Sijainti kartalla <

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylästä noin 12 km.  Alue rajautuu alavarantaiseen Hinkanlampeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 ha.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 27.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.–12.5.2017

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Teknisten palveluiden lautakunta (11.4.2017 § 40)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (11.4.2017)

____________

Kirkonmäen asemakaavan muutos

> Sijainti kartalla <

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (15.5.2014)

____________


Muuramen Eteläportin asemakaava

Muuramen Eteläportin asemakaava sijoittuu Muuramen ja Jyväskylän rajalle 9-tien länsipuolelle. Suunnittelualue on osa laajempaa Eteläportin aluekokonaisuutta, joka sijoittuu pääosin Jyväskylän puolelle. Kunnanhallitus on käsitellyt kaavaehdotusta jo vuonna 2008, mutta maankäyttösopimusta ei ole tehty.

____________


Yleiskaavat

Keskustaajaman osayleiskaava eteläosa

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. I-vaiheessa kaavoitettiin keskustaajaman pohjoispuoli. Osayleiskaavan II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.5.–6.6.2016.

Kaava on tarkoitus saada luonnoksena nähtäville  2017/2018.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2015/päivitetty 7.4.2016)

 

Niittyahon yleissijainti

Hinkanlammen ja Peltolammen yleissijainti

Sillanniityn yleisijainti

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi