Vireillä olevat kaavat

Yleiskaavat

Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa 

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. Osayleiskaavan eteläosan, II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.5.–6.6.2016. 
Osayleiskaava luonnoksena nähtävillä 4.6.–28.8.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavaluonnokseen saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään ja kaava valmistellaan ehdotukseksi. Kaavaehdotus käsitellään ensin elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnassa, jonka jälkeen se menee kunnanhallituksen käsittelyyn. Tavoitteena on saa kaavaehdotus nähtäville alkuvuodesta 2022.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (12.5.2020 § 47)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (12.5.2020)
Kaavakartta, merkinnät ja määräykset LUONNOS (6.5.2020)
Kaavaselostus LUONNOS (6.5.2020)
Luontoselvitys (30.1.2018 FCG)

Kaavan tavoitteet
Työssä laaditaan aluevarausosayleiskaava, joka ohjaa alueen asemakaavoitusta ja asemakaavamuutoksia. Yleiskaavatyössä pohditaan suunnittelualueen maankäyttöä yleispiirteisellä tasolla seuraavan noin 20 vuoden aikana tapahtuvalle kunnan kehitykselle, tavoitevuotena 2035.

Osayleiskaavan pääpainona ovat kunnan strategiset pitkän aikavälin linjaukset erityisesti asumisen, työpaikka-alueiden sekä liikenteen suunnittelun osalta. Osayleiskaavan merkinnöissä painottuvat suuret linjat, minkä takia osayleiskaavassa on pyritty välttämään yksityiskohtaisia merkintöjä. Tarkempi, yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutetaan asemakaavoin.


Asemakaavat

Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustassa Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueella. Asemakaavalla mahdollistetaan risteysalueen liikennejärjestelyjen parantaminen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 6.4.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 6.4.-19.4.2022.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (15.3.2022 § 28)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (15.2.20212)

Kaavan tavoitteet
Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueelle on tarkoitus laatia katusuunnitelma, jonka parantaa Kinkovuorentien liittymistä Muuramentielle ja parantaa risteysalueen liikenneturvallisuutta. Alustavasti risteysalueelle on suunniteltu kiertoliittymää, jonka suunnittelu ja rakentaminen vaatii asemakaavan.


Paloaseman asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 4 ha ja se sijoittuu keskustan länsipuolelle, Sillanniityn asemakaava‐alueen välittömään läheisyyteen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 13.1.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 13.1.-26.2.2022.
Kaavaluonnos nähtävillä 17.3.–30.3.2022.

Seuraava työvaihe
Kaavaehdotus laitetaan nähtäville 18.5.-16.6.2022.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (9.5.2022 § 109)

Kaava-aineisto
Kaavakartta EHDOTUS (19.4.2022)
Kaavaselostus EHDOTUS (19.4.2022)

Kaavan tavoitteet
Asemakaava-alueen paloasemalle on tavoitteena sijoittaa mm. pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan edellyttämät keskitetyt toiminnot ja yksiköt sekä hallinto, tilannekeskus ja korjaus‐ ja huoltotoiminta. Asemakaavalla vahvistetaan myös aluetta koskevat liikennejärjestelyt.


Pappilan asemakaavamuutos

Sijainti kartalla

Suunnittelukohteena on voimassa olevan asemakaavan korttelin 211 tontti 1, osoitteessa Jaakkolantie 2. Tontin omistaa Muuramen seurakunta.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 24.6.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.6.–6.8.2021.
Kaavaluonnos nähtävillä 25.11-8.12.2021.

Seuraava työvaihe
Kaavaehdotus laitetaan nähtäville 18.5.-16.6.2022.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (9.5.2022 § 108)

Kaava-aineisto
Kaavakartta EHDOTUS (19.4.2022)
Kaavaselostus EHDOTUS (19.4.2022)

Kaavan tavoitteet
Muuramen seurakunta on aloittanut hankkeen uuden seurakuntakodin rakentamiseksi Sanantielle. Hankesuunnitelma on laadittu niin, että uuteen seurakuntakotiin sijoittuvat myös kaikki toimistotilat, jotka ovat nyt sijainneet pappilassa Jaakkolantiellä. Näin ollen uuden seurakuntakodin myötä pappilassa olevia toimistotiloja ei enää tarvita ja rakennus jää seurakunnalle tarpeettomaksi.


Sääkslehdon asemakaavan muutos

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Valkolassa Vanhan Nelostien ja Rannankyläntien risteyksessä noin 5 km Muuramen keskustasta.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 24.6.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.6.–6.8.2021.
Kaavaluonnos nähtävillä 21.10-19.11.2021.
Kaavaehdotus nähtävillä 17.3.–19.4.2022.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (17.5.2022 § 58)

Kaava-aineisto                 
Kaavakartta HYVÄKSYMISKÄSITELY (20.4.2022)
Kaavaselostus HYVÄKSYMISKÄSITTELY (20.4.2022)

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutos on tullut tarpeelliseksi mm. syistä, että sitovat kaava- ja tonttijakomääräykset ovat osoittautuneet hankaliksi toteuttaa. Tavoitteena on selkeyttää ja päivittää kaavamääräyksiä siten, että se helpottaisi alueen rakentumista.


Kaijalantien asemakaavan muutos ja laajennus

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä, Kinkovuorentien varrella, rajautuen Kotirannan asuntoalueeseen. Suunnittelualue on saavutettavissa Kinkovuorentieltä Kaijalantien sekä Paavalinvuorentien kautta.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.10.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.10. – 11.11.2020.
Kaavaluonnos nähtävillä 13.1.-26.2.2022.
Kaavaehdotus nähtävillä 6.4.-5.5.2022.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta  (17.5.2022 § 59)

Kaava-aineisto
Kaavakartta HYVÄKSYMISKÄSITELY (17.5.2022)
Kaavaselostus HYVÄKSYMISKÄSITTELY (17.5.2022)

Kaavan tavoitteet
Alun perin syy kaavamuutokselle on syntynyt tarpeesta löytää kunnan tekniselle varikolle paikka, johon voisi rakentaa uudet ja ajanmukaiset varikkotilat. Tarkemman suunnittelun edetessä varikon sijoittumisesta alueelle on luovuttu. Alueella on paljon luontoarvoja, joiden suojeleminen lisärakentamisen myötä olisi ollut vaikeaa. Lisäksi kunnallistekniikan vieminen ja rakentaminen alueelle olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi hyötyihin nähden. Kaavamuutoksessa rivitalokortteli muutetaan julkisten lähipalveluiden korttelialueeksi ja kerrostalokorttelialueet muutetaan lähivirkistysalueeksi, johon laaditaan erillinen suunnitelma. Kaavamuutoksessa osa Kinkovuorentietä (valtiontie) muutetaan kaduksi.


Olympiakylän asemakaava 

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 km etäisyydellä Muuramen keskustasta, Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 12 km. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu Ahvenlammen asemakaavoitettu asuntoalue. Suunnittelualue on saavutettavissa Kinkomaantieltä Olympiakyläntien kautta sekä Hinkanlammen osalta Ahvenahontien kautta.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 29.10.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.10. – 11.11.2020.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (6.10.2020 § 98)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (6.10.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on laajentaa Kinkomaan taajamaa. Kinkomaa on kunnan yksi nopeimmin kasvavista alueista.


Kesämaan asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustassa Tervamäen asuntoalueen itä- ja pohjoispuolella. Osittain alue on Tervamäen asemakaavan laajentamista, mutta kulku alueelle tulee tapahtumaan pääosin Rauvanlahdentien kautta. Kaavan nimi tulee Kesämaan vanhasta tilasta, joka sijaitsee alueella.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 29.10.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.10. – 11.11.2020.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (6.10.2020 § 97)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (6.10.2020)

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alue asumiseen ja Kinkovuorentien varteen voidaan osoittaa työpaikka-alueita.


Harjunherin asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa Kappelintien varrella. Alueella on rakennettuja olemassa olevia rakennuspaikkoja sekä vanhaa peltoa ja metsikköä.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 24.9.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.9. – 7.10.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (8.9.2020 § 86)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Kappelintien alueelle tontteja pientaloille.

Koska suunnittelualue on yksityisten maanomistajien omistamia kiinteistöjä, asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.


Paulannon asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa valtatien 9, Renkelintien – Peltolantien ja Verkkoniementien rajaamalla alueella. Alueella on vanhaa peltoa, metsikkö ja pensaikkoa.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 30.4.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 30.4. – 13.5.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.4.2020 § 42)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (14.4.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Peltolantien varteen tontteja erillispientaloille ja/tai rivitaloille asuinkäyttöön. Valtatien puoleinen osa merkittäisiin suojaviheralueeksi.

Koska suunnittelualue on yksityisten maanomistajan kiinteistö, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajan välisellä maankäyttösopimuksella.


Kinkomaan Vitapolis alueen kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos (Päärakennuksen alue)

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018
Kaavaluonnos nähtävillä on 18.10-16.11.2018.
Kaavaehdotus nähtävillä 24.6.–13.8.2019.

Asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 27.4.2020. Kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Valtuusto (27.4.2020 § 8)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (11.2.2020)
Asemakaavaselostus (11.2.2020)

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)
Liite 2 Lausunto päärakennuksen kunnosta, (Sirate Oy 15.9.2017)
Liite 3 Maisemaselvitys (FCG 2019)
Liite 4 Havainnekuvat 
Liite 5 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet
Liite 6 Viranomaisneuvottelun 18.12.2019 muistio
Liite 7 Asemakaavan seurantalomake 


Kirkonmäen asemakaavan muutos

Sijainti kartalla

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
OAS (15.5.2014)


Kuulutukset >

Päätöksenteko >

--------------------------

Kaavoituskatsaus 2022 >

Kartta jossa näkyy Muuramen keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa.

Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosan rajaus

Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaava rajaus

Paloaseman asemakaava

Paloaseman asemakaavan rajaus

Pappilan asemakaavan rajaus

Sääkslehdon asemakaavan muutos rajaus

Kaijalantien asemakaavan muutos ja laajennus rajaus

Olympiakylän asemakaavan rajaus

Kesämaan asemakaavan rajaus

Harjunherin asemakaavan rajaus

Kartta jossa näkyy Paulannon asemakaava.

Paulannon asemakaavan rajaus

Kartta jossa näkyy Kinkomaan Vitapolis kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos.

Kinkomaan Vitapolis kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos rajaus

____________________

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. 

Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon.

Huomio!
Elinvoiman ja kestävän kasvun osaston työntekijöiden henkilökohtaisista 014-alkuisista numeroista luovutaan 1.4.2021 alkaen. Muuten puhelinnumerot eivät muutu.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
040 566 3101
marja.jukkala@muurame.fi