Rakennusluvat, määräykset, ohjeet

 Katselmukset

Katselmusten varaus numerosta 014 659641. Katselmukset, jotka rakennusvalvontaviranomainen suorittaa ilmenevät rakennuslupapäätöksestä. Lue lisää Katselmuksen ohjeista.

Rakennus- tai toimenpidelupaa varten tarvittavat asiakirjat sekä poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisua varten tarvittavat asiakirjat

Rakennus- tai toimenpidelupahakemusta varten tarvitaan mm. selvitys omistusoikeudesta, väestörekisterikeskuksen tilastolomake, pääpiirustukset 3 sarjaa, lainvoimaisuustodistuksella varustettu poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätös (jos sellainen on aiemmin tehty). Luvasta riippuen usein tarvitaan lisäksi muitakin liitteitä. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisua varten on omat lomakkeet ja omat liitteet. Lisätietoja eri lupatyyppeihin tarvittavista asiakirjoista ja liitteistä tästä löytyy seuraavasta linkistä Rakennus- tai toimenpidelupaa varten tarvittavat asiakirjat.

Pientalorakentajan ohje

Ohjeeseen on koottu omakotitalojen ja paritalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää tietoa. Ohjetta voidaan soveltaa myös muuhun pientalorakentamiseen sekä pientalojen korjaamiseen. Ohje auttaa rakennusluvan hakemisessa ja opastaa tarvittavien asiakirjojen kokoamisessa. Lue lisää Pientalorakentajan ohjeesta.

Ohjeita ja määräyksiä löytyy myös sivuilta https://www.pksrava.fi/asp2/haku.aspx?hakuehto=topten&s=56

Muutoksenhakuajat

Viranhaltijan päätöksistä laadittaviin toimitusasiakirjoihin liitetään muutoksenhakuohjeet. Viranhaltijan tekemään päätökseen voidaan vaatia oikaisua Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalta. Oikaisuvaatimus on esitettävä määräajassa, joka on 14 päivää. Lautakunnan päätöksestä voidaan valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa.

Lupa-asiassa päätös annetaan julkipanon jälkeen. Määräaikoja laskettaessa ei päätöksen antamispäivää oteta huomioon. Jos määräaika päättyy lauantaina, sunnuntaina tai arkipyhänä, saa oikaisuvaatimuksen tai valituksen jättää vielä seuraavana arkipäivänä. Myös hallinto-oikeuden päätös lupa-asiassa annetaan julkipanon jälkeen, joten päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun se on annettu. Päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää.

Lupa-asioissa valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta päätös välittömästi koskee, viereisen tai vastapäätä olevan tontin tai rakennuspaikan omistajalla ja haltijalla sekä sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa. Lautakunnan päätöksestä valitusoikeus on myös kunnalla.

Kysy lisää:

Jukka Kalliola
Rakennustarkastaja
014 659 640, 0400 543 671
jukka.kalliola@muurame.fi
Toimistoaika ti 9:00-14:00
Juho-Matti Peltokangas
Lupainsinööri
014 659 980
juho-matti.peltokangas@muurame.fi
Toimistoaika ma 9:00-14:00
Ulla Tammivuori
Lupavalmistelija
014 659 641
ulla.tammivuori@muurame.fi