Valitse sivu

Rakennusluvat, määräykset, ohjeet

Katselmukset

Katselmusten varaus numerosta 050 505 4203 (ulla.tammivuori@muurame.fi). Katselmukset, jotka rakennusvalvontaviranomainen suorittaa ilmenevät rakennuslupapäätöksestä. Lue lisää Katselmuksen ohjeista.

Rakennus-, toimenpidelupaa, toimenpideilmoitusta sekä poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisua varten tarvittavat asiakirjat

Rakennus- tai toimenpidelupahakemusta varten tarvitaan mm. selvitys omistusoikeudesta, väestörekisterikeskuksen tilastolomake, pääpiirustukset 3 sarjaa, lainvoimaisuustodistuksella varustettu poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätös (jos sellainen on aiemmin tehty). Luvasta riippuen usein tarvitaan lisäksi muitakin liitteitä. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisua varten on omat lomakkeet ja omat liitteet. Lisätietoja eri lupatyyppeihin tarvittavista asiakirjoista ja liitteistä: Rakennus- tai toimenpidelupaa varten tarvittavat asiakirjat.

Lupaliitteiden nimeämisohje

Sähköisesti toimitettavien liitteiden ja muiden asiakirjojen tulee olla pdf‐tiedostoja ja ne tulee nimetä Lupaliitteiden nimeämisohjeen mukaisesti.

Pientalorakentajan ohje

Ohjeeseen on koottu omakotitalojen ja paritalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää tietoa. Ohjetta voidaan soveltaa myös muuhun pientalorakentamiseen sekä pientalojen korjaamiseen. Ohje auttaa rakennusluvan hakemisessa ja opastaa tarvittavien asiakirjojen kokoamisessa. Lue lisää Pientalorakentajan ohjeesta.

Ohjeita ja määräyksiä löytyy myös Topten-korttiluettelosta

Jätehuollon tarvitsema tila -opas on nyt julkaistu https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/jatehuoltomaaraykset

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Oppaassa kerrotaan vastusta ja tyypillisitä vaaroista pinetlotyömaalla.

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas_FI

Arbetarskyddshandbok för småhusbyggare_SV

Muutoksenhakuajat

Viranhaltijan päätöksistä laadittaviin toimitusasiakirjoihin liitetään muutoksenhakuohjeet. Viranhaltijan tekemään päätökseen voidaan vaatia oikaisua Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalta. Oikaisuvaatimus on esitettävä määräajassa, joka on 14 päivää. Lautakunnan päätöksestä voidaan valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa.

Lupa-asiassa päätös annetaan julkipanon jälkeen. Määräaikoja laskettaessa ei päätöksen antamispäivää oteta huomioon. Jos määräaika päättyy lauantaina, sunnuntaina tai arkipyhänä, saa oikaisuvaatimuksen tai valituksen jättää vielä seuraavana arkipäivänä. Myös hallinto-oikeuden päätös lupa-asiassa annetaan julkipanon jälkeen, joten päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun se on annettu. Päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää.

Lupa-asioissa valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta päätös välittömästi koskee, viereisen tai vastapäätä olevan tontin tai rakennuspaikan omistajalla ja haltijalla sekä sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa. Lautakunnan päätöksestä valitusoikeus on myös kunnalla.

Muutoksenhakuohjeet