Valitse sivu

Metsien hoito

Talousmetsät

Muuramen kunnan talousmetsien käyttö ja hoito perustuu metsäsuunnitelmaan, jota hallitaan ja ylläpidetään sähköisessä verkkopalvelussa. Metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2014–2024 Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry:n toimesta ja se käsittää yhteensä noin 480 ha talousmetsää. Talousmetsiä hoidetaan metsänhoidon suositusten sekä PEFC-sertifikaatin suositusten mukaisesti.

Metsäsuunnitelmaan pääsee tutustumaan sovitusti kunnantalolla.

Talousmetsät sijaitsevat pääosin kaava-alueen ulkopuolella. Jokaisenoikeus sallii marjastuksen, sienestyksen ja metsän vapaamuotoisen virkistyskäytön kunnan metsissä.

Muuramen kunnan talousmetsien käytöstä ja hoidosta vastaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta.

Puistometsät

Muuramen kunnan alueella on noin 150 hehtaaria kaava-alueilla sijaitsevia puistometsiä. Kaavoissa puistometsät on yleensä merkitty lähivirkistysalueiksi (VL). Puistometsien hoidosta ja käytöstä vastaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta.

Puiden kaataminen

Kaava- alueella yhdenkin puun kaato saattaa edellyttää maisematyölupaa. Maisematyöluvan tarpeen arvioi rakennusvalvonta.

Puita ei saa kaataa lintujen pesimäaikana 1.4.–31.7. muusta kuin pakottavasta syystä. Luonnonsuojelulaki ja EU:n lintudirektiivi suojaavat lintujen pesintöjä. Mikäli kaato on pakollista suorittaa kyseisellä aikavälillä, tulee kiinteistön haltijan (tarvittaessa asiantuntijansa avulla) ennen kaatamiseen ryhtymistä varmistaa, että toimenpiteellä ei aiheuteta haittaa pesinnälle. Laajoissa puunkaadoissa edellytetään asiantuntijalausuntoa pesinnästä.

Kunta huolehtii puiden kaadosta omilla kiinteistöillään. Yksittäisiä puunkaatotoiveita kunnan kiinteistöiltä voi esittää palautepalvelun kautta . Puunkaatotoiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan siinä yhteydessä, kun kyseisellä alueella tehdään muutoinkin metsänhoitotöitä.

Naapurin puut

Kunta ei voi puuttua naapureiden välisiin puukiistoihin. Puukiistoissa kannattaa edetä naapurin kanssa keskustellen. Naapurien väliset riita-asiat ratkaistaan tarvittaessa käräjäoikeudessa, Naapurin varjostava puu, puista putoavat lehdet tai siemenet eivät välttämättä riitä perusteeksi puiden kaadolle, vaan ne kuuluvat sietämisvelvollisuuden piiriin. Asiasta säätelee naapurussuhdelaki.

Polttopuiden kerääminen

Muuramen kunta ei myy polttopuuta. Kunnan omistamilta mailta on mahdollista kerätä maksutta polttopuuksi kelpaavaa puuta alle kirjattujen pelisääntöjen rajoissa.

Hakkuutähdettä saa kerätä pieniä määriä
Kunnan mailta on mahdollista kerätä hakkuun jälkeen maassa olevaa hakkuutähdettä polttopuiksi sen jälkeen, kun työt alueella on suoritettu loppuun. Hakkuutähteiksi luetaan muun maussa maahan jääneet latvukset, oksat ja vikaisuuksien vuoksi lumpatut lyhyet puunpätkät. Hakkuutähteiden kerääminen on maksutonta. Hakkuutähteistä kertyvä polttopuun määrä on yleensä melko pieni. Mikäli löydät hakkuualalta suuremman määrän polttopuuksi kelpaavaa hakkuutähdettä tai puuta, varmista kunnalta ennen polttopuusavottaan ryhtymistä, että polttopuun kerääminen alueella on sallittua. Ole yhteydessä myös, mikäli olet epävarma maanomistuksesta tai siitä tullaanko töitä alueella vielä jatkamaan. 

Maahan raivatun pienpuuston keruuseen tarvitaan lupa
Joskus raivauskohteilta löytyy polttopuuksi kelpaavaa pienpuustoa. Tällaisissa kohteissa on oltava yhteydessä kuntaan ennen työhön ryhtymistä ja varmistettava, ettei kyseessä ole esimerkiksi sellainen alue, jolta risut tullaan kasaamaan ja ajamaan energiapuuksi. Maahan raivatun pienpuuston kerääminen on useimmiten maksutonta. 

Tuulenkaadot ja vaarapuut
Tuulenkaadot käydään korjaamassa tarvittavilta paikoilta, mutta pääosin jäävät metsään lahopuiksi monimuotoisuutta lisäämään. Tuulenkaadoissa voi olla vaarallisia jännitteitä, eikä niiden lähelle ole turvallista mennä. Kallellaan tai konkelossa olevia puita ei saa lähteä kaatamaan omatoimisesti.

Yhteydenotot vaarapuista toivotaan ensisijaisesti kunnan palautepalvelun kautta. Mikäli puu on välittömästi vaarallinen ja voi aiheuttaa esimerkiksi hengenvaaraa tai uhkaa muutoin yleistä turvallisuutta, on asiasta oltava yhteydessä pelastuslaitokseen.

Metsiä ja puita koskevat palautteet

Voit antaa palautetta kunnan metsiin ja puihin liittyen kunnan palautepalvelun kautta.