Valitse sivu

Metsät

Talousmetsät

Muuramen kunnan talousmetsien käyttö ja hoito perustuu metsäsuunnitelmaan, jota hallitaan ja ylläpidetään sähköisessä verkkopalvelussa. Metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2014–2024 Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry:n toimesta ja se käsittää yhteensä noin 480 ha talousmetsää. Talousmetsiä hoidetaan metsänhoidon suositusten sekä PEFC-sertifikaatin suositusten mukaisesti.

Metsäsuunnitelmaan pääsee tutustumaan sovitusti kunnantalolla.

Talousmetsät sijaitsevat pääosin kaava-alueen ulkopuolella. Jokamiehenoikeus sallii marjastuksen, sienestyksen ja metsän vapaamuotoisen virkistyskäytön kunnan metsissä.

Muuramen kunnan talousmetsien käytöstä ja hoidosta vastaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta.

Puistometsät

Muuramen kunnan alueella on noin 150 hehtaaria kaava-alueilla sijaitsevia puistometsiä. Kaavoissa puistometsät on yleensä merkitty lähivirkistysalueiksi (VL). Puistometsien hoidosta ja käytöstä vastaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta.

Maisematyöluvat

Asemakaava- alueella puunkaatoluvat (maisematyölupa) tonteilta/kiinteistöiltä käsittelee Muuramen kunnan rakennusvalvonta