Valitse sivu

Maasto- ja vesiliikenne ja luvat

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä maastossa. Maastoliikenne ei ole jokamiehenoikeutta. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua maastossa ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.

Vesiliikenne on jokamiehenoikeutta. Vesillä liikkujaa koskevat yleiset velvollisuudet; on noudatettava varovaisuutta ja toimittava siten, ettei häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille, eikä haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Luvanhaku kilpailuihin ja harjoituksiin

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen tai vesikulkuneuvojen kilpailuihin ja toistuviin harjoituksiin samassa maastossa, jäällä tai vesialueella on haettava maasto- tai vesiliikennelain mukainen lupa.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupa voidaan myöntää, jos tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Alueen käyttöön on saatava myös alueen omistajan lupa. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua maastossa ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.

Mikäli maasto- tai vesiliikennelain mukainen kilpailu tai harjoitus ulottuu usean kunnan alueelle, luvan myöntää alueellinen ELY -keskus.

Lomake luvanhaulle kilpailuihin tai harjoituksiin

Lue lisää