Valitse sivu

Osallistuminen kaavoitukseen ja tiedottaminen

Osallistuminen kaavoitukseen ja tiedottaminen

Kaavahankkeessa osallisia ovat:

  • Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
  • Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Tavoitteena on lisätä asukkaiden ja muiden osallisten vaikutusmahdollisuuksia kaavan sisältöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kiinteistönomistajille ja muille osallisille järjestetään mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja esittää mielipiteensä kaavatyön eri vaiheissa. Kaavatyön etenemisestä tiedotetaan kuulutuksella.

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa pääsee tutustumaan tuleviin kaavahankkeisiin.


Osallistuminen kaavan eri vaiheissa

Kaavahankkeen alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa selvennetään kaavan tavoitteet, aikataulu, osalliset sekä osallistuminen. Osalliset voivat jättää suunnitelmasta kirjallisen mielipiteen nähtävilläoloaikana.

Kaavaluonnosten nähtävilläolosta päättää elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat esittää luonnoksesta kirjallisen mielipiteen.

Kunnanhallitus päättää virallisen kaavaehdotuksen nähtävilläolosta, jonka aikana on mahdollista antaa kirjallinen muistutus.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Vireillä olevat kaavat -sivulla. Nähtävillä oleviin kaavoihin voi tutustua myös Muuramen kunnan kirjastossa (Virastotie 8) sen asiakaspalveluaikoina.

Kaavaprosessissa jätetyt kirjalliset mielipiteet ja muistutukset toimitetaan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle (valmisteluvaiheen mielipide) tai kunnanhallitukselle (ehdotusvaiheen muistutus) osoitteeseen: PL 1, 40951 Muurame tai info@muurame.fi


Kaavoituksesta tiedottaminen

Kunnan ilmoitukset julkaistaan valtuustokaudella (8/2021–5/2025) verkossa osoitteessa www.muurame.fi ja tarpeen mukaan Muuramelaisessa tai muussa sanomalehdessä (KH 14.6.2021 § 201).

Kaavojen vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista kuulutetaan kunnan verkkosivulla ja tarvittaessa Muuramelainen-lehdessä. Lehtikuulutus julkaistaan aina kaavoituksen vireilletulo- ja valmisteluvaiheessa sekä tarvittaessa hyväksymisvaiheessa. Myös mahdollisista yleisötilaisuuksista ilmoitetaan lehtikuulutuksen yhteydessä. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään kirjallinen tiedote kaavoitettavan alueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille.

Kaavan voimaantulokuulutus julkaistaan kunnan verkkosivulla ja asemakaava tulee voimaan ks. kuulutuksella.


Alla ELY-keskuksen Osallistun kaavoitukseen kuntalaisen opas 2016