Valitse sivu

Haja-asutuksen jätevesiasiat

Haja-asutuksen jätevesiasiat

Kiinteistön jätevesijärjestelmän riittävyys riippuu kiinteistön sijainnista. Sijaitseeko kiinteistö pohjavesialueella, ranta-alueella, haja-asutusalueen asutustihentymässä vai muualla?

Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen tulee 3.4.2017 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan saattaa jätevesijärjestelmät ajan tasalle 31.10.2019 mennessä, jos:

– kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella
– kiinteistö sijaitsee vesistön läheisyydessä (100 metriä rannasta)

Muualla jätevesijärjestelmän päivittäminen tehdään kiinteistön muutos- tai korjaustöiden yhteydessä (esim. vesikäymälän rakentaminen, käsittelyjärjestelmän uusiminen tai korjaaminen tai muu rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö) tai jos jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Rakennusvalvonta valvoo järjestelmän rakentamista. Ympäristönsuojelu on valvontaviranomainen pilaantumis- ja ongelmatapauksissa.

Selvitys talousjätevesijärjestelmästä ja käyttö- ja huolto-ohjeet

Talousjätevesijärjestelmästä tulee olla jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvitys ja huolto-ohjeet tulee säilyttää kiinteistöllä ja esittää viranomaiselle pyydettäessä.

Selvityslomake

Poikkeukset säädösten noudattamisesta

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan, mikäli poikkeamiselle on ympäristönsuojelulaissa mainitut edellytykset. Poikkeamista voi hakea myös pelkästään kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, jos jätevesijärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen, mutta ei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä edellytettyä tasoa. Vaikka kiinteistön jätevesijärjestelmä siis täyttäisi perustason puhdistusvaatimuksen, jätevesijärjestelmää tulee joko parantaa ympäristönsuojelumääräysten tasolle, tai hakea poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä. Hakemus ja sen liitelomakkeet toimitetaan Muuramen kunnan ympäristövalvontaan. Päätös on maksullinen.

Poikkeamishakemuskaavake

Liite 2 jätevesijärjestelmän kuvaus

Liite 3A jätevesien vähäisyys

Liite 3B liittäminen viemäriverkkoon

Liite 3C elämäntilanteet

Liite 3D varallisuus

Automaattinen vapautus

Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jos kiinteistön jätevesistä kuitenkin aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puuttua asiaan.

Ikäpoikkeus ei koske
– vapaa-ajan asuntoja
– jos kiinteistön omistaa useampi asukas, joista yksi tai useampi on alle 68 -vuotias
– jos kiinteistöllä asuu yli 68-vuotias, mutta kiinteistön omistaa joku muu