Valitse sivu

Esiopetus

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja, mutta siten, että esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä. Esiopetusta järjestetään 4 h / päivä. Työ- ja loma-ajat vahvistetaan vuosittain. 

Lapselle järjestetään esiopetuspaikka ensisijaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Näin lapsella on mahdollisuus luoda kaverisuhteita tulevan koulun aloituksen näkökulmasta. Esiopetus ja koulut tekevät kiinteää yhteistyötä esiopetusvuoden aikana.

Kaikilla esiopetuksessa olevilla lapsilla on tarvittaessa käytettävissään varhaiskasvatuksen erityisopettajan, koulupsykologin ja kuraattorin palvelut. Puheterapeutin sekä toiminta- ja fysioterapeutin palvelut ovat myös mahdollisia. Tukea tarvitsevien lasten siirtyminen esiopetuksesta kouluun suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetuksen aloittavat elokuussa 2023 vuonna 2017 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2018 syntyneet. Esiopetus koskee myös seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetukseen osallistuvat myös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun koeryhmän 2018 syntyneet lapset. 

Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla sähköisellä hakemuksella kuin esiopetustakin. Yksityisessä päiväkodissa maksutonta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tulee hakea sähköisen asioinnin kautta palvelusetelillä (päivä-, ilta- tai vuorohoito). Valitse tarvittavan varhaiskasvatuksen tuntivälys sen mukaan mitä lapsesi tarvitsee hoitoa esiopetuksen (4 h/pv) lisäksi, eskaritunteja ei tule laskea niihin mukaan.

Kunnallinen esiopetus:

Isolahden päiväkoti, Pukkimäentie 1 Muurame

Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2 Kinkomaa

Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3 Muurame

Niittyahon päiväkoti, Männikkötie 5 Muurame

Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2 Muurame

Yksityinen esiopetus: 

(ostopalveluna maksuton esiopetusaika 4h/pv, täydentävä varhaiskasvatus palvelusetelillä):

Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10 Muurame (myös ilta- ja vuorohoito)

Esiopetuksen velvoittavuus 1.8.2015 alkaen

Esiopetuksen keskeinen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Huoltajien tulee varmistaa, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuten saavuttaa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset tavoitteet. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä. Säännöllinen osallistuminen esiopetukseen tukee lapsen eheää koulupolkua ja muodostaa yhtenäisen perustan elinikäiselle oppimiselle

Kaksivuotinen esiopetus Muuramessa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa. Kokeilu kestää elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Elokuussa 2021 kokeilussa aloittivat 2016 syntyneet lapset ja elokuussa 2022 kokeilussa aloittavat 2017 syntyneet lapset.

Muuramessa kokeilussa koeryhmänä on Rajalan päiväkoti. Näille lapsille on tehty päätökset kokeiluun osallistumisesta koeryhmässä OKM:n kokeilurekisterin mukaisesti.

Muut kuin koeryhmään osallistuvat lapset osallistuvat kokeiluun verrokkiryhmänä. Myös heille on tehty päätökset OKM:n kokeilurekisterin mukaisesti.

Kokeilun aikana kerätään tietoa kokeilun edistymisestä ja sen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Arvioinnit perustuvat huoltajien suostumukseen ja niistä tiedotetaan aina erikseen.

Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuminen on maksutonta (lukuun ottamatta täydentävää varhaiskasvatusta)

WILMA-JÄRJESTELMÄ
Esiopetusvuoden alussa kaikki huoltajat saavat Wilma-tunnukset sähköiseen Wilma-järjestelmään. Huoltajien tulee ottaa järjestelmä heti toimintavuoden alussa käyttöön, koska Wilman kautta hoidetaan yhteydenpitoa kodin ja esiopetuksen välillä ja sinne kirjataan mm. lapsen esiopetussuunnitelma.

Esiopetuksen Wilman pääkäyttäjä Riikka Honkanen, p. 040 023 7150, riikka.honkanen@muurame.fi

POISSAOLOT
Esiopetusopettajan luvalla sovitaan etukäteen lyhyet poissaolot. Yli kolmen päivän poissaolot haetaan kirjallisesti Wilma-järjestelmän kautta esiopetusyksikön johtajalta. Äkillisessä poissaolossa (esim. sairastuminen) ilmoitus mahdollisimman nopeasti esiopetusryhmään, esim. soitto tai tekstiviesti.

RUOKAILUT
Maksuttomaan esiopetukseen sisältyy maksuton lounas. Muut päivän ateriat lapsi saa täydentävän varhaiskasvatuksen mukaisesti.

KULKEMINEN ESIOPETUKSEEN
Vain pelkkään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus kulkea esiopetusmatka yksin huoltajien arvion mukaisesti. Tästä tehdään aina kirjallinen suostumus esiopetusyksikön kanssa.

ESIOPETUSKULJETUKSET>

Jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen, on hänelle mahdollisuus hakea maksutonta kuljetusta, jos:

  • lapsen matka ensisijaiseen esiopetuspaikkaan on yli 3,5 kilometriä
  • matka lapsen ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta on hyväksynyt Muuramen kunnassa voimassa olevan koulukuljetussäännön 15.6.2022.

Kuljetushakemukset tulee tehdä toukokuun loppuun mennessä. Päätökset perheille tulevat kesäkuun aikana. Tiedot liikennöitsijöistä ja koulukuljetusreiteistä tulevat kunnan verkkosivuille ajankohtaista osioon koulunalkamisviikolla.

Jos lapsi osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, kuljetuksista ja kulkemisesta vastaa huoltaja.

OPPILASHUOLTO ESIOPETUKSESSA
Oppilashuolto on osa esiopetusta. Se tarkoittaa lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lapsilla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon ja sen tarjoamiin palveluihin, kuten psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Monialainen yhteistyö on keskeinen osa oppilashuoltoa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat työskentelevät kaikkien esiopetusryhmien kanssa.

Esiopetusikäisten lasten terveydenhuolto ja 6-vuotistarkastukset ovat lastenneuvolassa. Kouluuntulotarkastukset aloitetaan aikaisintaan koulun alkua edeltävänä kesänä kouluterveydenhuollossa, johon oppilaiden terveydenhuolto siirtyy.

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET
Kaksivuotisen esiopetuskokeilun koeryhmän toimintaa ohjaa kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma

Esiopetuksen toimintaa ohjaa esiopetuksen opetussuunnitelma

ESIOPETUSMATERIAALI
Toimintavuodelle 2023–2024 esiopetusmateriaaliksi on valittu Ystävien eskari. Ystävien eskarissa Tiki-orava ja Havu-karhu opettelevat yhdessä tärkeitä esikoulussa tarvittavia taitoja Mutkajoen maisemissa. 

Tämän lisäksi esiopetuksessa käytetään monipuolisesti muutakin materiaalia, joka tukee mm. lasten ilmiöpohjaista oppimista, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, toiminnallista oppimista ja monilukutaitoa.

Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta
luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 2.4)