Valitse sivu

Esiopetus

ESIOPETUSINFO HUOLTAJILLE 29.5.2024 >

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Voit hakea esiopetukseen lukuvuodelle 2024-2025 sähköisellä lomakkeella:

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja, mutta siten, että esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä. Esiopetusta järjestetään 4 h / päivä. Työ- ja loma-ajat vahvistetaan vuosittain. 

Lapselle järjestetään esiopetuspaikka ensisijaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Näin lapsella on mahdollisuus luoda kaverisuhteita tulevan koulun aloituksen näkökulmasta. Esiopetus ja koulut tekevät kiinteää yhteistyötä esiopetusvuoden aikana.

Kaikilla esiopetuksessa olevilla lapsilla on tarvittaessa käytettävissään varhaiskasvatuksen erityisopettajan, koulupsykologin ja kuraattorin palvelut. Puheterapeutin sekä toiminta- ja fysioterapeutin palvelut ovat myös mahdollisia. Tukea tarvitsevien lasten siirtyminen esiopetuksesta kouluun suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa.

Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla sähköisellä hakemuksella kuin esiopetustakin.

Kunnallinen esiopetus

Kunnallista esiopetusta järjestetään Muuramessa seuraavissa paikoissa:

  • Isolahden päiväkoti, Pukkimäentie 1 Muurame
  • Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2 Kinkomaa
  • Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3 Muurame
  • Mäkelänmäen Noppa, Nisulantie 1 (1.8.2024 alkaen)
  • Niittyahon päiväkoti, Männikkötie 5 Muurame
  • Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2 Muurame (esiopetusta 31.5.2024 saakka)

Yksityinen esiopetus

Yksityisessä päiväkodissa maksutonta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tulee hakea sähköisen asioinnin kautta palvelusetelillä (päivä-, ilta- tai vuorohoito). Valitse tarvittavan varhaiskasvatuksen tuntivälys sen mukaan mitä lapsesi tarvitsee hoitoa esiopetuksen (4 h/pv) lisäksi, eskaritunteja ei tule laskea niihin mukaan.

Yksityistä esiopetusta järjestetään Norlandia Aurinkolahdessa (Manttaalintie 10 Muurame) 31.5.2024 saakka. Aurinkolahdessa on myös ilta- ja vuorohoito.

Esiopetuksen velvoittavuus

Esiopetuksen keskeinen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Lapsen osallistuminen vuoden kestävään esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tuli velvoittavaksi 1.8.2015. Huoltajien tulee varmistaa, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuten saavuttaa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset tavoitteet. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä. Säännöllinen osallistuminen esiopetukseen tukee lapsen eheää koulupolkua ja muodostaa yhtenäisen perustan elinikäiselle oppimiselle.

Wilma-järjestelmä

Esiopetusvuoden alussa kaikki huoltajat saavat Wilma-tunnukset sähköiseen Wilma-järjestelmään. Huoltajien tulee ottaa järjestelmä heti toimintavuoden alussa käyttöön, koska Wilman kautta hoidetaan yhteydenpitoa kodin ja esiopetuksen välillä ja sinne kirjataan mm. lapsen esiopetussuunnitelma.

Esiopetuksen Wilman pääkäyttäjä Riikka Honkanen, p. 040 023 7150, riikka.honkanen@muurame.fi

Poissaolot

Esiopetusopettajan luvalla sovitaan etukäteen lyhyet poissaolot. Yli kolmen päivän poissaolot haetaan kirjallisesti Wilma-järjestelmän kautta esiopetusyksikön johtajalta. Äkillisessä poissaolossa (esim. sairastuminen) ilmoitus mahdollisimman nopeasti esiopetusryhmään, esim. soitto tai tekstiviesti.

Ruokailut

Maksuttomaan esiopetukseen sisältyy maksuton lounas. Muut päivän ateriat lapsi saa täydentävän varhaiskasvatuksen mukaisesti.

Kulkeminen esiopetukseen

Pelkkään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus kulkea esiopetusmatka yksin huoltajien arvion mukaisesti. Tästä tehdään aina kirjallinen suostumus esiopetusyksikön kanssa.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista/saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen

  • jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi
  • jos esiopetuksen ja 1.- ja 2. luokan oppilaan matka on 3,5 km pidempi
  • tai jos koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi

Esiopetuksen kuljetuksista tulee aina tehdä hakemus. Koulukuljetussuunnitelma laaditaan  touko-kesäkuussa ja päätökset koulukuljetuksista lähetetään huoltajille sähköpostitse kesäkuun aikana. 

Jos lapsi osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, kuljetuksista ja kulkemisesta vastaa huoltaja.

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta on hyväksynyt Muuramen kunnassa voimassa olevan koulukuljetussäännön 15.6.2022.

Tiedot liikennöitsijöistä ja koulukuljetusreiteistä tulevat kunnan Tietoa koulukuljetuksista osioon koulun alkamisviikolla.

Harkinnanvarainen koulukuljetus tai kuljettamista varten myönnettävä avustus

Jos koulumatka on alle 5000 m (tai esiopetuksen ja 1. ja 2. luokan oppilaille alle 3500 m), huoltaja voi hakea harkinnanvaraista koulukuljetusta tai kuljettamista varten myönnettävää avustusta. Harkinnanvarainen koulukuljetus tai avustus kuljettamista varten myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan ja hakemukset käsitellään koulukuljetussuunnitelman laatimisen yhteydessä touko-kesäkuussa. Päätökset toimitetaan sähköpostitse kesäkuun aikana.

Hakemus täytetään Wilma-järjestelmässä ja mahdolliset liitteet tulee toimittaa erikseen osoitteeseen Muuramen kunta/opetuspalvelut, Virastotie 8 (PL 1), 40950 Muurame. Liitteet voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen liisa.leikola@muurame.fi

Lukuvuotta 2024 – 2025 koskevat koulukuljetushakemukset liitteineen tulee toimittaa 31.5.2024 mennessä.

Tulostettava lomake kilometrien ilmoittamista varten: Kilometrikorvaukset

Kilometrien ilmoittamista koskevan lomakkeen voi täyttää ja tulostaa. Allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää skannattuna sähköpostin liitteenä. Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi toimittaa kirjepostina osoitteeseen Muuramen kunta/opetuspalvelut, Virastotie 8 (PL 1), 40950 Muurame. 

Kysy lisää:

Liisa Leikola
Sihteeri
0400 546 366

Oppilashuolto esiopetuksessa

Oppilashuolto on osa esiopetusta. Se tarkoittaa lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lapsilla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon ja sen tarjoamiin palveluihin, kuten psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Monialainen yhteistyö on keskeinen osa oppilashuoltoa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat työskentelevät kaikkien esiopetusryhmien kanssa.

Esiopetusikäisten lasten terveydenhuolto ja 6-vuotistarkastukset ovat lastenneuvolassa. Kouluuntulotarkastukset aloitetaan aikaisintaan koulun alkua edeltävänä kesänä kouluterveydenhuollossa, johon oppilaiden terveydenhuolto siirtyy.

Opetussuunnitelma

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun koeryhmän toimintaa ohjaa kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma

Esiopetuksen toimintaa ohjaa esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetusmateriaali

Toimintavuodelle 2023–2024 esiopetusmateriaaliksi on valittu Ystävien eskari. Ystävien eskarissa Tiki-orava ja Havu-karhu opettelevat yhdessä tärkeitä esikoulussa tarvittavia taitoja Mutkajoen maisemissa. 

Tämän lisäksi esiopetuksessa käytetään monipuolisesti muutakin materiaalia, joka tukee mm. lasten ilmiöpohjaista oppimista, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, toiminnallista oppimista ja monilukutaitoa.

Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta
luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 2.4)