Valitse sivu

Liikuntapuisto-hanke

Kuntalaiset kutsuttiin mukaan uuden liikuntapuistoalueen suunnitteluun

Kuntastrategian yhtenä läpileikkaavana teemana on vuodesta 2014 alkaen Muuramessa toteutettu Liikkuva Muurame ‐toimintaa. Toiminnallista kehittämistyötä tehdään ikäryhmittäisten kehittämissuunnitelmien avulla; Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu sekä Liikkuva aikuinen ja seniori. Toiminnallisen kehittämisen tueksi on viime vuosina panostanut voimakkaasti olosuhteiden kehittämiseen liikuntapaikkarakentamisen avulla.

Kenttätien liikuntapuistoalueen kehittäminen palvelee oleellisesti strategian toteutusta myös kasvavan kunnan hyvinvoinnin edistämisen, viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden tavoitteissa. Urheilukenttä-liikuntapuistoalueen kehittämissuunnittelu käynnistettiin keväällä 2020, ja se valmistui syksyllä 2020. Yleissuunnitelman suunnittelun toteutti kilpailutuksen kautta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus käynnistää alueen kaavoitus ja muut kehittämistoimet. 

Monipuolinen liikuntapuistoalue tulee palvelemaan laajaa käyttäjäryhmää. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa alueelle vetovoimainen, erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia mahdollistava esteetön liikuntapuisto- ja virkistysalue. Samalla on tarkoitus toteuttaa Kenttätien varteen liikkumisturvallisuutta lisäävä kevyenliikenteenväylä ja lisätä pysäköintitilaa. Tuleva liikuntapuistoalue käsittää nykyisen urheilukenttä- ja tekonurmialueen lisäksi maa-alueen, jossa kulkee tällä hetkellä pururadan/ladun 9-tien idänpuoleinen osuus. Suunnittelualueen pinta‐ala on noin 35 hehtaaria.  

Erilaisten käyttäjien tarpeet huomioidaan

Yleisuunnitteluprosessin aikana kuultiin laajasti eri kuntalaisryhmiä koululaisista ikäihmisiin. Lisäksi sidosryhmien työpajassa ideoitiin laajalla kokoonpanolla suunnittelualueen käyttömahdollisuuksia. Kuntalaiset pääsivät vaikuttamaan kehittämistyöhön myös verkkokyselyn ja yleisötilaisuuden kautta. 

Avoimeen verkkokyselyyn saatiin 340 vastausta. Suunnitelmassa eniten myönteisiä kommentteja keräsi Frisbeegolf-radan tuominen liikuntapuistoalueelle. Suunnitellun 9-väyläisen radan kokoa toivottiin kuitenkin kasvatettavan täyspitkäksi, 18 väylän mittaiseksi. Suuressa suosiossa olevaan, monen ikäisiä ja -kuntoisia liikuttavaan harrastukseen panostaminen koetaankin mahdolliseksi.

Kyselyssä kannatettiin runsaasti myös näköalatornia ja kuntoportaita sekä toivottiin lisää parkkitilaa. Alueelle tehdyn monitoimihallin varauksen toivottiin myös toteutuvan ja mahdollistavan ympärivuotisen harrastamisen.

Kyselyyn vastaajat löysivät suunnitelmasta myös kehitettävää. Esimerkiksi Pumptrack-radan rakentamisen mielekkyyttä pohdittiin ja sen sijainnin arveltiin olevan turhan etäällä keskustasta. Koirapuiston paikan puolestaan koettiin olevan suunnitelmassa liian levoton ja sen sijainti onkin siirretty palautteen ohjaamana suunnitellun alueen vastakkaiseen päätyyn.

Kuntalaisilta saatiin suunnitelmaan myös kokonaan uusia ideoita. Alueelle toivottiin pienten lasten latua ja leikkipuistoa. Samoin vesipisteille koettiin olevan tarvetta. Huoltorakennuksen yhteyteen kaivattiin harrastajille avoinna olevaa yleisövessaa. Väläyteltiinpä vastauksissa myös jääurheilun mahdollisuutta monitoimihalliin.
Vaikka kaikkia esiin nousseita ideoita ei voida ainakaan alkuvaiheessa toteuttaa, laajan kuulemiskierroksen ja osallistavan verkkokyselyn koettiin auttaneen hienosti suunnitelmatyötä. Kuntoportaiden, näköalatornin ja frisbeegolf-radan osalta rakennustyöt pyritään aloittamaan jo vuoden 2021 aikana. 

Tuleva liikuntapuistoalue tuo lisämahdollisuuksia koulujen opetustyöhön sekä varhaiskasvatuksen liikunnalliseen kasvatustyöhön. Tavoitteena on, että kaikille avoimet liikuntapaikat aktivoivat lapsiperheiden ja nuorten lisäksi myös aikuis‐ ja ikääntyvää väestöä omaehtoiseen liikuntaan. Kunnan lisäksi toimijoina alueella voivat olla myös yksityiset palveluntuottajat, minkä vuoksi alueen suunnittelussa tullaan huomioimaan sen houkuttelevuus myös toimijoille ja investoijille. 

Havainnekuvaluonnos kuntoportaista (FCG).