Valitse sivu

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Muuramen kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii elinvoiman- ja kestävän kasvun lautakunta.

Rakennusvalvontaviranomaisen toimivallan siirtämiseen sovelletaan, mitä kuntalaissa (10.4.2015/410) säädetään. Hallintopakkoa ja oikaisuvaatimusta koskevaa asiaa ei kuitenkaan saa siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvoa rakentamisen lainmukaisuutta ja rakennetun ympäristön kuntoa ja laatua.

Rakennusvalvonnassa halutaan painottaa ennakkokäsittelyn merkitystä. Ensisijaista on, että rakennuttaja ja suunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennakoivan lupakäsittelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien määräysten mukaisuus ja suunnittelijoiden pätevyys heti alkuvaiheessa.  Luonnosten ja asiakirjojen esittely tulee pääsääntöisesti tehdä yhdessä pääsuunnittelijan kanssa.

Rakennuslupa/ toimenpidelupa tai toimenpideilmoitus tarvitaan hyvinkin erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiselle. Lupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Luvan tarve perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tarkempia ohjeita ja yhteisiä tulkintoja on tehty eri kaupunkien ja kuntien rakennusvalvontojen toimesta. Nk. TOPTEN – rakennusvalvonta ohjeet löytyvät omalta sivustoltaan: TOPTEN – Yhtenäiset käytännöt

Ajanvaraus ja katselmukset numerosta 050 505 4203

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon

Koronatilanteen aiheuttaman poikkeusolojen vuoksi Muuramen kunnan rakennusvalvonta toimii toistaiseksi osittain poikkeavasti. Lupahakemukset tulee toimittaa pääsääntöisesti postin välityksellä tai suoraan virastotalon postilaatikkoon (kirjaston oven vasemmalla puolella seinässä). Asioinnissa ollaan vielä toistaiseksi etäpalvelussa. Neuvontaa annetaan puhelimitse ja sähköpostitse. Mikäli asian hoitaminen vaatii kasvokkaista tapaamista, tapaaminen sovitaan ajanvarauksella. Eri toimialojen yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Osittaisia ja varsinaisia loppukatselmuksia, aloituskokouksia ja rakennusten paikkojen merkitsemisiä pyritään suorittamaan normaalisti 

– Sisätiloissa pidettävillä katselmuksilla suositellaan noudatettavan korona ohjeita. Osallistujien määrä on syytä pitää rajoitettuna, Katselmuksilla tulee olla yksi rakennuttajan edustaja ja vastaava työnjohtaja (aloituskokouksissa lisäksi pääsuunnittelija), muita läsnäolijoita ei välttämättä tarvita.

– kaikki lupapäätöksessä vaaditut asiakirjat on oltava toimitettu sähköisesti rakennusvalvontaan ennen katselmuksen varaamista (mm. työnjohtajahakemukset, erityissuunnitelmat, muutoskuvat (myös paperiversiot 2 kpl), tarkastusasiakirjakopio, sähkötarkastuspöytäkirja, ilmamäärien mittauspöytäkirja, painekoe pöytäkirjat, tarvittaessa lämpökaivon porausraportti, päivitetty energiatodistus ja tiiveysmittausraportti)

————————————————————————————————————————————

Kunnan tonttien suunnittelupaketin tilaus lupavalmistelija Ulla Tammivuorelta, sähköposti ulla.tammivuori@muurame.fi

————————————————————————————————————————————

Asemakaava- alueella puunkaatoluvat (maisematyölupa) tonteilta/ kiinteistöiltä myöntää rakennusvalvonta. Eli olkaa yhteydessä rakennusvalvontaan puunkaato asioissa. Muilla alueilla Muuramessa ei tarvita maankäyttö- ja rakennuslain 128 § mukaista maisematyölupaa puiden kaatamiseen.

Pientalorakentajan ohjeeseen on koottu omakoti- ja paritalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää tietoa. Ympäristöministeriön sivuilta löytyy asetus ja ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä, joista selviää mitä suunnitelmia rakennuslupaa varten tarvitaan ja mitä suunnitelmissa pitää esittää.

Kaavoituksen sivuilta löytyy tietoa kaavoituksesta ja Muuramen kunnan asemakaavayhdistelmä.

Mittauspalveluista löydät tietoa käytettävästä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmästä, rakentamiseen liittyvistä mittauksista sekä kunnan myymien tonttien karttapaketista.

Tontit sivuilta löytyy tietoa kunnan omistamista vapaista tonteista.

Lainsäädäntö- ja ohjeet maankäytössä ja rakentamisessa

Rakennusten koon ja etäisyyden suhde rantarakentamisessa

ympäristö.fi -sivuilta löytyy kaikkea rakentamiseen liittyvää informaatiota.

Rakennusvalvonnan tietosuojaseloste