Valitse sivu

Vireillä olevat kaavat

Tällä sivulla ovat lueteltuina ja esitettyinä Muuramen kunnan kaikki tällä hetkellä vireillä olevat eli parhaillaan käynnissä olevat yleis- ja asemakaavat.

Yleiskaavat

Isolahden osayleiskaavan muutos

Isolahden osayleiskaava-alue sijaitsee noin 14 km päässä Muuramen keskustasta. Alueella on voimassa Isolahden osayleiskaava, joka  on saanut lainvoiman 14.11.2012.


Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa 

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. Osayleiskaavan eteläosan, II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.


Asemakaavat

Hirviviidan asemakaava

Sijainti kartalla

Asemakaava koskee Hirviviidan ja Ailanmaan kiinteistöjen aluetta. Suunnittelualue on noin 31 ha. Tila sijaitsee Pyyppöläntien varrella noin 2 km päässä Muuramen keskustasta. Suunnittelualueeseen kuuluu myös pätkä Pyyppöläntietä.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 26.4.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 26.4-9.5.2023

Seuraava työvaihe
Asemakaavasta laaditaan luonnos

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (18.4.2023 § 51)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (18.4.2023)

Kaavan tavoitteet
Kunta on ostanut Hirviviidan tilan asuinalueen kaavoittamista varten vuonna 2014. Suunnittelualueen kohdalta Pyyppöläntie on tarkoitus muuttaa kaduksi.

Muuramentien asemakaavan muutos

Sijainti kartalla

Asemakaava koskee Muuramentietä ja se rajautuu Saarenkyläntien risteykseen sekä vireillä olevaan Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaavaan. Suunnittelualue on noin 2,2 km pitkä

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 5.4.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 5.4.-18.4.2023

Seuraava työvaihe
Asemakaavasta laaditaan luonnos

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.3.2023 § 36 )

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (14.3.2023)

Kaavan tavoitteet
Kaavalla muutetaan Muuramentien nykyisen kaavan mukainen yleinen tiealue katualueeksi.


Keskustan asemakaavamuutos

Sijainti kartalla

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 14.12.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.-28.12.2022
Asemakaavamuutos luonnoksena nähtävillä 26.4.-9.5.2023

Seuraava työvaihe
Asemakaavamuutoksesta laaditaan ehdotus

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (18.4.2023 § 50)

Kaava-aineisto
Kaavakartta LUONNOS (14.4.2023)
Kaavaselostus liitteineen LUONNOS (14.4.2023)

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikepaikka nykyistä suuremmalle päivittäistavaramyymälälle. Tavoitteena on myös, että nykyisen kaupparakennuksen edessä sijaitseva pysäköintialue säilyy pysäköintialueena.

Kunnan tavoitteet kaavamuutoksen osalta liittyvät kaavamuutosalueen keskeiseen sijaintiin. Kunnan tavoitteena on, että kunnan keskusta-alueelle sijoittuva kaavamuutoksen mahdollistama uudisrakennus on julkisivultaan mahdollisimman edustava sekä taajamakuvallisesti sopii ympäristöönsä.


Kenttätien liikuntapuiston asemakaava

Sijainti kartalla

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 14.12.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.-28.12.2022

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (22.11.2022 § 125)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (22.11.2022)

Kaavan tavoitteet
Alueelle on tehty Kenttätien liikuntapuiston yleissuunnitelma vuonna 2020, joka on pohjana asemakaavan laadinnassa. Alueen pohjoisosaan, kirkon eteläpuoleisella alueella tutkitaan lisärakentamista pientaloille. Kenttätien läpikulku ja liittymä valtatie 9:lle on tarkoitus katkaista asemakaavassa.


Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustassa Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueella. Asemakaavalla mahdollistetaan risteysalueen liikennejärjestelyjen parantaminen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 6.4.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 6.4.-19.4.2022.
Asemakaava luonnoksena nähtävillä 11.1.-10.2.2023.
Asemakaava ehdotuksena nähtävillä 22.5.–20.6.2023.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame tai info@muurame.fi

Kuulutus

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (15.5.2023 § 135)

Kaava-aineisto
Kaavakartta EHDOTUS (30.3.2023)
Kaavaselostus liitteineen EHDOTUS (30.3.2023)

Kaavan tavoitteet
Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueelle on tarkoitus laatia katusuunnitelma, jonka parantaa Kinkovuorentien liittymistä Muuramentielle ja parantaa risteysalueen liikenneturvallisuutta. Alustavasti risteysalueelle on suunniteltu kiertoliittymää, jonka suunnittelu ja rakentaminen vaatii asemakaavan.


Olympiakylän asemakaava 

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 km etäisyydellä Muuramen keskustasta, Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 12 km. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu Ahvenlammen asemakaavoitettu asuntoalue. Suunnittelualue on saavutettavissa Kinkomaantieltä Olympiakyläntien kautta sekä Hinkanlammen osalta Ahvenahontien kautta.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 29.10.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.10. – 11.11.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (6.10.2020 § 98)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (6.10.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on laajentaa Kinkomaan taajamaa. Kinkomaa on kunnan yksi nopeimmin kasvavista alueista.


Kesämaan asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustassa Tervamäen asuntoalueen itä- ja pohjoispuolella. Osittain alue on Tervamäen asemakaavan laajentamista, mutta kulku alueelle tulee tapahtumaan pääosin Rauvanlahdentien kautta. Kaavan nimi tulee Kesämaan vanhasta tilasta, joka sijaitsee alueella.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 29.10.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.10. – 11.11.2020.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (6.10.2020 § 97)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (6.10.2020)

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alue asumiseen ja Kinkovuorentien varteen voidaan osoittaa työpaikka-alueita.


Harjunherin asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa Kappelintien varrella. Alueella on rakennettuja olemassa olevia rakennuspaikkoja sekä vanhaa peltoa ja metsikköä.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 24.9.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.9. – 7.10.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (8.9.2020 § 86)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Kappelintien alueelle tontteja pientaloille.

Koska suunnittelualue on yksityisten maanomistajien omistamia kiinteistöjä, asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.


Paulannon asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa valtatien 9, Renkelintien – Peltolantien ja Verkkoniementien rajaamalla alueella. Alueella on vanhaa peltoa, metsikkö ja pensaikkoa.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 30.4.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 30.4. – 13.5.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.4.2020 § 42)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (14.4.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Peltolantien varteen tontteja erillispientaloille ja/tai rivitaloille asuinkäyttöön. Valtatien puoleinen osa merkittäisiin suojaviheralueeksi.

Koska suunnittelualue on yksityisten maanomistajan kiinteistö, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajan välisellä maankäyttösopimuksella.


Kirkonmäen asemakaavan muutos

Sijainti kartalla

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.5.2014)