Valitse sivu

Vireillä olevat kaavat

Tällä sivulla ovat lueteltuina ja esitettyinä Muuramen kunnan kaikki tällä hetkellä vireillä olevat eli parhaillaan käynnissä olevat yleis- ja asemakaavat.

Yleiskaavat

Isolahden osayleiskaavan muutos

Isolahden osayleiskaava-alue sijaitsee noin 14 km päässä Muuramen keskustasta. Alueella on voimassa Isolahden osayleiskaava, joka  on saanut lainvoiman 14.11.2012.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 11.1.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 11.1.-25.1.2023

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (13.12.2022 § 135)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (15.11.2022)

Kaavan tavoitteet
Isolahden osayleiskaavassa on määräys, jonka mukaan kaavan AP -alueille saa myöntää rakennusluvan ilman asemakaavaa ja määräys on voimassa 10 vuotta kaavan voimaantulosta. Määräys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 44 §). Kaavamääräyksen 10 vuoden määräaika on mennyt umpeen marraskuussa 2022 ja tältä osin osayleiskaava on vanhentunut.

Isolahden osayleiskaavan laatimisen jälkeen on MRL 44 §:stä on poistettu 10 vuoden määräaikaisuus, joten määräaikaisuus poistetaan myös Isolahden kaavamääräyksistä kaavamuutoksen yhteydessä. Muuten ks. määräys pysyy ennallaan. Kaavamääräystä on muutettava, jos kaava-alueen AP-alueille määritellyille rakennuspaikoille halutaan myöntää rakennuslupia ilman asemakaava tai poikkeamismenettelyä.

Kaavamuutoksella ei ole tarkoitus laajentaa kaava-aluetta tai muuttaa alueen mitoitusta eikä lisätä uusia rakennuspaikkoja. Osayleiskaava päivitetään kaavakartan ja- selostuksen osalta vastaamaan nykytilannetta.


Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa 

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. Osayleiskaavan eteläosan, II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.5.–6.6.2016. 
Osayleiskaava luonnoksena nähtävillä 4.6.–28.8.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavaluonnokseen saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään ja kaava valmistellaan ehdotukseksi. Kaavaehdotus käsitellään ensin elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnassa, jonka jälkeen se menee kunnanhallituksen käsittelyyn. Tavoitteena on saa kaavaehdotus nähtäville 2022-2023.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (12.5.2020 § 47)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (12.5.2020)
Kaavakartta, merkinnät ja määräykset LUONNOS (6.5.2020)
Kaavaselostus LUONNOS (6.5.2020)
Luontoselvitys (30.1.2018 FCG)

Kaavan tavoitteet

Työssä laaditaan aluevarausosayleiskaava, joka ohjaa alueen asemakaavoitusta ja asemakaavamuutoksia. Yleiskaavatyössä pohditaan suunnittelualueen maankäyttöä yleispiirteisellä tasolla seuraavan noin 20 vuoden aikana tapahtuvalle kunnan kehitykselle, tavoitevuotena 2035.

Osayleiskaavan pääpainona ovat kunnan strategiset pitkän aikavälin linjaukset erityisesti asumisen, työpaikka-alueiden sekä liikenteen suunnittelun osalta. Osayleiskaavan merkinnöissä painottuvat suuret linjat, minkä takia osayleiskaavassa on pyritty välttämään yksityiskohtaisia merkintöjä. Tarkempi, yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutetaan asemakaavoin.


Asemakaavat

Keskustan asemakaavamuutos

Sijainti kartalla

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 14.12.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.-28.12.2022

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (3.10.2022 § 107)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (2.9.2022)

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikepaikka nykyistä suuremmalle päivittäistavaramyymälälle. Tavoitteena on myös, että nykyisen kaupparakennuksen edessä sijaitseva pysäköintialue säilyy pysäköintialueena.

Kunnan tavoitteet kaavamuutoksen osalta liittyvät kaavamuutosalueen keskeiseen sijaintiin. Kunnan tavoitteena on, että kunnan keskusta-alueelle sijoittuva kaavamuutoksen mahdollistama uudisrakennus on julkisivultaan mahdollisimman edustava sekä taajamakuvallisesti sopii ympäristöönsä.


Kenttätien liikuntapuiston asemakaava

Sijainti kartalla

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 14.12.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.-28.12.2022

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (22.11.2022 § 125)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (22.11.2022)

Kaavan tavoitteet
Alueelle on tehty Kenttätien liikuntapuiston yleissuunnitelma vuonna 2020, joka on pohjana asemakaavan laadinnassa. Alueen pohjoisosaan, kirkon eteläpuoleisella alueella tutkitaan lisärakentamista pientaloille. Kenttätien läpikulku ja liittymä valtatie 9:lle on tarkoitus katkaista asemakaavassa.


Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustassa Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueella. Asemakaavalla mahdollistetaan risteysalueen liikennejärjestelyjen parantaminen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 6.4.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 6.4.-19.4.2022.

Kaavaluonnos on luonnoksena nähtävillä 11.1.-10.2.2023. Kaavahankkeesta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, jotka tulee osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle osoitteeseen PL 1, 40951 Muurame tai info@muurame.fi

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (13.12.2022 § 134)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (11.10.2022)
Kaavakartta LUONNOS (30.11.2022)
Kaavaselostus LUONNOS (30.11.2022)

Kaavan tavoitteet
Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueelle on tarkoitus laatia katusuunnitelma, jonka parantaa Kinkovuorentien liittymistä Muuramentielle ja parantaa risteysalueen liikenneturvallisuutta. Alustavasti risteysalueelle on suunniteltu kiertoliittymää, jonka suunnittelu ja rakentaminen vaatii asemakaavan.


Olympiakylän asemakaava 

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 km etäisyydellä Muuramen keskustasta, Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 12 km. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu Ahvenlammen asemakaavoitettu asuntoalue. Suunnittelualue on saavutettavissa Kinkomaantieltä Olympiakyläntien kautta sekä Hinkanlammen osalta Ahvenahontien kautta.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 29.10.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.10. – 11.11.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (6.10.2020 § 98)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (6.10.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on laajentaa Kinkomaan taajamaa. Kinkomaa on kunnan yksi nopeimmin kasvavista alueista.


Kesämaan asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustassa Tervamäen asuntoalueen itä- ja pohjoispuolella. Osittain alue on Tervamäen asemakaavan laajentamista, mutta kulku alueelle tulee tapahtumaan pääosin Rauvanlahdentien kautta. Kaavan nimi tulee Kesämaan vanhasta tilasta, joka sijaitsee alueella.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 29.10.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.10. – 11.11.2020.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (6.10.2020 § 97)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (6.10.2020)

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alue asumiseen ja Kinkovuorentien varteen voidaan osoittaa työpaikka-alueita.


Harjunherin asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa Kappelintien varrella. Alueella on rakennettuja olemassa olevia rakennuspaikkoja sekä vanhaa peltoa ja metsikköä.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 24.9.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.9. – 7.10.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (8.9.2020 § 86)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.9.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Kappelintien alueelle tontteja pientaloille.

Koska suunnittelualue on yksityisten maanomistajien omistamia kiinteistöjä, asioista sovitaan kunnan ja maanomistajien välisillä maankäyttösopimuksilla.


Paulannon asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa valtatien 9, Renkelintien – Peltolantien ja Verkkoniementien rajaamalla alueella. Alueella on vanhaa peltoa, metsikkö ja pensaikkoa.

Kaavaoituksen kulku
Vireilletulo 30.4.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 30.4. – 13.5.2020.

Seuraava työvaihe
Kaavasta laaditaan luonnos.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (14.4.2020 § 42)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (14.4.2020)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Peltolantien varteen tontteja erillispientaloille ja/tai rivitaloille asuinkäyttöön. Valtatien puoleinen osa merkittäisiin suojaviheralueeksi.

Koska suunnittelualue on yksityisten maanomistajan kiinteistö, tarvittaessa asioista sovitaan kunnan ja maanomistajan välisellä maankäyttösopimuksella.


Kinkomaan Vitapolis alueen kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos (Päärakennuksen alue)

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 19.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.4.–3.5.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 18.10-16.11.2018.
Kaavaehdotus nähtävillä 24.6.–13.8.2019.

Asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 27.4.2020. Kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Valtuusto (27.4.2020 § 8)

Kaava-aineisto
Asemakaavakartta (11.2.2020)
Asemakaavaselostus (11.2.2020)

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (20.3.2018)
Liite 2 Lausunto päärakennuksen kunnosta, (Sirate Oy 15.9.2017)
Liite 3 Maisemaselvitys (FCG 2019)
Liite 4 Havainnekuvat 
Liite 5 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet
Liite 6 Viranomaisneuvottelun 18.12.2019 muistio
Liite 7 Asemakaavan seurantalomake 


Kirkonmäen asemakaavan muutos

Sijainti kartalla

Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka perusparannustyöt ovat valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve on tullut esille kirkon peruskorjaussuunnittelun ja siihen liittyvien pihajärjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää kirkonmäen aluetta, tarkastella alueen liikenneyhteystarpeet ja mahdollistaa pysäköintialueiden laajentaminen. Tavoitteena on katkaista Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia alueella vain sisäiset liikenneyhteydet.

Kaavoituksen kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.–29.6.2014.

Seuraava työvaihe
Tavoitteena on jatkaa asemakaavoitusta alueen piha- ja liikennejärjestelyiden tarpeiden selvittyä.

Kaava-aineisto
OAS (15.5.2014)