Valitse sivu

Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa

Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa

Muuramen keskustaajama sijaitsee Päijänteen ja Muuratjärven välisellä kannaksella molemmin puolin valtatietä 9/E63. Osayleiskaavan eteläosan, II-vaiheen suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § 2 mom.) pidettiin 7.4.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.5.–6.6.2016. 
Osayleiskaava luonnoksena nähtävillä 4.6.–28.8.2020.
Osayleiskaava ehdotuksena nähtävillä 19.6. – 7.9.2023.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (5.6.2023 § 163)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (17.1.2023)
Kaavakartta, merkinnät ja määräykset EHDOTUS (16.5.2023)
Kaavaselostus EHDOTUS (16.5.2023)
Osayleiskaava Natura-arviointi (2023)
Luontoselvitys (30.1.2018)
Muuramen modernin rakennusperinnön inventointi (2012)
Muinaisjäännösinvestointi (2006)
Vt 9 aluevaraussuunnitelma Muuramen kohdalla (2022)

Kaavan tavoitteet

Työssä laaditaan aluevarausosayleiskaava, joka ohjaa alueen asemakaavoitusta ja asemakaavamuutoksia. Yleiskaavatyössä pohditaan suunnittelualueen maankäyttöä yleispiirteisellä tasolla seuraavan noin 20 vuoden aikana tapahtuvalle kunnan kehitykselle, tavoitevuotena 2035.

Osayleiskaavan pääpainona ovat kunnan strategiset pitkän aikavälin linjaukset erityisesti asumisen, työpaikka-alueiden sekä liikenteen suunnittelun osalta. Osayleiskaavan merkinnöissä painottuvat suuret linjat, minkä takia osayleiskaavassa on pyritty välttämään yksityiskohtaisia merkintöjä. Tarkempi, yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutetaan asemakaavoin.