Valitse sivu

Tietosuoja Muuramen kunnassa

Tietosuoja ja tietopyynnöt 

 Muuramen kunta noudattaa henkilötietojen käsittelyn suhteen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR) ja tietosuojalakia 5.12.2018/1050. Tietojen ja asiakirjojen julkisuutta säätelee myös laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621. 

Tietosuoja 

Muuramen kunnalla on useita erilaisia henkilötietorekistereitä, jotka syntyvät pääasiassa kunnan toteuttaessa lain edellyttämiä palveluita kuntalaisille (mm. perusopetus, rakennusvalvonta, varhaiskasvatus). Kunta kerää ja käsittelee henkilötietoja GDPR:n ja tietosuojalain mukaisesti, ja henkilötietojen käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet henkilötietojen käsittelytarkoituksen mukaan. Tietosuojaselosteista kuntalaiset ja muut rekisteröidyt saavat lisätietoa henkilötietojen käsittelyn tavoista ja käyttötarkoituksista.  

Kuntalaisilla on oikeus saada tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tietonsa aina halutessaan, mutta tietojen tarkastaminen on maksutonta vain kerran vuodessa. Henkilörekistereissä olevia tietoja on mahdollista myös oikaista esimerkiksi silloin, jos osoite- tai muut yhteystiedot muuttuvat.  

Suomessa tietosuojan valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojasta voi lukea lisää tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta osoitteesta https://tietosuoja.fi/ 

Tietopyynnöt 

Muuramen kunnan arkistossa olevista asiakirjoista on mahdollista tehdä julkisuuslain mukainen tietopyyntö eli asiakirjapyyntö. Julkinen asiakirja-aineisto on kenen tahansa saatavissa, oli pyynnön tekijä kuntalainen tai ei. Julkista aineistoa ovat mm. pöytäkirjat ja muut kokousasiakirjat ja julkisiksi määritellyt viranhaltijapäätökset. Salassa pidettävää aineistoa ovat esimerkiksi opetuksen sanalliset arvioinnit, varhaiskasvatuksen tiedot ja asiakkaiden laskutustiedot. Jos tietopyyntö kohdistuu salassa pidettävään aineistoon, tulee tietopyynnön tekijän olla asianosainen, jotta hänellä on oikeus saada pyytämänsä tiedot. 

Tietopyyntöihin käytetään alla olevaa tietopyyntö-lomaketta. Asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö käsitellään 14 vuorokauden kuluessa. Jos tietopyyntö on poikkeuksellisen laaja tai kohdistuu aineistoon, jonka läpikäyminen vie kohtuuttomasti aikaa, niin siinä tapauksessa tietopyynnön käsittelyaika on kuukausi. 

Terveys- ja potilastiedot kuuluvat Keski-Suomen hyvinvointialueelle, eikä kunnalla ole pääsyä kyseisiin tietoihin. Omia terveys- ja potilastietojaan voi pyytää hyvinvointialueelta. Osoitteesta https://www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/yhteystiedot/kirjaamo saa lisätietoja asiakirjapyynnön tekemiseen. 

Muuramen kunnan tietosuojavastaavana toimii tietopalveluvastaava Maarit Kaskinen (puh. 040 833 8190, sähköposti: maarit.kaskinen@muurame.fi ja tietosuoja@muurame.fi). Hän vastaa myös kuntaan tulevista asiakirjojen tietopyynnöistä. Rekisteritietojen tarkastus- ja oikaisupyynnöt esitetään kunnalle alla olevilla lomakkeilla. Kunnan on vastattava rekisteritietojen tarkastuspyyntöön kuukauden kuluessa.  

Sähköiset lomakkeet:

Asiakirjapyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen oikaisupyyntö

Tulostettavat lomakkeet:

Rekisteritietojen yleinen kysely (pdf)
Rekisteritietojen tarkistuspyyntö (pdf)
Rekisteritietojen korjauslomake (pdf)

Tietosuojapyyntöjen tietosuojaseloste

Listaus kunnan  tietosuojaselosteista:

Palvelusuhdetodistukset

Poikkeamis- ja suunnittelutarverekisteri

Rakennusvalvonta

Rakentamattomat yksityiset tontit

Tontinvaraajarekisteri

Urakat

Laituripaikat

Vesi- ja jätevesi asiakasrekisteri

Yksityistierekisteri

Yrittäjien yhteystiedot

Effica varhaiskasvatus

Kameravalvonta kirjasto

Iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri

Kulttuuritapahtumat

Kuvataidekoulu, opettajat

Kuvataidekoulu, oppilaat

Koulukuljetus

Läsnäolot varhaiskasvatus

Nuorisopalveluiden ryhmätoiminta

Etsivän nuorisotyöntekijän asiakasrekisteri (PARent)

Musiikkileikkikoulu

Oppivelvollisuuskortisto

Pedanet

Kameravalvonta koulut

Oppilashuolto

VismaPrimus

Effica lastenvalvoja

Effica YPH

Asio-tilanvarausjärjestelmä

Asumisoikeusasunnot

Asuntolainat

Erityisruokavaliot

Kunnia- ja ansiomerkkien saajarekisteri

Kuntarekry

Kuntatoimisto

Tweb

Lumu- luottamushenkilö- ja sidonnaisuusrekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Osaomistusasunto

Reskontra

Tietosuojapyynnöt

Toimielinrekisteri

Viirin ja vaakunan saajarekisteri

Yhteystiedot

Muuramelainen tilaajat

Muuramelainen ilmoittautumiset

Muuramelainen jakeluosoitteet

Populus-järjestelmän tietosuojaseloste

Työnantajan työntekijätarpeen ilmoittamisen tietosuojaseloste