Valitse sivu

Lietehuolto

Tilaa tyhjennys

Muuramessa, kuten myös Jyväskylässä, Laukaassa ja Toivakassa kiinteistön haltija tilaa ja huolehtii itse saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamoiden lietetilojen tyhjennyksen valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. Yrityksen tulee olla hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Yritys laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

Urakoitsijoita Jyväskylän seudulla

  • Delete Group Oy p. 040 136 7615, info@delete.fi
  • Erkki Salminen Oy p. 020 710 9750, erkkisalminen@erkkisalminen.fi
  • Jyväskuljetus Ky p. 014 378 1873
  • Lassila & Tikanoja Oyj p. 010 636 5000
  • Laukaan Puhtaanapito Oy p. 0400 547 384, toimisto@laukaanpuhtaanapito.fi
  • Lokapalvelu Siili Oy p. 014 675 888
  • Markku Kuosmanen p. 0400 520 175
  • Meine Oy p. 050 355 2477, asiakaspalvelu@meine.fi
  • Sydän-Suomen Kuljetus Oy p. 020 7613 660, toimisto@sydansuomenkuljetus.com
  • Tmi Ari Paatelainen p. 044 772 8686

Tyhjennysvälit

Jätehuoltomääräysten mukaan saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kiinteistöjen, joiden käyttö on erityisen vähäistä, kuten vain kesäaikana käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen tai tyhjillään olevien asuinkiinteistöjen, saostussäiliöt on tyhjennettävä vähintään kahden vuoden välein. Umpisäiliöiden täyttymistä tulee seurata ja säiliö on tyhjennettävä tarvittaessa.

Ilmoitus jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä

Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä asumisessa syntyviä jätevesilietteitä omatoimisesti. Omatoimisesta lietteen käsittelystä tulee tehdä ilmoitus, joka on voimassa viisi vuotta. Ilmoitus tehdään toiminnan alkaessa ja kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.

Asianmukaisesti käsitellyn, hygienisoidun jätevesilietteen voi levittää lannoitustarkoituksessa omalle, aktiivisessa viljelyksessä olevalle pellolle. Myös muutaman lähikiinteistön pienimuotoinen yhteiskäsittely on tietyin edellytyksin mahdollista. Pohjavesialueilla lietteiden levittäminen peltoon on kielletty.

Pienpuhdistamojen lietepussit ja vähäiset määrät harmaita jätevesilietteitä on mahdollista kompostoida kiinteistöllä.

Ilmoitus jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä (Jyväskylän seudun jätelautakunta)

Jätevesilietteen levittäminen peltoon

Jätevesilietteen hygienisointi kalkkistabiloimalla

Ennen peltoon levittämistä jätevesiliete on käsiteltävä siten, että siitä ei aiheudu terveys-, ympäristö- eikä hajuhaittoja. Kalkkistabilointi on käsittelymenetelmä, joka suoritetaan sammutetulla kalkilla nostamalla lietteen pH-arvo yli 12. Taudinaiheuttajat ja bakteerit eivät pysty elämään kyseisissä olosuhteissa, joten liete on hygieenistä ja se voidaan levittää pellolle.

Yksittäisten lietesäiliöiden ja yhteiskäsittelyn kalkkistabilointiohjeet poikkeavat toisistaan johtuen käsiteltävän lietteen erilaisista määristä. Yhden lietesäiliön lietemäärä saavuttaa riittävän hygieenisen laadun 2 tunnin seisotusajalla. Yhteiskäsittelyssä hygieniavaatimukset ovat tiukemmat tilalta toiselle leviävien tautien estämiseksi.

Kalkkistabiloinnin kirjallinen ohje (Jyväskylän seudun jätelautakunta)

Kalkkistabiloinnin visuaalinen ohje, yksittäiset saostus- ja umpisäiliöt (Jyväskylän seudun jätelautakunta)

Kalkkistabiloinnin visuaalinen ohje, yhteiskäsittely (Jyväskylän seudun jätelautakunta)

Viljelyrajoitukset

Jätevesilietettä saa käyttää lannoitteena ainoastaan sellaisella viljelymaalla, jossa kasvatetaan esimerkiksi viljaa, sokerijuurikasta, öljykasveja tai muita sellaisia kasveja, joita ei käytetä ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi. Nurmelle lietettä saa levittää perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla liete. Viljelymaalla, jolla on käytetty kalkkistabiloitua lietettä, saa viljellä perunaa, juureksia, juuri- ja yrttimausteita tai vihanneksia aikaisintaan viiden vuoden kuluttua lietteen käytöstä. Jätevesilietteen levitysmäärät ja käsittelyn tiedot on merkittävä peltoalaa koskevaan lohkokohtaiseen kirjanpitoon. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita jätevesilietteen käyttämiseen lannoitustarkoituksessa saa Ruokavirastolta.