Valitse sivu

Yksityistiet

Uusi yksityistielaki 560/2018 tuli voimaan 1.1.2019. Yksityisteiden tienpidon periaatteet säilyvät ennallaan eli osakkuus tiekunnassa perustuu maanomistukseen ja tienpidon kustannukset jaetaan tiestä osakkaille saatavan hyödyn mukaisesti.

Uusi laki mahdollistaa sähköisen toiminnan eli kokouskutsut voidaan lähettää myös sähköpostitse ja kokouksiinkin on mahdollista osallistua etäyhteydellä, mikäli tiekunta on näin päättänyt.

Uuden lain myötä myös kuntien tielautakuntien (tiejaoksien) tehtävät lakkaavat, eikä kunnan tielautakunta tai tiejaos voi enää toimia tiekunnan päätöksiä koskevia valituksia käsittelevänä viranomaisena. (kts. uudet muutoksenhakumenettelyt YKTL 560/2018, 64§ ja 65§).

Tiekuntien ylläpitämiä yksityisteitä on Muuramessa noin viisikymmentä ja lisäksi on useita järjestäytymättömiä yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tien varren kiinteistöjen omistajat suoraan keskinäisillä sopimuksillaan.

Uusi, v. 2019 voimaan astunut yksityistielaki velvoittaa tiekunnat ilmoittamaan yksityisteiden tiedot ja vastuuhenkilöt Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja ko. tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad).

 
Tietojen toimittaminen em. rekistereihin on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle. Muuramen kunta tiedottaa haettavista kunnossapitoavustuksista vuosittain tammi-helmikuussa kunnan verkkosivujen kuulutuksissa sekä tiedotuslehti Muuramelaisessa.

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin tiedot tulee toimittaa osoitteeseen:

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Lain edellyttämät liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot, yms.) toimitetaan Digiroadiin Väyläviraston sivuilta.

 

Avustukset yksityisteille

Kunnossapitoavustus

Muuramen kunta myöntää vuosittain Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin merkityille ja Digiroad-järjestelmään tietonsa toimittaneille tiekunnille kunnossapitoavustuksia. Saadakseen avustusta tiekunnan tulee olla myös perustettu tietoimituksessa ja ko. yksityistien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi pysyvä (ympärivuotinen) asuinpaikka.

Kunnossapidon avustushakemus

Perusparannusavustus

Peruparannusavustusta haetaan ELY-keskukselta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityistieavustukset

Saatuaan perusparannusavustusta valtiolta tiekunta voi hakea lisäavustusta hankkeeseen myös Muuramen kunnalta. Kunta myöntää avustusta harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti.

Kunnan perusparannusavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä kopio tiekunnan kokouksen päätöksestä toteuttaa parannushanke, kartta perusparannettavasta kohteesta, tiedot tehtävistä toimenpiteistä ja suunnitellusta rahoituksesta sekä ELY-keskuksen päätös myönnetystä perusparannusavustuksesta.

Hakemus on toimitettava Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle viimeistään elokuun loppuun mennessä, koska Muuramen kunta ei varaa perusparannukseen vuosittain erillisiä määrärahoja, vaan tiekunnan hakemus huomioidaan tulevan vuoden talousarviokäsittelyssä ja mahdollinen avustussumma varataan seuraavan vuoden määrärahoihin.

Mahdollinen avustus maksetaan tiekunnalle perusparannushankkeen toteuduttua hankkeen avustukseen myönnetyistä määrärahoista.

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta päättää yksityisteille myönnettävistä avustuksista vuosittain

 

Yksityisteiden puomit ja liikennemerkit

Pysyvän liikennemerkin ja puomin asettamiseen tienpitäjä (tiekunta tai kiinteistöjen omistajat) tarvitsee kunnan suostumuksen. Suostumuksenantajana liikennemerkkien asentamiseen on tekninen johtaja , liikenteen estolaitteista (puomit, lukittavat portit) päättää Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, esittelijänä Kehitysjohtaja.

Tietosuojarekisteri:Yksityistierekisteri