Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslain mukainen kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen.

Oppilashuolto

• on yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea lapsen ja nuoren eri kehitysvaiheissa
• seuraa ja arvioi koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien tai ryhmien hyvinvointia
• huolehtii siitä, että lapsen yksilölliset kasvuun ja kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa
• tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja etsii ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin moniammatillisessa yhteistyössä huoltajan kanssa
• pyrkii kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain

Oppilashuoltotyöhön osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Oppilashuoltotyöhön osallistuu tarvittaessa myös koulun ulkopuoleisia toimijoita tiiviissä yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki -sivustolla on kuvattu keskeiset oppilashuollon toimintamallit.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen.

Koulukuraattori tukee oppilaita ja heidän perheitään keskusteluin, antamalla neuvontaa ja kriisipalveluja sekä järjestämällä erilaisia tukitoimia. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen. Työskentelyjakson pituus vaihtelee oppilaan tilanteen mukaan. Koulukuraattori osallistuu oppilashuoltotyöryhmän toimintaan.

Koulukuraattorityöskentely voi alkaa:
• oppilas itse tai hänen huoltajansa ottaa yhteyttä
• oppilashuoltotyöryhmän aloitteesta, kun koulussa on syntynyt huoli jonkun oppilaan tilanteesta
• oppilaan ystävä tai muun oppilaan kanssa toimiva henkilö kertoo olevansa huolissaan oppilaasta
• koulukuraattori itse havaitsee vaikeuksia

Koulukuraattorin yhteydenotto on kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.

Psykologipalvelut

Muuramessa työskentelee koulutoimen ja lastenneuvolan yhteinen lastenpsykologi. Hänen toimialueeseensa kuuluvat alle kouluikäisten lasten asiat ja koululaisista Mäkelänmäen koulun 1.-2. luokan oppilaat sekä Isolahden koulun oppilaat. Koulu- ja sosiaalitoimen yhteisen koulupsykologi toimialueeseensa kuuluvat Mäkelänmäen 3.-6. luokat sekä Nisulanmäen koulun, lukion, Niittyahon koulun ja Kinkomaan koulun oppilaat.

Psykologityö on osa kunnassa toimivaa peruspalvelua. Siihen sisältyvät psykologisten tutkimusten tekeminen (kehitystaso, oppimisvaikeudet, kouluvalmius, tunne-elämän vaikeudet), lyhytmuotoinen terapiatyö sekä monimuotoinen yhteistyö vanhempien, koulun ja päivähoidon henkilökunnan sekä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Psykologit ovat mukana koulun oppilashuoltotyössä. He tekevät tarvittaessa yhteistyötä perheneuvolan, erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa sekä ohjaavat jatkohoitoon. Psykologin palveluihin voi oppilas tai perhe hakeutua opettajan tai terveydenhoitajan kautta tai ottamalla yhteyttä henkilökohtaisesti.

Lasten ja nuorten Hyvinvointi -suunnitelma

Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi- ja lastensuojelupolitiikkaa.

Suunnitelma sisältää tietoja

  • lasten ja nuorten kasvuoloista
  • lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista lastensuojelun tarpeesta kunnassa
  • lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta palvelujärjestelmästä
  • yhteistyön järjestämisestä eri toimijoiden välillä

Suunnitelma sisältää opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet:

  • arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta;
  • toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea;
  • tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista.

Kunnanjohtajan nimeämä työryhmä on laatinut Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2010 – 2014, joka on hyväksytty Muuramen kunnanvaltuustossa syksyllä 2010. Hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta on tehty väliarviointi syksyllä 2013. Väliarvioinnin tuloksia on hyödynnetty Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä vuosille 2015 - 2018. Päivitetyssä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan eri palvelualueiden strategiset linjaukset ja kehittämisen painopisteet seuraavan neljän vuoden ajaksi. Tutustu tarkemmin Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 - 2018.

Psykologit ja koulukuraattorit, Nisulantie 5 (uimahalli 2.krs.)
Puhelinaika pe klo 12-13

Tuija Parikka
Koulukuraattori
014 659 890, 050 461 9698
tuija.parikka@muurame.fi
Mäkelänmäen koulu, Kinkomaan koulu, Kinkomaan esiopetus, Muuramen lukio.
Hanna Liikanen
Koulukuraattori
014 659 837, 040 865 9600
hanna.liikanen@muurame.fi
Niittyahon koulu, Isolahden koulu, YPR-opetus, Nisulanmäen koulu, esiopetus. Toimipiste Nisulanmäen koulu, Nisulantie 1.
Hanna Välivaara
Lastenpsykologi
014 659 836, 040 867 9363
hanna.valivaara@muurame.fi
Alle kouluikäiset, Mäkelänmäen koulu 1-2 lk, YPR-opetus, Niittyahon koulu, Isolahden koulu.
Hanna Kervola
Psykologi
014 659 703, 040 719 9729
hanna.kervola@muurame.fi
Mäkelänmäen koulu 3 - 6 lk, Kinkomaan koulu, Nisulanmäen koulu, Muuramen lukio.

Katso myös