Oppilashuolto

8.4.2020 päivitetty. Psykologi- ja koulukuraattoripalvelut ovat käytössä ajanvarauksella koulujen etäopiskelun ajan, jo sovittujen aikojen toteuttamisesta sovitaan yksilökohtaisesti. Nuorten ja vanhempien kohdalla suosimme mahdollisuuksien mukaan etäyhteyttä.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslain mukainen kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen.

Oppilashuolto

• on yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea lapsen ja nuoren eri kehitysvaiheissa
• seuraa ja arvioi koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien tai ryhmien hyvinvointia
• huolehtii siitä, että lapsen yksilölliset kasvuun ja kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa
• tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja etsii ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin moniammatillisessa yhteistyössä huoltajan kanssa
• pyrkii kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain

Oppilashuoltotyöhön osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Oppilashuoltotyöhön osallistuu tarvittaessa myös koulun ulkopuoleisia toimijoita tiiviissä yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki -sivustolla on kuvattu keskeiset oppilashuollon toimintamallit.

Oppilashuollon työskentely voi alkaa:
• oppilas itse tai hänen huoltajansa ottaa yhteyttä
• oppilashuoltotyöryhmän aloitteesta, kun koulussa on syntynyt huoli jonkun oppilaan tilanteesta
• oppilaan ystävä tai muun oppilaan kanssa toimiva henkilö, kuten opettaja tai terveydenhoitaja, kertoo olevansa huolissaan oppilaasta
• työntekijä itse havaitsee vaikeuksia

Yhteydenotto on kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen.

Koulukuraattori tukee oppilaita ja heidän perheitään keskusteluin, antamalla neuvontaa ja kriisipalveluja sekä järjestämällä erilaisia tukitoimia. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen. Työskentelyjakson pituus vaihtelee oppilaan tilanteen mukaan. 

Psykologipalvelut

Muuramessa työskentelee koulutoimen ja lastenneuvolan yhteinen lastenpsykologi. Hänen toimialueeseensa kuuluvat alle kouluikäisten lasten asiat ja koululaisista Mäkelänmäen koulun 1.-2. luokan oppilaat sekä Isolahden koulun oppilaat. Koulu- ja sosiaalitoimen yhteisen koulupsykologi toimialueeseensa kuuluvat Mäkelänmäen 3.-6. luokat sekä Nisulanmäen koulun, lukion, Niittyahon koulun ja Kinkomaan koulun oppilaat.

Psykologityö on osa kunnassa toimivaa peruspalvelua. Siihen sisältyvät psykologisten tutkimusten tekeminen (kehitystaso, oppimisvaikeudet, kouluvalmius, tunne-elämän vaikeudet), lyhytmuotoinen terapiatyö sekä monimuotoinen yhteistyö vanhempien, koulun ja päivähoidon henkilökunnan sekä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Psykologit tekevät tarvittaessa yhteistyötä perheneuvolan, erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa sekä ohjaavat jatkohoitoon. 

Psykiatrinen sairaanhoitaja, "koulupsyykkari"

Koulupsyykkari auttaa ja tukee oppilaita arjen toimintojen ja koulunkäynnin sujumisessa, sekä erilaisissa mieltä painavissa asioissa. Yhteydenoton aiheina voivat olla esim. masennus, ahdistus, yksinäisyys, kiusaaminen, stressi, elämänhallinta, päihteet, pelot tai menetykset. Koulupsyykkarin työn keskeisimpiä asioita ovat lasten ja nuorten henkisen puolen tukeminen ja huoliin vastaaminen.

Koulupsyykkari työskentelee kouluilla ja luokissa, jonka johdosta lapsi tai nuori voi tulla koulupsyykkarin luo matalalla kynnyksellä ilman erillistä ajanvarausta. Työn tavoitteena on varhaisen tuen tarjoaminen sekä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy.

Koulupsyykkari tekee yhteistyötä oppilashuoltoryhmän, opettajien sekä koulun muun henkilökunnan kanssa. Opettajat ja vanhemmat voivat konsultoida koulupsyykkaria aina, kun heillä herää huoli lapsesta/nuoresta.

Psykologit ja koulukuraattorit, Nisulantie 5 (uimahalli 2.krs.)

Puhelinajat päivitetty 8.4.2020
Kuraattoreilla ma ja pe klo 12-13
Lastenpsykologi Piialla ma ja pe klo 12-13 sekä ke klo 10-11
Psykologi Hannalla ma, ti ja to klo 12-13

Psykiatrinen sairaanhoitaja, "koulupsyykkari", yhteys puhelimitse tai wilma-viestitse

Tuija Parikka
Koulukuraattori
014 659 890, 050 461 9698
tuija.parikka@muurame.fi
Mäkelänmäen koulu, Kinkomaan koulu, Kinkomaan esiopetus, Muuramen lukio.
Kaisa Thessler
Koulukuraattori
014 659 837, 040 865 9600
kaisa.thessler@muurame.fi
Hanna Liikasen sijaisena 2.9.2019-31.7.2020
Niittyahon koulu, Isolahden koulu, YPR-opetus, Nisulanmäen koulu, esiopetus. Toimipiste Nisulanmäen koulu, Nisulantie 1.
Hanna Kervola
Psykologi
014 659 703, 040 719 9729
hanna.kervola@muurame.fi
Mäkelänmäen koulu 4 - 6 lk, Kinkomaan koulu, Nisulanmäen koulu, Muuramen lukio.
Huom! Hanna Kervolan puhelinaika on MA klo 12 - 13
Piia Partanen
Lastenpsykologi
014 659 836, 040 867 9363
piia.partanen@muurame.fi
Alle kouluikäiset, Mäkelänmäen koulu 1-3 lk, YPR-opetus, Niittyahon koulu, Isolahden koulu.
Roosa Voutilainen
Psykiatrinen sairaanhoitaja
0504714408
roosa.voutilainen@edu.muurame.fi
Mäkelänmäen koulu, Niittyahon koulu, Isolahden koulu, Kinkomaan koulu ja Nisulanmäen koulu

Katso myös