Valitse sivu

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilas- ja opiskelijahuolto

  • on yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea lapsen ja nuoren eri kehitysvaiheissa
  • seuraa ja arvioi koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien tai ryhmien hyvinvointia
  • pyrkii kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain
  • huolehtii siitä, että lapsen yksilölliset kasvuun ja kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa
  • tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja etsii ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin moniammatillisessa yhteistyössä huoltajan kanssa

Toiminta perustuu ensisijaisesti oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona, jolla tarkoitetaan oppilaitoksen toimintakulttuuria ja erilaisia toimia sen edistämiseksi.

Oppilashuoltotyöhön osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Oppilashuoltotyöhön osallistuu tarvittaessa myös koulun ulkopuoleisia toimijoita tiiviissä yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki -sivustolla on kuvattu keskeiset oppilashuollon toimintamallit.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, johon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto.

Oppilashuollon työskentely voi alkaa:

  • oppilaan tai hänen huoltajansa yhteydenotosta suullisesti, puhelimitse, tekstiviestitse tai wilma-viestillä
  • oppilashuoltotyöryhmän aloitteesta, kun koulussa on syntynyt huoli oppilaan tilanteesta
  • oppilaan ystävän tai muun oppilaan kanssa toimivan henkilö, kuten opettajan tai terveydenhoitajan, kertoessa olevansa huolissaan oppilaasta
  • työntekijän itse havaitessa vaikeuksiaYhteydenotto on kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.