Valitse sivu

Mäkelänmäen koulu -hanke

Ajankohtaista

Kunnan jättihanke valmistui aikataulussaan marraskuussa 2022. Joulukuussa Puukouluksi nimetty rakennus kalustettiin ja tammikuussa 2023 oppilaat ja henkilökunta pääsivät työn touhuun.

Lue Suur-Jyväskylän lehden artikkeli Muuramen uudesta Puukoulusta!

Taustatietoja

Rakentaminen alkoi toukokuussa 2021 huolellisen suunnitteluvaiheen jälkeen. Suunnittelutyössä on panostettu vahvasti tilojen monipuoliseen toiminnallisuuteen, mutta myös ekologisuuteen ja ergonomiaan.

Koulun uudistaminen ja kehittäminen perustuvat keväällä 2018 laadittuun kouluverkkoselvitykseen, oppilasennusteisiin ja 70-luvulla rakennettujen toimitilojen uudistamistarpeisiin. Opetuksen ja kasvatuksen palveluiden järjestämistä pohdittiin laajemmin koko kunnan osalta vuonna 2018, jolloin teetettiin palveluverkkoselvitys. Uuden koulun suunnittelu aloitettiin vuonna 2018 järjestämällä opetushenkilöstölle tilaisuus, jossa tilatarpeita mietittiin tiimeittäin. Tavoitteena on ollut, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden.

Tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä on haluttu ottaa huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys ja akustiset olosuhteet. Lisäksi on haluttu kiinnittää erityistä huomiota valaistukseen, sisäilman laatuun, viihtyisyyteen, järjestykseen ja siisteyteen. Eri kohderyhmiä on osallistettu ideointi- ja suunnittelutyöhön mukaan projektin eri vaiheissa.

Uudisrakennuksen runko toteutettiin teräsbetonipilareilla ja ontelolaatoilla ja ulkoseinä pääosin massiivipuisilla CLT-elementeillä, jotka muodostuvat ristikkäin liimatuista puulevykerroksista. Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergia tuotetaan maalämpöjärjestelmällä. Uusi rakennus käyttää vain murto-osan energiaa verrattuna nykyiseen ja on siten huomattavasti edeltäjäänsä ekologisempi.

Perinteisistä luokkahuoneista monikäyttötiloihin

Tilasuunnittelussa on arvostettu luonnonvaloa ja avaruuden tuntua. Suunnittelussa on huomioitu koululaisten lisäksi myös muut tilojen käyttäjät, kuten iltakäyttäjät, iltapäiväkerhot ja yhteistyökumppanit, joiden kanssa pidetään kokouksia ja muita tilaisuuksia.

Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet luokkatasokohtaiset kotialueet, niin kutsutut kylät, joissa esi- ja alkuopetusta lukuunottamatta luokilla ei ole varsinaisesti nimettyä omaa luokkatilaa, vaan kylän kaikki tilat ovat siellä toimivien käytössä joustavasti. Tilojen tulee mahdollistaa yhdessä opettaminen, esimerkiksi kahden luokkatilan välillä olevaa ääntä eristävää siirtoseinää avaamalla. Oppilailla on oma kotikylä ja siellä toimivat turvalliset aikuiset heitä varten. Kylän aikuiset toimivat tiiminä ja sopivat yhteisesti tilojen käytöstä ja yhteistyöstä.

Uudistustyössä on kiinnitetty tilojen lisäksi huomiota koulun arvoihin ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Tulevaisuudessa on yhä enemmän tarvetta opettaa oppiainesisältöjen lisäksi sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä teknologiataitoja. Mäkelänmäen koulun henkilöstölle syyskuussa 2019 järjestetyn arvokeskustelun pohjalta päätavoitteeksi muodostui hyvinvoiva Mäkelänmäen koulu, johon päästään yhteisöllisyydellä, myönteisellä ja kannustavalla toiminnalla sekä arvostamalla erilaisuutta ja luovuutta. Mäkelänmäki on myös Liikkuva koulu -teemainen koulu.

Projektiin on osallistettu henkilöstön lisäksi myös koulun oppilaiden huoltajia vanhempainilloissa ja vanhempaintoimikunnassa, sekä oppilaita, jotka saivat kertoa osallistavassa Unelmien koulu -projektissa toiveitaan uudelle koululle. Oppilaiden mukaan unelmien koulussa on viihtyisää ja tilat ovat valoisia, värikkäitä ja avaria. Siellä on myös kaikilla hyvä ja turvallinen olla, eikä ketään kiusata.

Vanha koulu puretaan

Tilaratkaisuja työstettiin eteenpäin hankesuunnitelman pohjalta ja uuden koulun kokonaisalaksi tarkentui tässä vaiheessa suunnittelua noin 6800 m2. Sen lisäksi rakennettiin kylmät ja puolilämpimät piharakennukset: jätehuone ja ulkovälinevarasto sekä autosuojat kiinteistöhuollolle. Suunnitelmat on tehnyt jyväskyläläinen Arkkitehtipalvelu Oy.

Suunnitelman mukaan koulu rakennettiin mäelle nykyisen koulun koillispuolelle. Suurta piha-aluetta rajaavat tulevaisuudessa liikuntahalli, nykyinen ”Noppa” laajennusosineen sekä uudisrakennus. Piha-alueelle sijoitetaan leikkialueita eri ikäryhmät huomioiden. Nykyisen Mäkelänmäen koulun vanhempi osa puretaan uudisrakennuksen rakentamisen jälkeen, mutta uudempi Noppa-rakennus säilytetään. Esi- ja alkuopetusryhmät (1–2 luokat), tulevat sijoittumaan jatkossa Noppaan, jota laajennetaan myöhemmin nykyisestään. Laajennettuihin tiloihin mahtuu yhteensä 150 lasta.

Uuden koulurakennuksen puolelle sijoittuvat puolestaan luokat kolmannesta kuudenteen ja yksilöllisen opetuksen pienryhmät, yhteensä 500 lasta. Niin ikään uudisrakennukseen tulee ruokasali koko koululle sekä musiikkiluokat ja kädentaidot-solu. Myöhemmin rakennettavaan liikuntahalliin on suunniteltu yhdyskäytävä sekä Nopasta että uudesta koulurakennuksesta.


Mäkelänmäen uuden koulun havainnesuunnitelmaa: Opinportaat.

Opinportaat ovat koulun sydän

Luokat 3.–6. sijoittuvat neljän opetusaulan ympärille, joihin on oma sisäänkäynti piha-alueelta. Luokkasoluihin eli kyliin on suunniteltu Liikkuva Muurame -hengessä toiminnallinen luokkatila, joka on varustettu liikuntavälineillä. Tiloista löytyy esimerkiksi puolapuut, pystytanko, voimistelupenkit ja roikkumarenkaita. Osa luokista voidaan yhdistää siirtoseinällä suuremmaksi kokonaisuudeksi. Kussakin kylässä on myös yhteinen aulatila, jossa voi pitää opetustuokioita, liikuntahetkiä tai esityksiä pienellä näyttämöllä.

Pohjakerroksessa sijaitseva kädentaidot-solu on suunniteltu siten, että tilat ovat mahdollisimman hyvin yhteiskäytössä eri oppiaineissa. Sen keskelle on sijoitettu luova tila ja suunnittelutila. Kädentaidot-solun suunnittelussa on otettu huomioon myös iltakäyttäjät.

Keskellä koulurakennusta sijaitsee tilat kauniisti yhdistävä, avara keskusaula, josta avautuu isojen ikkunoiden kautta kaunis maisemanäkymä ulos. Aulassa sijaitsee ruokasali sekä aulan sydän, opinportaat, joissa voi opiskella, istuskella ja pitää esityksiä. Keskusaulassa on myös näyttämö varastoineen. Toinen musiikkiluokka yhdistyy käytännöllisesti näyttämöön.

Piha-alue monipuolistuu

Myös oppilaiden ulkoilupiha kokee muodonmuutoksen. Pihaan tehdään leikkialueita eri-ikäisten oppilaiden taitotasot ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Leikkipihat muodostavat pihojen sarjan, jotka ovat kohdennuksista huolimatta kaikkien ikäluokkien käytettävissä. Koulupihan kantava teema on liikunnallisuuden tukeminen.

Vanhat tennis-, koripallo- ja saliban­dykentät kunnostetaan ja pihassa oleva vanha peliareena säilytetään, mutta siirretään uuteen sijaintiin. Pihaan valmistuu myös uusi tekonurmikenttä, joka on koululaisten lisäksi iltakäyttäjien ja urheiluseurojen käytössä, sekä uusi, pienempi peliareena. Piha-alueelle jää varaus myöhemmin rakennettavaa uutta liikuntahallia varten. Liikuntahalli on mahdollista yhdistää uusiin koulutiloihin maanalaisella yhdyskäytävällä.

Oppilaiden saattoliikenne tapahtuu uuden koulun valmistuttua samalta suunnalta kuin aikaisemminkin. Esi- ja alkuopetuksen saattoliikenne suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa kulkemaan pihan vastakkaisesta reunasta, Noppa-rakennuksen läheisyydestä.


Aikataulu ja työvaiheet

Koulun rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2021 ja tilat on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2023. Eri työvaiheiden tarkemmat aikataulut päivittyvät sivulle myöhemmin.

Mäkelänmäen koulun uudisrakennuksen urakoitsijat on valittu 19.4.2021 seuraavasti:  

  • Rakennusurakoitsija: Jalon Rakentajat Oy, (9 947 000,00 euroa).
  • Sähköurakoitsija: Caverion Suomi Oy, (1 226 500,00 euroa).
  • Putkiurakoitsija: Suomen Talotekniikka Jyväskylä Oy, (1 693 500,00 euroa).
  • Ilmanvaihtourakoitsija Caverion Suomi Oy, (1 325 000,00 euroa).

Rakennustyöt alokoivat toukokuussa 2021.


Rakennustyömaa marraskuussa 2021: 


Rakennustyömaa lokakuussa 2021: 

Rakennustyömaa syyskuussa 2021:

Urakkasopimukset allekirjoitettiin maanantaina 24.5.2021 ja työt tontilla alkoivat välittömästi. Työmaa-alue on aidattu ja puut kaadettu tulevan väestönsuojan kohdalta.

Ensimmäinen työvaihe:

Ensimmäisenä työmaa-alue aidataan turvallisten työskentelyolosuhteiden takaamiseksi.

  • Mäkeläntie suljetaan kaikelta muulta kuin työmaaliikenteeltä.
  • Kevyenliikenteen väylä Rajalan suunnasta suljetaan skeittiramppien koulunpuoleisesta päästä.
  • Edellä mainitut suljetut väylät avataan vasta rakennustöiden päätyttyä lokakuussa 2022. Toimilla estetään sivullisten pääsy työmaa-alueelle, jonne meneminen on ehdottomasti kiellettyä.

Maankaivutyöt keskittyvät kahden ensimmäisen viikon ajaksi yläpihalle ja laajenevat alapihalle vasta koululaisten kesäloman alettua. Pahoittelut rakennustöiden aiheuttamasta vaivasta!