Valitse sivu

Jyväskylän kaupunkiseudun ensimmäisestä MAL-sopimuksesta neuvottelutulos

– Miljoonien eurojen tuki kohdentuu kestävän liikkumisen edistämiseen ja asumiseen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutujen ensimmäisistä MAL-sopimuksista saavutettiin neuvottelutulos viime viikolla. Sopimus sisältää samat rahoituselementit kuin suurten kaupunkiseutujen MAL-sopimukset. Jyväskylän kaupunkiseutu onkin sopimuksen myötä saamassa miljoonien eurojen tuen mm. liikenneverkon kehittämiseen ja joukkoliikenteeseen.

– Seudun elinvoiman kannalta tärkeät isot liikennehankkeet, kuten vt4:n eri osuuksien kehittäminen, ratkaistaan osana valtakunnallista Liikenne12-suunnitelmaa. Sopimuksen myötä olemme tiiviisti mukana suunnittelutyössä, jolla alueemme elinvoimaa lisätään ja kilpailukykyä parannetaan, toteaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto

Neljä suurinta kaupunkiseutua ovat olleet jo vuosia MAL-sopimuksen piirissä ja nyt MAL-sopimusmenettely laajentuu kaikille yli 100 000 asukkaan keskuskaupungin seuduille. Muurameakin koskettavaa sopimusta on neuvoteltu pitkään laajassa yhteistyössä Kuopion ja Lahden kanssa.

Tukea kestävän liikkumisen edistämiseen ja asumiseen koko kaupunkiseudulle

MAL-sopimuksen kärkisisältöä ovat erityisesti yhdyskuntarakenteen kestävyyden, kohtuuhintaisen asumisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen sekä liikennejärjestelmän toimivuuden parantaminen. Liikenteen osalta sopimuksen ydin on erityisesti joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisessä.

MAL-sopimukseen on kirjattu yhteiset kehittämistavoitteet vuoteen 2031. Sopimuksen konkreettiset toimenpiteet kattavat vuodet 2021–23 sisältäen kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen.

Valtio osoittaa Jyväskylän seudun tärkeisiin liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin liikenneverkon parantamishankkeisiin vuosina 2022–2023 yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.

Jyväskylän kaupunkiseudun Linkki-joukkoliikennettä valtio avustaa sopimuskaudella 2021–2023 arviolta 3,66 miljoonalla eurolla. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa MAL-sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä. Valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Jyväskylän kaupunkiseudun haettavaksi 3 miljoonaa euroa sopimuskaudella 2021–2023.

Lisäksi Jyväskylän seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla. Vuodelle 2021 on varattu miljoonaa euroa Jyväskylän seudulle haettavaksi. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50 prosentilla.

MAL-sopimusmenettely avaa seudun kunnille myös mahdollisuuden hakea ARA:n infra-avustuksia asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. MAL-sopimuksen piiriin pääsemisen myötä puurakentaminen tulee entistä houkuttelevammaksi, sillä puurakenteisille pitkällä korkotuella rakennettaville kerrostaloille on mahdollista saada 5000 euron käynnistysavustus asuntoa kohden.

– Muuramessa MAL-sopimuksesta voidaan nostaa hienona esimerkkinä pyöräilyn ja kevyenliikenteen edistämiseen liittyvät kehittämishankkeet sekä liikenteeseen liittyvät hankkeet. Seudullisten tiedolla johtamisen välineiden kehittäminen nähdään meillä myös erittäin tärkeänä. Kaiken kaikkiaan MAL on hyvä asia kaikille sopimuksen piirissä oleville kunnille, iloitsee Muuramen kehittämisjohtaja Susanna Paananen.

Sopimukset valtuustoihin hyväksyttäväksi kesään 2021 mennessä

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimusprosessissa mukana ovat Jyväskylän ja Muuramen lisäksi Hankasalmen, Laukaan, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat. MAL-sopimuksen valmistelua on ohjannut seudun kunnanjohtajista ja kunnanhallitusten puheenjohtajista koostuva ohjausryhmä. Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Sopimukset tulevat voimaan, kun seudun kunnat ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. Tavoitteena on, että sopimukset hyväksytään kuntien valtuustoissa kuluvan valtuustokauden aikana. Sopimuksen toteuttaminen käynnistyy heti hyväksymisen jälkeen. Keskeisenä yhteisenä vuosien 2021–2023 toimenpiteenä käynnistyy syksyn 2021 aikana seudun yhteisen MAL-kehityskuvan laadinta, jossa MAL-sopimuksen tavoitteita konkretisoidaan kartalle.

Lisätietoja Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksesta