Valitse sivu

Koulukyselyihin osallistuttiin aktiivisesti 
– näkemykset tukevat päätöksentekoa

Muuramen opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkouudistusta on valmisteltu kuntalaisia ja kunnan henkilöstöä osallistaen ja kuunnellen. Kunta toteutti huhtikuussa keskusteluillan ja kuntalaiskyselyn, joilla kerättiin lasten huoltajien, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön sekä kuntalaisten ajatuksia kasvatuksen ja opetuksen järjestämisestä. Alakouluikäisille lapsille tehtiin oma kyselynsä.

Kaikille avoimeen kyselyyn saatiin lähes 250 vastausta, joista osa oli erilaisten yhteisöjen, kuten asukasyhdistysten laatimia. Oppilaille tehtyyn kyselyyn saatiin puolestaan 271 vastausta, joista kymmenesosa oli oppilasryhmänä annettuja. Kunnan opetus- ja kasvatuspalveluihin saatiin kyselyiden avulla mittava määrä näkemyksiä siitä, miten ja missä palvelut tulisi jatkossa järjestää.

Opetuksen ja kasvatuksen laadulinen kehittäminen

Perusopetuksen osalta tärkeimmäksi panostuksen kohteeksi vastauksissa nousivat pienet opetusryhmäkoot ja turvalliset ja terveelliset tilat. Kolmanneksi tärkeimmäksi panostuksen kohteeksi arvostettiin koulun ja kodin välistä viestintää ja vuorovaikutusta.

Varhaiskasvatuksessa tärkeimpinä panostuksen kohteina pidettiin puolestaan riittävän pieniä lapsiryhmiä sekä riittävää henkilöstön määrä. Henkilöstön saatavuus varhaiskasvatuksessa on maanlaajuinen haaste, johon avoimissa vastauksissa toivottiin paikallisia ratkaisuja. Kolmanneksi tärkeimpänä varhaiskasvatuksenkin puolella pidettiin turvallisia ja terveellisiä tiloja.   

Lähikoulu ja opetuksen laatu

Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkon rakentumisen suhteen kuntalaisten näkemykset jakautuivat. Kysyttäessä koulun sijainnin merkitystä verrattuna opetuksen laatuun tai monipuolisuuteen, arvioi 60 % vastaajista koulun läheisen sijainnin laatua tärkeämmäksi. Palveluverkkoa koskevissa vastauksissa oli merkittäviä alueellisia eroja. Keskustan alueelta vastanneet arvostivat opetuksen laadun merkitystä lähikoulua tärkeämmäksi, mutta etenkin Isolahden koulupiirin alueelta vastanneiden näkemyksissä korostui voimakkaasti lähikoulun merkitys turvallisen koulupolun varmistamisessa.

Hyvät vuorovaikutussuhteet korostuivat oppilaiden vastauksissa

Oppilaiden vastauksissa korostuivat hyvät ja turvalliset vuorovaikutussuhteet. Suurimmaksi huolenaiheeksi oppilaat nostivat vastauksissaan uhkan kiusatuksi tulemisesta tai yksin jäämisestä. Samat pelkoa aiheuttavat teemat nousivat esiin kaikissa vaihtoehdoissa, siirtymisessä toiseen kouluun tai entiseen opetusryhmään jäämisessä. Rohkaisevaa oppilaiden vastauksissa oli, että asioiden koettiin olevan nykyisellään todella hyvin.

Tehtyjen kyselyn vastaukset osoittavat, että opetus- ja kasvatuspalvelut ovat muuramelaisille hyvin tärkeitä, ja palveluja koskevilla luottamuselinten päätöksillä on heille suuri merkitys. Laaja myönteinen palaute kyselystä rohkaisee osallistamaan kuntalaisia pohtimaan yhteisiä asioita jatkossakin. Päätösten valmistelijat ja päättäjät hyödyntävät kyselyjen vastauksia tausta-aineistona päätöksenteossa.

Lue koko juttu tänään ilmestyneestä Muuramelaisesta!