Valitse sivu

Kunnanhallitus: Virheitä on tehty, mutta vahinkoa ei aiheutunut

Muuramen kunnanhallitus antoi tänään kunnan tarkastuslautakunnalle lausuntonsa vuoden 2020 tilintarkastuskertomuksesta ja siinä esitetystä muistutuksesta. Tarkastuslautakunnan muistutuksessa puututtiin muun muassa epäiltyihin virheisiin hankintalain noudattamisessa ja sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa sekä esitettiin kunnanhallituksen häirinneen tarkastuslautakunnan toimintaa.

Tarkastuskertomuksessa väitettiin tilikaudelta 2020 löytyneen hankintalain vastaisia hankintoja 1 370 533 euron edestä. Kunnanhallituksen mukaan tilintarkastuskertomuksessa esitetty kilpailuttamatta jätetty summa sisälsi virheellistä tietoa, sillä ilmoitettuun summaan oli laskettu hankintoihin kuulumattomia omaishoitajien palkkaeriä 281 884 euron edestä. Näin ollen toimialoittain kilpailuttamatta jääneet hankinnat jakautuvat tuhansiin euroihin pyöristettynä seuraavasti: kunnanhallitus 73 000, hyvinvoinnin ja palveluiden toimiala 83 000 ja elinvoiman ja kestävän kasvun toimiala 1 033 000 euroa. Yhteenlaskettu summa on 1 189 000 euroa.  

Lausunnossa todetaan vuonna 2020 toteutuneiden puutteiden hankintalain noudattamisessa johtuneet useimmiten siitä, että lukuisista pienistä hankinnoista ja joissakin tapauksissa eri toimialoilla samalta toimittajalta tehdyistä tilauksista on syntynyt hankintarajan ylittäviä kokonaisuuksia. Kilpailuttamatta jääneiden hankintojen summasta suurin osa koostui kunnanhallituksen vastuulle kuulumattomista maa-aineshankinnoista, jotka sittemmin kilpailutettiin hankintalain mukaisesti. Kilpailutuksen tuloksena saadut tarjoukset eivät poikenneet hintatasoltaan vuoden 2020 hinnoista.

Kunnanhallituksen mukaan hankintatoiminnassa on tapahtunut virheitä, mutta epäkohtiin on reagoitu asianmukaisesti ja viivytyksettä niiden tultua kunnanhallituksen tietoon, ja myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus on ollut asianmukainen. Virheellisesti tehdyt hankinnat ovat hankintatoimen kokonaismäärä huomioiden myös poikkeuksia, eikä niiden perusteella ole aiheutunut kunnalle taloudellista vahinkoa. Tästä syystä kunnanhallitus esittää tilinpäätöksen hyväksymistä.

– Asiassa oleellista on, että mitään vilpillistä ei ole tapahtunut, vaan kyseessä on inhimilliset virheet, joihin osataan jatkossa kiinnittää paremmin huomiota, toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Ilvesmäki.

Häirintäsyytöksille ei perusteita

Tilintarkastajan muistutuksessa väitettiin kunnanhallituksen häirinneen tarkastuslautakunnan toimintaa kuntalain ja kunnan hallintosäännön määräysten vastaisesti. Kunnanhallituksen lausunnon mukaan häirintäsyytös ei pidä paikkaansa, eikä sille ole esitetty minkäänlaisia perusteita. Kunnanhallitus liitti lausuntonsa yhteyteen myös aihetta laajemmin käsittelevän, kunnanhallituksen puheenjohtajan allekirjoittaman kirjelmän.

Asiakysymyksiin vastaamisen lisäksi kunnanhallitus arvosteli lausunnossaan tilintarkastuksen toteutustapaa. Kunnanhallitus pitää kohtuuttomana, että tili- ja vastuuvapauden epäämistä koskeva esitys on tehty useilta osin ilman, että väitteiden perusteluita yksilöidään tilintarkastuskertomuksessa. Kunnanhallitus kokikin joutuneensa vastaamaan vakaviin esityksiin ja väitteisiin ilman yksiselitteistä tietoa siitä, mihin esitetyt väitteet perustuvat ja keihin ne kohdistuvat.

Kunnanhallituksen koko lausunto ja tilintarkastajan tilintarkastuskertomus löytyvät verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Mika Ilvesmäki, kunnanhallituksen puheenjohtaja, p. 040 721 4842
Jyri Mäntylä, vs. hallintojohtaja, p. 040 543 1309