Valitse sivu

Mulla on väliä, sulla on väliä 

Lapsen oikeuksien viikko 15.–21.11.2021

Parhaillaan vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa. Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Tänä vuonna viikon teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun, mistä kertoo teeman tunnuslause ”Mulla on väliä, sulla on väliä”. Teema on näkynyt järjestöjen, valtion, kuntien, seurakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toiminnassa myös pitkin vuotta.

Hyvä kohtelu on jokaisen oikeus

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Myös Suomen perustuslaissa on erikseen mainittu, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Tämä tarkoittaa, että jokainen lapsi on oikeutettu suojeluun laiminlyöntiä, ruumiillista ja henkistä väkivaltaa, riistoa, syrjintää ja epäinhimillistä kohtelua vastaan. Lapsella on oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen ja myös oikeus saada osakseen ymmärtämystä ja hellyyttä. Kyse ei siis ole vain kaltoinkohtelun kiellosta, vaan velvoitteesta kohdella lapsia hyvin.

Viranomaisilla on velvollisuus toimia syrjintää vastaan ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Joskus tämä tarkoittaa jonkin ryhmän positiivista erityiskohtelua, jos ryhmän oikeudet eivät toteudu yhdenvertaisesti muiden kanssa. Lapsen oikeuksien komitea on todennut yleiskommentissaan nro 5, että syrjimättömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun valtiot tekevät lapsia koskevia kansallisia strategioita ja suunnitelmia.

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen edellyttää myös, että lasten kokemukset otetaan vakavasti. Lapsi, jonka mielipiteistä ja näkemyksistä aikuiset ovat arjessa kiinnostuneita, rohkenee todennäköisemmin myös kertoa, jos häntä kohdellaan huonosti. Hyvä kohtelu ja lasten osallisuus nivoutuvat siis tiiviisti yhteen.

Huono kohtelu altistaa syrjäytymiselle

Suurin osa (77 %) 10–17-vuotiaista kokee tällä hetkellä, että heitä kohdellaan pääsääntöisesti hyvin. Noin 5 prosenttia kuitenkin kokee, ettei saa yleensä osakseen hyvää kohtelua, ja 18 % ei osaa sanoa. Muuksi kuin tytöksi tai pojaksi itsensä identifioivat kokevat muita useammin, että heitä ei kohdella yleensä hyvin. (LSKL 2021, kysely 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.)

Kiusaaminen kouluissa on kouluterveyskyselyn (2019) mukaan vähentynyt, mutta edelleen liian moni lapsi ja nuori saa osakseen huonoa kohtelua. Muita useammin kiusaamista ja kaltoinkohtelua kokevat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kodin ulkopuolelle sijoitettuna olevat, ulkomaalaistaustaiset sekä eri tavoilla toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. Syrjintä loukkaa lapsen ihmisarvoa. Turvaton ja epäystävällinen ympäristö muodostaa kynnyksen lapsen kasvamiselle yhteiskunnan jäseneksi.

Ongelmien ennaltaehkäisy esimerkiksi empatiakasvatuksella ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelulla ovat kaikkein vaikuttavinta kiusaamisen vastaista työtä. Koulussa ja varhaiskasvatuksessa toteutettujen ennaltaehkäisevien toimien ja harjoitusten on todettu edistävän tehokkaasti lasten positiivista käytöstä toisiaan kohtaan. Jokaisen lasten kanssa työskentelevän aikuisen on pystyttävä tunnistamaan kiusaaminen ja huono kohtelu, puuttumaan niihin ajoissa ja kasvattamaan hyvän kohtelun ja toisten huomioimisen ilmapiiriä. Lasten itsensä on tiedettävä, että hyvä kohtelu on jokaisen oikeus, ja kasvettava toimimaan sen mukaisesti.

Siksi tänä vuonna nostetaan esille sitä, miten voimme varmistaa hyvän kohtelun toteutumisen ihan jokaiselle lapselle. Jokaista lasten parissa työskentelevää, vanhempaa, ja ennen kaikkea lasta itseään kutsutaan pohtimaan, miten haluamme tulla itse kohdelluksi, ja miten kohtelemme muita.

Katso lisätietoja Lapsen oikeuksien verkkosivulta


Lapsen oikeuksien viikolla tapahtuu: 

Koko perheen kotatapahtuma Muuramen urheilukentän kodalla to 18.11. kello 15–18

Ohjelmassa kepparirata (oma keppihevonen mukaan, jos löytyy!), heijastinrata (ota mukaan tasku- tai otsalamppu!), makkaranpaistoa ja mukavaa yhdessäoloa.

Tapahtuman järjestää Muuramen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu.

Tervetuloa!