Valitse sivu

Tänä vuonna täyteen vauhtiin päässeet Muuratharjun tekopohjavesitutkimukset jatkuvat vuoden 2024 loppuun asti. Viime vuonna alkaneiden tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen soveltumista tekopohjaveden tuotantoon. Se on tärkeää kuntalaisten vedensaannin turvaamiseksi. 

Jos tutkimustulokset ovat myönteisiä, voidaan alueella alkaa tuottaa tekopohjavettä kunnan vesijohtoverkkoon noin viiden vuoden sisällä.

kunnallistekniikan päällikkö Eemeli Karjalainen

Vettä Muuratjärvestä harjun laelle 

Alueella tutkitaan Muuratjärvestä pumpatun veden imeytymistä maakerrosten läpi. Tulosten perusteella voidaan määrittää mahdollisesti toteutettavan laitoksen pysyvän infrastruktuurin sijoittuminen alueelle. Tutkimustyötä tekee Suomen Pohjavesitekniikka Oy, jolla on mittava kokemus vastaavista tutkimuksista eri puolilla maata. 

Tutkimuksessa selviää, mitkä alueet sopivat imeytyskäyttöön ja minne rakennetaan kaivot. Alueella tutkitaan esimerkiksi sitä, miten Muuratjärven vesi puhdistuu valuessaan maakerrosten läpi ja mihin suuntiin se virtaa.

Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n toimitusjohtaja, pohjavesiasiantuntija Risto Reijonen 

Tällä hetkellä alueella on useita väliaikaisia, maanpäällisiä vesiputkia, joista vettä sadetetaan maaperään. Vesiputket on risteysten kohdalta upotettu maahan, jotta ne eivät häiritse alueella liikkumista juurikaan. Alueelle ei myöskään ole tarpeen rakentaa esimerkiksi liikkumista rajoittavia aitoja. 

Pysyvän rakentamisen toteutuessa alueelle asennettavat vesiputket kulkisivat järven rannasta harjun laelle maan alla. Näitä putkia tulisi vähemmän kuin nyt tutkimusvaiheessa. 

Vesi imeytettäisiin silloinkin harjumaastoon maanpäällisesti. Alueelle ei kuitenkaan ole tarpeen rakentaa esimerkiksi liikkumista rajoittavia rakenteita. Polku- ja latuverkosto säilyisi ennallaan. Myös pysyvien rakenteiden määrä olisi vähäinen ja alueelle tulevat huoltorakennukset olisivat pieniä, juuri ihmisen mentäviä. 

Natura-alueella voidaan toimia 

Osa kuntalaisista on ollut huolissaan siitä, että tutkimusta tehdään Natura-alueella. Alueen Natura-status ei kuitenkaan rajoita tekopohjavesitutkimuksia. Jopa avohakkuut ovat mahdollisia Naturasta huolimatta. Sellaisia suunnitelmia tai tarpeita kunnalla ei kuitenkaan ole. Alueella on myös yksityistä maata. 

Natura koskee alueen harjumuodostelmaa, eikä se aseta rajoituksia esimerkiksi pohjavesitutkimukselle tai vedenotolle. Harjua uhkaavia laajoja maansiirtotöitä alueella ei voida tehdä ilman erityistä lupaa. Tällaisia ovat esimerkiksi valtatien rakentaminen tai maanotto. Tutkimuksilla on luvat ja asianmukaiset ilmoitukset on tehty. Hanketta viedään eteenpäin läheisessä yhteistyössä valvovien viranomaisten ja maanomistajien kanssa.

kunnallistekniikan päällikkö Eemeli Karjalainen

Vedenottoa tutkittu ennenkin 

Muuramen kunta hankki alueen vedenhankintakäyttöön jo vuonna 1978. Vuonna 1993 alueella tehtiin vastaavanlainen tutkimus, joka nyt on käynnissä. Tutkimushanke tehtiin Muuramen kunnan, Jyväskylän kaupungin ja nykyään ely-keskuksena tunnetun viraston yhteistyössä. 

Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n Risto Reijonen oli mukana toteuttamassa jo vuoden 1993 tutkimusta. Kunta ei kuitenkaan tuolloin ryhtynyt toteuttamaan tekopohjaveden ottoa. 

Alue todettiin silloin kelvolliseksi tarkoitukseen. Aikaa on kulunut niin paljon, että vaikutukset on selvitettävä uudestaan, jotta hanke voidaan toteuttaa asianmukaisesti. Siksi tutkimusta tehdään taas. 

Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n toimitusjohtaja, pohjavesiasiantuntija Risto Reijonen