Valitse sivu

Muuramen kunta etsii rinneyrittäjää Muuramen Riihivuoreen 

Muuramen kunta etsii rinneyrittäjää Muuramen Riihivuoren hiihtokeskukseen edellisen rinneyrittäjän lopettaessa toimintansa.

Muuramen kunta omistaa Riihivuori-keskuksen (Riihivuorentie 313, 40950 Muurame). Kunnan omistus käsittää rinnealueen (itärinne ja pohjoisrinne kokonaisuudessaan), ravintola Riihikelon kokonaisuudessaan (päärakennuksen yläkerta), suksivuokraamotilat (päärakennuksen alakerta), päärakennuksen yhteydessä sijaitsevan kodan sekä katetun teatterirakennuksen. Lisäksi kiinteistöllä sijaitsee kuuden majoitustilan hotellirakennus sauna- ja kokoustiloineen. Kokonaisuudessaan kunnan omistama alue on kooltaan noin 32 hehtaaria.

Kokonaissuunnitelma 

Vuoden 2018 lopulla alueelle on hyväksytty kokonaissuunnitelma, Masterplan 2030, jolla on kartoitettu alueen käyttöä ympärivuotisena matkailualueena. Masterplanin mukaisesti talvikäyttönä on suunniteltu laskettelutoiminnan jatkamista. Viimeksi laskettelutoimintaa on ollut kaudella 2019–2021.

Rinnealueet 

Rinnealueet (itärinne ja pohjoisrinne) sijaitsevat kokonaisuudessaan kunnan omistamalla maa-alueella.

Alueella oleva kalusto

Konkurssin yhteydessä 2017 konkurssipesä on myynyt kaikki Riihivuoren alueen hissit irrallisena osuutena kiinteistöstä. Hissejä koskevan kauppakirjan mukaisesti pohjoisrinteen hissit on poistettu kokonaisuudessaan pois lukien hissilinjan rakenteiden maanalaiset perustat. Itärinteillä on toimiva hissilinjasto, jota on käytetty vuosien 2019–2021 aikana. Itärinteen toimiva hissilinja ja Access-lippujärjestelmä ovat kunnan omistuksessa. Hissilinjastossa ei ole vetolaitteita. Lasten hissi ja sompahissi ovat edellisen rinneyrittäjän omaisuutta.  
 
Kunnan omistuksessa olevat laitteistot ovat tulevan rinneyrittäjän käytettävissä, kuitenkin niin, että kunnossapito ja ylläpitovastuu sekä tarvittavat investoinnit olemassa olevaan hissijärjestelmään ovat rinneyrittäjän vastuulla. 
 
Rinnealueella sijaitseva lumetusjärjestelmän putkisto on edellisen operaattorin omaisuutta. Kunnan on mahdollista lunastaa putkisto edelliseltä operaattorilta ja tarjota myös tätä tulevan rinneyrittäjän käyttöön. Muutoin alueella yhä oleva lumetusjärjestelmäkalusto sekä siihen liittyvät muut laitteet ovat edellisen rinneyrittäjän omaisuutta. 
 
Alueella sijaitsee kunnan vesilaitoksen paineenkorotusasema, jonka käyttöön kunta sisällyttää rasitteen alueesta tehtävään maanvuokrasopimukseen. Kulku pumppaamolle tapahtuu rinnealueen vieressä sijaitsevan huoltotien kautta. Ravintola Riihikelon ja teatterirakennuksen pihassa sijaitsee asvaltoitu parkkialue, johon laskettelukeskuksen asiakkailla on käyttöoikeus. Lisäksi alueen Masterplanissa on varattu parkkialue itärinteiden alaosaan.

Muu toiminta

Kunnalla on voimassa oleva sopimus kolmannen osapuolen kanssa kesäteatteritoiminnan järjestämisestä Riihivuori-teatterissa. Ravintolatoiminnasta on myös voimassa oleva sopimus, eikä ravintolatoimintaa kytketä rinneyrittäjän etsintään, mutta ravintolatoiminnan sopimusjärjestelyissä on otettu huomioon myös teatteri- ja rinnetoiminnan tarpeet.

Rinneyrittäjäksi alueelle

Kunta etsii rinneyrittäjää karttaliitteen mukaiselle alueelle (noin 26,4 ha). Rinnetoimintojen tukipalveluita varten toimijalle tarjotaan vuokrasopimuksessa Ravintola Riihikelon alakerran tilat, joissa on sijainnut lipunmyynti, suksien huoltopiste/korjaamo, suksivuokraamo, hiihtokoulun toimisto sekä asiakkaiden käytössä olleet wc-tilat. Alakerran tiloissa tällä hetkellä oleva rinnetoimintaan liittyvä kalusto on lähes yksinomaan edellisen yrittäjän omaisuutta.

Sopimus, velvollisuudet ja vastuut

Solmittavan sopimuksen perusteella rinneyrittäjä ottaa vastuulleen laskettelutoiminnan vaatimien laitteiden ja koneiden hankinnan sekä ylläpidon, rinnealueiden ja sen kaluston ylläpidon ja mahdollisen muokkaamisen kustannukset. Rinneyrittäjä vastaa myös toiminnan vaatimien lisärakennusten rakentamisesta ja ylläpidosta. Mahdolliset lisärakennukset/-rakenteet tulee sijoittaa vuokra-alueelle kunnan kanssa sovittavaan paikkaan. Lisäksi rinneyrittäjä ottaa vastattavakseen lasketteluliiketoiminnan pyörittämiseen ja rinnealueelle liittyvät käyttökustannukset. 
  
Kunta on teettänyt alueen sähköjärjestelmistä erillisselvityksen, jonka pohjalta voidaan erottaa esimerkiksi sähköliittymät, joista rinneyrittäjän tulee tehdä sähkösopimukset omiin nimiinsä. Erillismittausta yhteisiä tiloja varten tehdään tarvittavat toimenpiteet tai määritellään periaatteet, joilla sähkö käytön mukaisesti laskutetaan. 
 
Masterplan sisältää kesätoimintaan liittyviä ideoita ja tavoitteita. Kesäaikana Riihivuoren alueella kunnan omistamalle rinnealueella voidaan järjestää toimintaa, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa rinneyrittäjä voi olla halutessaan mukana. Kesäaikaisesta rinnealueiden käytöstä sovitaan yhdessä rinneyrittäjän kanssa.  Rinneyrittäjä sitoutuu noudattamaan hyväksytyn Masterplanin kehittämistavoitteita yhdessä alueelle tulevien muiden yrittäjien tai toimijoiden kanssa.   
 
Vuokrasopimus rinneyrittäjän kanssa tehdään riittävän pitkäksi aikaa mahdolliset investoinnit huomioiden – vuokra-ajan pituudesta sovitaan ja sitä tarkastellaan kuitenkin vasta yhtenä osana kokonaissopimusta.  
 
Toiminnan vaatimien mahdollisten muiden alueiden/tilojen osalta tehdään erilliset vuokra-sopimukset. Kunnan omistuksessa olevat erillisrakennuksen majoitustilat/saunatilat eivät ole tiloina tarjolla mahdolliselle rinneyrittäjälle osana tätä rinneyrittäjän etsintää. 
 
Kunta pyytää potentiaalisilta toimijoilta esityksiä rinnetoiminnasta, joissa esitettävä vähintäänkin seuraavat asiat:

  • toiminnan käynnistymisen aikataulu
  • vuokrahinta ja vuokra-ajan pituus
  • toiminnan suunniteltu laajuus vuokrakautena
  • referenssit (esitettävä aikaisempaa osaamista rinnetoimintojen järjestämisestä, ylläpitämisestä, tulevan avainhenkilöstön CV:t ja osaaminen)

Lisäksi esityksen yhteydessä on toimitettava arvioitavaksi:

  • kustannusarviot toiminnan käynnistämiseksi (sen osana kalustoluettelot, jotka oltava toiminnan käynnistämisen yhteydessä rinneyrittäjällä käytettävissä tai jos toimijalla on jo omistuksessaan toiminnan käynnistämiseksi tarvittavaa kalustoa, eriteltävä kalustoluetteloon erikseen se kalusto, joka on jo käytettävissä heti ja muun kaluston osalta aikataulusuunnitelma niiden hankkimiseksi/vuokraamiseksi. Kustannusarvioon on sisällytettävä arvio toimintaan tarvittavasta henkilömäärästä ja työllistävästä vaikutuksesta henkilötyövuosina).
  • rahoitussuunnitelma, miten toiminnan käynnistäminen on suunniteltu rahoitettavaksi ja rahoituksen takaisinmaksuaikataulu
  • rinneyrittäjän liiketoimintasuunnitelma 
  • rinneyrittäjän näkemys ympärivuotisesta toiminnastaan osana Masterplania

Kohteeseen on mahdollista tutustua syksyn 2021 aikana, tutustuminen on sovittava erikseen yhteyshenkilöiden kanssa. 
 
Esitykset rinneyrittäjätoiminnasta tulee lähettää to 7.10.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse Muuramen kunnan yrityskoordinaattorille Mika Partaselle mika.partanen@muurame.fi. 
 
Muuramen kunta valitsee esitysten perusteella tehtävän kokonaisarvioinnin pohjalta sopimusneuvotteluihin yhden tai useamman potentiaalisen rinneyrittäjäkandidaatin. 
Tarvittaessa tämä rinneyrittäjähaku keskeytetään, jos maanvuokrasopimus siirtyy liiketoimintakaupan kautta suoraan uudelle yrittäjälle ja kunta hyväksyy maanvuokrasopimuksen siirron. Tavoitteena on yhden rinneyrittäjän kanssa tehtävä sopimus 15.10.2021 mennessä. 

Lisätietoja:  
Ari Ranta-aho, kunnanjohtaja, Muuramen kunta, ari.ranta-aho@muurame.fi,  p. 040 504 7960 
Mika Partanen, yrityskoordinaattori, Muuramen kunta, mika.partanen@muurame.fi, p. 050 304 8425