Tietosuoja-asetus Muuramen kunnassa

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki. Valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

• henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
• kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
• avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Muuramen kunnan tietosuojavastaavana toimii Johanna Nuija, 014-659 660, tietosuoja@muurame.fi, joka antaa lisätietoa asetuksen soveltamisesta Muuramen kunnassa. Mahdolliset tietopyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti Muuramen kunnan infoon, Virastotie 8, 40950 Muurame. Lomakkeen voi tulostaa ja toimittaa täytettynä infoon, jossa todennetaan henkilöllisyys.

Rekisteritietojen yleinen kysely (pdf)
Rekisteritietojen tarkistuspyyntö (pdf)
Rekisteritietojen korjauslomake (pdf)

Tietosuojapyyntöjen tietosuojaseloste